Kdy a kde vzniká renesance?

Kdy začala renesance

Počátky renesance bývají obvykle kladeny do střední Itálie na přelomu 13. a 14. století. Není však možné jednoznačně stanovit okamžik zrodu, jelikož vývoj byl pozvolný a v různých oblastech života a umění rozdílný.

Kde vznikl renesanční sloh

Počátky renesance jsou kladeny do severní Itálie na konci 14. st. Její kolébkou bylo jednoznačně město Florencie.
Archiv

Kdo vymyslel renesanci

Začíná v Itálii ve 14. století tzv. „protorenesancí“ (Giotto), následuje raná renesance (Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca). Mezi nejznámější tvůrce období vrcholné renesance patří Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michelangelo Buonarotti, Jan van Eyck, Albrecht Dürer, Pieter Brueghel.
Archiv

Co je typické pro renesancí

Renesance je znovuzrozením antiky. Jejím ústředním motivem, oproti končícímu středověku, je člověk. Renesance vychází a čerpá z antiky, přejímá antický ideál člověka i světa, člověka chápe jako svobodnou, nezávislou a plnohodnotnou bytost snaží se o obnovení přírodních hodnot a obrací svou pozornost k tomuto světu.

Jak vznikl název renesance

Vzniká nový styl: renesance, jehož název je odvozen z italského slova rinascita (rinašita) = znovuzrození. Období rané renesance (italsky Quattrocento) zahrnuje dobu celého 15. století. Renesance tedy začíná v Itálii podstatně dříve než v ostatní Evropě.

Jak vzniklo slovo renesance

Slovo renesance (česky též renezance) pochází z francouzského renaissance (znovuzrození), jež je odvozeno z italského rinascimento.

Na co klade důraz renesance

Renesance přináší nový pohled na svět, jiné pojetí člověka, klade velký důraz na vzdělání. Do popředí se dostává světská tématika. Nově vzniká literatura zábavná (typické domácí téma Palečka) a tvorba zaměřující se na vzdělávání (Jan Blahoslav).

Co znamená slovo renesance

Z francouzského renaissance, které doslova znamená „opětovné narození, znovuzrození, obrození“.

Kdy končí renesance

Odtud se pak renesance šíří na všechny strany, takže o dvě století později zasahuje již celou Evropu. Končí v podstatě na přelomu 16. a 17. století, kdy je nahrazována v umění manýrismem a později barokem a ve filozofii a vědě počátky moderního myšlení.

Proč renesance vznikla v Itálii

Italská renesance (či vlašská renesance) se zformovala ve 14. století jako životní styl a kultura vyjadřující názory podnikavého severoitalského měšťanstva, které stály ve výrazném protikladu k dosud panujícím středověkým poměrům.

Co je to renesance v literatuře

Renesanční literatura je literatura, která vznikla v epoše renesance, trvající od 14. do 16. století, a byla součástí tehdy dominantního renesančního uměleckého slohu. Často se užívá také pojmu humanistická literatura.

Co to znamená slovo renesance

Z francouzského renaissance, které doslova znamená „opětovné narození, znovuzrození, obrození“.

Kdo je otec renesance

Zatímco se dosud zobrazovaly středověké náboženské náměty, nyní se umělci zaměřovali na zobrazování skutečného života. Iniciátorem renesanční architektury byl Filippo Brunelleschi /1377 – 1446/ – vytvořil kopuli florentského dómu – symbol renesance.

Jak poznat renesanci

Znaky renesance:

Typické byly štuky, sgrafito, mramorové obklady. Rytmus a symetrie – Fasády jsou členěny římsami, sloupy, pilastry či arkádovými ochozy. Půdorys je většinou pravoúhlý. Renesanční stavby jsou pro člověka mnohem lépe uchopitelnější, což je pravděpodobně i důsledek symetrie a rytmického členění.

Co to je humanismus

Humanismus (z latinského humanus, lidský) je pozdější označení pro filosofické, literární a kulturní hnutí, vzniklé v Itálii ve 14. století, charakteristické obnoveným zájmem o klasické jazyky, antickou kulturu a filosofii a vysokým hodnocením lidské osoby, včetně její zbožnosti a ctností.

Kdo byli humanisté

Kdo byl (a je) humanista

Humanistou byl původně míněn učitel rétoriky, rovněž učenec, který se zabývá antickými básníky, řečníky, historiky a filozofy. Pojem humanista se objevil v pozdním 15. století a byl rozšířen ve stol.

Proč v Čechách neprobíhala renesance

Renesance se k nám šířila zejména z Uher, kde se jí dobře dařilo díky Matyáši Korvínovi. Odtud se pak na začátku 90. let 15. století dostal renesanční sloh přes Moravu do Čech.

Kdo poprvé použil slovo renesance

Termín renesance poprvé použil v 16. století Giorgio Vasari, historik, který se snažil Florencii postavit do čela všech nejdůležitějších inovací, a jeho spisy měly rozhodující vliv na pozdější kritiku.