Kdy je starosta a kdy primátor?

Kdy se volí starosta

Funkční období zastupitelstva včetně starosty je dle čl. 102 odst. 2 Ústavy ČR zásadně čtyřleté. Žádná další omezení aktuálně neexistují, takže doba působení je neomezená.

Co je to starosta

Starosta je ze své funkce členem rady obce a zároveň stojí v čele obecního úřadu. Zákoník práce se na něj nevztahuje. Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci: odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.

Kdo může být starostou

Do funkce starosty obce může být zvolen kterýkoliv člen zastupitelstva obce, který je zároveň státním občanem České republiky (členové zastupitelstva obce, kteří nejsou státními občany České republiky, nemohou být zvoleni do funkce starosty obce).

Co obnáší být starostou

Starosta plní řadu funkcí, především:

reprezentuje a zastupuje obec navenek, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi apod. svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje zápis z jednání zastupitelstva obce. podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání)

Jaký je rozdíl mezi starostou a primátorem

Primátor je v Česku označení starosty statutárního města nebo hlavního města Prahy. Naopak na Slovensku je to označení starosty každého města. Často se tímto termínem v češtině označují i starostové řady světových velkoměst.

Kdo voli primátora

Primátora volí zastupitelstvo hlavního města Prahy a primátor mu je z výkonu své funkce odpovědný. Primátor má právo svolávat zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Co by měl umět starosta

Starosta by měl být i dobrým psychologem – umět odhadnout motivaci lidí kolem sebe. Zároveň by měl být i dobrým manažerem (umět delegovat pravomoci, rozlišit věci důležité od podružných atd.). Vedle osobních předpokladů jsou neméně důležité i předpoklady vnější. Zásadní je podpora a důvěra v zastupitelstvu a radě.

Co dělá primátor

Primátor hlavního města Prahy je nejvyšším činitelem v zastupitelstvu hlavního města, který zároveň vykonává funkci hejtmana kraje. Jeho úkolem je především zastupovat hlavní město Prahu navenek.

Kdy končí mandát starosty

platí, že mandát zaniká dnem voleb do zastupitelstva obce či dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát).

Kde je primátor a kde starosta

Petr VychodilKrálův Dvůr / Starosta

Kdo povede Prahu

Zastupitelstvo Hlavního města Prahy
Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) od 2022
1. náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) od 2022
Náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS) od 2022
Náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) od 2022

Kde si stěžovat na starostu obce

Můžete požádat obec o další informace o její činnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud se Vám nelíbí jednání starosty/ky obce, stěžujte si zastupitelstvu obce. Zastupitelstvu obce přísluší odvolávat starostu/ku, místostarostu/ku a radní obce.

Kdo jmenuje starostu obce

Starostu (společně s místostarosty) volí do funkce zastupitelstvo ze svých řad a starosta se jim po svém zvolení také zodpovídá. Do dne zvolení nového starosty vykonává funkci dosavadní starosta. Starosta musí být občanem ČR.

Kdy je primátor

Petr VychodilKrálův Dvůr / Starosta

Kdo je nadřízený starosty obce

Starosta se tím nestává nadřízeným zastupitelstva, naopak je zastupitelstvu podřízený. Zastupitelstvo je nadále zodpovědné za veškeré konání starosty a rovněž nese plnou odpovědnost za konání a financování obce, včetně případných finančních náhrad a trestní odpovědnosti. “

Kdy končí mandát

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí říká, že „mandát zaniká dnem"; prostřednictvím jazykového výkladu lze tedy dovodit, že k zániku mandátu člena zastupitelstva obce dojde uplynutím toho dne, kdy byla rezignace člena zastupitelstva doručena starostovi obce, tedy uplynutím 24.00 hodiny předmětného dne.

Co to je Praha sobe

Praha sobě je sdružení nezávislých kandidátů v Praze. Bylo vytvořeno před volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2018. Hlavními představiteli jsou Jan Čižinský a Hana Třeštíková. Vzniklo na podkladu podobné iniciativy Praha 7 sobě, která v roce 2014 vyhrála volby do zastupitelstva městské části Praha 7.

Kdo kontroluje starostů obce

Kontrolu samostatné působnosti vykonává u všech obcí Ministerstvo vnitra, kontrolu přenesené působnosti obcí vykonává místně příslušný krajský úřad. Kromě kontroly výkonu působnosti podle zákonů o obcích upravují právní předpisy též některé specifické způsoby kontroly činnosti územních samosprávných celků.

Kdo kontroluje starostu obce

Kontrolu samostatné působnosti vykonává u všech obcí Ministerstvo vnitra, kontrolu přenesené působnosti obcí vykonává místně příslušný krajský úřad. Kromě kontroly výkonu působnosti podle zákonů o obcích upravují právní předpisy též některé specifické způsoby kontroly činnosti územních samosprávných celků.

Jak zaniká mandát senátora

Mandát zaniká především uplynutím volebního období či rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Kromě toho také tehdy, pokud poslanec či senátor odepře po zvolení složit slib nebo jej složí s výhradou, pokud pozbude státní občanství, pokud bude zvolen prezidentem či jmenován soudcem nebo pokud zemře.

Jak se zbavit zastupitele

Funkce zastupitele je neslučitelná například se zaměstnáním v obecním úřadě. A mandát zastupiteli podle zákona o obcích zaniká i s jeho odsouzením k nepodmíněnému trestu. Proto, pokud existuje podezření na nezákonné aktivity členů zastupitelstva, patří mezi nejefektivnější nástroje podání trestního oznámení.

Co vše může kontrolovat kontrolní výbor

ODPOVĚĎ: Kontrolní výbor může kontrolovat to, co výslovně uvádí zákon, tj. plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Co dělá senátor

Senát vyjadřuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu, které navrhuje prezident. Spolu s Poslaneckou sněmovnou vydává usnesení, že prezident nemůže vykonávat ze závažných důvodů svůj úřad. Na návrh Senátu jmenuje prezident předsedu a inspektory Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kdo může volit do Senátu

Při volbách voliči vybírají z kandidátů, které navrhnou různé politické strany, nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, který získá více než 50 % hlasů, je zvolen senátorem. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, koná se druhé kolo voleb, kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Kdy končí mandát zastupitele obce

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022. Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.