Kdo zaměstnává ředitele školy?

Kdo voli ředitele školy

Školský zákon stanoví, že ředitele veřejných a státních škol (škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí) jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení, přičemž každých 6 let má zřizovatel možnost vyhlásit na toto místo …

Kdo vybírá ředitele školy

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitele školské právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí a ředitele příspěvkové organizace jmenuje na pracovní místo ředitele zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního …

Kdo se může stát ředitelem školy

Ředitelem školy se může stát jen osoba, která splňuje předpoklady pro činnost pedagogického pracovníka. Dále musí mít praxi ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.

Jak se zbavit ředitele školy

14 školského zákona. Česká školní inspekce (ani školská rada) sama nedisponuje pravomocí ředitele školy odvolat. Tuto pravomoc třímá v rukou pouze zřizovatel školy. Česká školní inspekce však může podat návrh na odvolání ředitele v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo školského zařízení.

Jak dlouho může být ředitel školy

472/2011 Sb., upravuje šestileté „funkční období“ ředitelů veřejných škol. Podle § 166 odst. 2 jmenuje zřizovatel ředitele na vedoucí pracovní místo na období 6 let.

Jak se volí ředitel školy

„ředitelé“) jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Vzhledem k tomu, že ředitele do funkce jmenuje zřizovatel školy a nikoli jeho zaměstnavatel, jedná se o tzv. vnější jmenování, tedy jmenování subjektem odlišným od zaměstnavatele.

Jak se stát ředitelem

Jako uchazeč o práci ředitele musíš mít vystudované magisterské vzdělání a také navazující kvalifikační studium pro ředitele, které si ale také můžeš dodělat až po přijetí na pozici ředitele. Součástí konkurzu je předložení vize, jak bys školu řídil/a.

Kdy se vyhlašuje konkurz na ředitele školy

4 a 5 školského zákona). Od 1. ledna 2012 je zřizovatel také oprávněn vyhlásit konkurs v průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, a to z vlastní vůle a bez povinnosti naplnění určitých zákonných důvodů.

Kdo je nad reditelem

Generální ředitel řídí celou organizaci, vytváří strategii a politiku směřující ke stanoveným cílům. Během své činnosti musí vyhodnocovat finanční a další analýzy týkající se činnosti firmy. Schvaluje finanční rozpočty a rozhoduje v marketingové, obchodní i výrobní politice firmy.

Jak se stát ředitelem střední školy

Jako uchazeč o práci ředitele musíš mít vystudované magisterské vzdělání a také navazující kvalifikační studium pro ředitele, které si ale také můžeš dodělat až po přijetí na pozici ředitele. Součástí konkurzu je předložení vize, jak bys školu řídil/a.

Kdo vyhlašuje konkurz na ředitele školy

Rada obce proto vyhlašuje konkursní řízení, jmenuje členy konkursní komise, jmenuje a odvolává ředitele, určuje mu plat [§ 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích]. Protože jde o vyhrazenou pravomoc rady obce, nemůže vyjmenované úkoly zřizovatele vykonávat zastupitelstvo obce.

Za co odpovídá ředitel školy

3 školského zákona). Ředitel je osobou, která rozhoduje o všech záležitostech týkajících se vzdělávání a školských služeb tam, kde zákon nestanoví jinak. Je odpovědný za to, že škola všechny poskytované služby poskytuje v souladu se zákony a odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň vzdělávání.

Na co se má starosta zeptat kandidáta na ředitele základní školy

Pokud se na základě analýzy rozhodne vyhlásit konkurz na ředitele, měla by se konkurzní komise kandidátů ptát například na tyto otázky: Jak chce kandidát řešit další vzdělávání učitelů a odměňování těch, kteří více pracují. Jakým způsobem chce řešit začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kdo je nadřízený řediteli školy

24. V souladu s § 183 odst. 3 školského zákona plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí krajský úřad. Krajský úřad je tedy odvolacím orgánem v případě všech rozhodnutí uvedených v § 165 odst.

Kdo schvaluje odměny řediteli školy

Zřizovatel určuje řediteli školy plat a stanovuje odměny

K nárokové složce patří i příplatek za vedení.

Jak se připravit na konkurz na ředitele školy

Pro výběrové řízení je také důležité, aby zřizovatel správně definoval, jakého člověka na pozici hledá. Měl by tedy detailně znát prostředí dané školy. Trochu jiné požadavky budou na kandidáta pro velkou školu, kde jsou nezbytné manažerské schopnosti, u malé školy se pak zúročí zejména pedagogické zkušenosti.

Kdo kontroluje ředitele školy

Tuto pravomoc nemá žádný jiný kontrolní orgán, ani zřizovatel. Jako příspěvkové organizace jsou pak školy a školská zařízení pod finanční kontrolou svých zřizovatelů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.).

Kdo může odvolat ředitele školy

Zřizovatel má pravomoc odvolat ředitele školy nebo školského zařízení, a to z důvodů, které předvídá školský zákon v § 166 odst. 4 a odst. 5.

Kdo stanovuje plat řediteli školy

Zřizovatel určuje řediteli školy plat a stanovuje odměny

Stanovení platového tarifu, případně specializačního příplatku a příplatku za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, patří k nárokovým složkám a je obvykle nejméně komplikovanou záležitostí.

Jak vyhlásit konkurz na ředitele školy

Rada obce proto vyhlašuje konkursní řízení, jmenuje členy konkursní komise, jmenuje a odvolává ředitele, určuje mu plat [§ 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích]. Protože jde o vyhrazenou pravomoc rady obce, nemůže vyjmenované úkoly zřizovatele vykonávat zastupitelstvo obce.

Kdo zastupuje ředitele školy

V takovém případě se jedná o zástupce vedoucího zaměstnance ve smyslu § 124 odst. 2 písm. a) zákoníku práce, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti, přičemž toto zastupování musí být upraveno organizačním řádem školy.

Kdo může být zástupcem ředitele

Může jím být vedoucí zaměstnanec (např. zástupce ředitele pro 1. stupeň základní školy, vedoucí ekonomického útvaru) anebo zaměstnanec, který není vedoucím zaměstnancem (např. ekonom, který dle organizačního řádu není vedoucím zaměstnancem).