Kdo zřizuje obec?

Kdo reprezentuje obec

Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu.

Kdo zřizuje obce

obecní úřad (magistrát statutárního města); obecní policie; zvláštní orgány obce – např. komise rady obce, které byl svěřen výkon přenesené působnosti.

Kdo zastupuje obec

Starosta zastupuje obec navenek

Starosta je stejně jako zastupitelstvo, rada či obecní úřad orgánem obce. Pravomoci jednotlivých obecních orgánů v základu upravuje zákon o obcích. Pro rozlišení oprávnění jednotlivých orgánů má význam i to, zda se ve věci jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost.

Kdo je statutárním orgánem obce

2 občanského zákoníku interním předpisem obce svěřeny jiným jejím zaměstnancům nebo zastupitelům), to stanoví nade vší pochybnost § 103 odst. 1 věta prvá obecního zřízení ("Starosta zastupuje obec navenek"). Starosta tedy je statutárním orgánem obce.

Kdo je nadřízený starosty obce

Starosta se tím nestává nadřízeným zastupitelstva, naopak je zastupitelstvu podřízený. Zastupitelstvo je nadále zodpovědné za veškeré konání starosty a rovněž nese plnou odpovědnost za konání a financování obce, včetně případných finančních náhrad a trestní odpovědnosti. “

Kdo je zaměstnanec obce

Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu jsou personálně podřízeni tajemníkovi obecního úřadu, resp. starostovi obce a jsou tak povinni plnit úkoly těchto personálně nadřízených osob (včetně pokynů místostarosty, zastupuje-li starostu).

Kdo spravuje obec

Zákon o obcích vymezuje celkem čtyři základní orgány obce. Nejdůležitějším je zastupitelstvo obce, jediný obecní orgán, o němž se Ústava ČR přímo zmiňuje. Dále je to rada obce (pokud je volena), starosta a obecní úřad. Orgánem obce je též komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti.

Kdo stojí v čele obce

V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona o obcích, stojí v čele obecního úřadu starosta obce, a to bez ohledu na fakt, zda je či není zřízena funkce tajemníka obecního úřadu.

Kdo může být zastupitelem obce

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona.

Kdo může podepisovat za obec

Podle § 103 odst. 1 zákona o obcích zastupuje obec navenek starosta, který je proto oprávněn jménem obce jednat a uzavřít smlouvu. K tomuto jednání nepotřebuje žádné další výslovné zmocnění nebo pověření, neboť takové oprávnění mu plyne přímo ze zákona (tj.

Kdo může jednat za obec

Podle § 103 odst. 1 zákona o obcích zastupuje obec navenek starosta, který je proto oprávněn jménem obce jednat a uzavřít smlouvu. K tomuto jednání nepotřebuje žádné další výslovné zmocnění nebo pověření, neboť takové oprávnění mu plyne přímo ze zákona (tj.

Kdo rozhoduje v obci

Rada obce nebo kraje je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Rozhoduje tedy v individuálních záležitostech samosprávy obce či kraje. Rada například rozděluje pravomocí v obecním úřadu, stanovuje celkový počet jeho zaměstnanců nebo stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Kam podat stížnost na obec

Stížnost nemůžete podat anonymně, jinak se jí úřad nebude zabývat. Pokud nejste spokojeni s tím, jak byla vaše stížnost vyřízena, obraťte se na nadřízený úřad (správní orgán). Většinou je to některé ministerstvo. V případě obecních úřadů je nadřízeným orgánem krajský úřad.

Kdo je obcansky zaměstnanec

Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba (člověk), která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Způsobilost osoby zavázat se k výkonu závislé práce je řešena občanským zákoníkem.

Kdo je správní zaměstnanec

Státní zaměstnanec je zaměstnancem veřejné správy (patří sem nejen úředníci, soudci a státní zástupci, ale též učitelé na státních školách, hasiči, policie, armáda apod.).

Jak vznikají obce

Obec může vzniknout nově, a to buď sloučením dvou obcí, ne- bo oddělením části obce5. Po vzniku nové obce je nutno vyhlásit volby do jejího zastupitelstva. Dvě či více obcí se slučují na základě vzájemné dohody. Jinak je to, vzniká-li nová obec oddělením části dosavadní obce.

Co dělá starosta obce

Starosta plní řadu funkcí, především:

reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce. podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)

Co obnáší práce zastupitele obce

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Kdo rozhoduje v obcí

Rada obce nebo kraje je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Rozhoduje tedy v individuálních záležitostech samosprávy obce či kraje. Rada například rozděluje pravomocí v obecním úřadu, stanovuje celkový počet jeho zaměstnanců nebo stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Kdo jedna za obecní úřad

Průcha rovněž zdůrazňuje, že obecní úřad plní úkoly jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Každá obec má obecní úřad, i když nemá žádné zaměstnance – v tom případě jej tvoří jen starosta (případně místostarosta).

Kdo schvaluje směrnice obce

Obecně lze uvést, že směrnice vydává starosta v přenesené působnosti za podmínky, že obec nemá tajemníka.

Kdo jmenuje správce obce

Správce obce jmenuje ministr vnitra podle 98 odst. 1 zákona o obcích, z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra; jedná se tedy o běžný písemný jmenovací akt podepsaný ministrem a opatřený razítkem ministerstva.

Kdo zastupuje obec na venek

Starosta obecně zastupuje obec na venek, ale sám nemůže utvářet její vůli, jedná až tehdy, kdy rozhodne alespoň o základech jiný příslušný orgán. Kdyby starosta jednal sám a nebyl k tomu pověřen zastupitelstvem nebo radou tam, kde je to zapotřebí, byl by právní úkon (kupř.

Kdy končí rada obce

V souladu s ustanovením § 99 odst. 4 zákona o obcích, pokud se starosta či místostarosta vzdá své funkce (míněno funkce starosty či místostarosty) nebo z ní je odvolán, přestává být i členem rady obce.

Kdo je nadřízený orgán obce

Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor. (2) Nelze-li nadřízený správní orgán určit podle odstavce 1, určí se podle tohoto odstavce. Nadřízeným správním orgánem orgánu obce se rozumí krajský úřad.