Kdy končí mandát člena zastupitelstva?

Jak odstoupit ze zastupitelstva obce

Dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí mandát člena zastupitelstva obce zaniká ex lege, tedy ze zákona, dnem, kdy starosta obce obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát.
Archiv

Jak se zbavit zastupitele

Funkce zastupitele je neslučitelná například se zaměstnáním v obecním úřadě. A mandát zastupiteli podle zákona o obcích zaniká i s jeho odsouzením k nepodmíněnému trestu. Proto, pokud existuje podezření na nezákonné aktivity členů zastupitelstva, patří mezi nejefektivnější nástroje podání trestního oznámení.

Jak se daní odměny zastupitelů

Pokud nepodepíše prohlášení, sráží se u příjmů do 3000 Kč 15% srážková daň. Pokud je odměna vyšší než 3000 Kč, sráží se daň podle tabulky minimálně 20% a člen zastupitelstva musí podat daňové přiznání. ad b) další odměnu je možné poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva za stejných podmínek jako uvolněným členům.
Archiv

Jak funguje zastupitelstvo

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Jak se volí starosta v zastupitelstvu

Starosta musí být vždy (na rozdíl od člena zastupitelstva obce) občanem České republiky. Volí jej zastupitelstvo obce, kterému se také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden či více místostarostů. Starosta je ze své funkce členem rady obce a zároveň stojí v čele obecního úřadu.

Kdy může být ustavující zastupitelstvo

Podle § 91 odst. 1 zákona o obcích musí být ustavující zasedání zastupitelstva obce svoláno po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (ta činí 10 dní ode dne vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí) tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty.

Co je neslučitelnost funkci

Neslučitelnost funkcí znamená, že osoba nemůže vykonávat dvě, zákonem vymezené, funkce najednou. Důvodem je předcházet (prevence) střetu zájmů při výkonu státní správy. Neslučitelnost funkcí je upravena v jednotlivých volebních zákonech, ale můžou jí stanovovat i další speciální zákony.

Kdy končí volební období starosty

Funkční období zastupitelstva včetně starosty je dle čl. 102 odst. 2 Ústavy ČR zásadně čtyřleté.

Kdo platí zastupitele

Náhradu vyplacené mzdy uhradí zaměstnavateli obec. Neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo.

Co je uvolněný člen zastupitelstva

Uvolněným členem zastupitelstva obce tak může být i fyzická osoba, která v pracovním či jiném obdobném poměru nikde není, a tedy u žádného zaměstnavatele se k výkonu funkce neuvolnila (např. osoba samostatně výdělečně činná nebo důchodce).

Jak často musí být zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Kdo platí zastupitelstvo

Náhradu vyplacené mzdy uhradí zaměstnavateli obec. Neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo.

Kdy zastupuje místostarosta starostu

Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Místostarosta je tím, kdo společně se starostou podepisuje právní předpisy obce. Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.

Kdy se koná zastupitelstvo

Zákon o obcích stanoví, že zastupitelstvo obce se schází podle potřeby – nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Starosta je navíc povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje.

Kdo nemůže být zastupitel

Zastupitelem obce by tak neměl být zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu téže obce či obce, která vykonává působnosti vůči této obci (např. ORP), krajského úřadu nebo finančního úřadu. O slučitelnosti či neslučitelnosti funkcí však rozhoduje primárně zastupitelstvo dané obce.

Kdo se může stát zastupitelem obce

Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona.

Kdy lze rozpustit zastupitelstvo obce

1 zákona o obcích: „Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

Co znamená neuvolněný člen zastupitelstva

Neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo. Paušální částka není součástí odměny a poskytuje se rovněž i důchodcům, matkám na mateřské dovolené, osobám v domácnosti apod.

Kdy je zastupitel uvolněný

Uvolněným zastupitelem se rozumí osoba, která vykonává volenou funkci na „plný úvazek“ a tedy za tomu odpovídající odměnu. Uvolněný zastupitel je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru a fakticky se stává po dobu výkonu své funkce „jakoby“ zaměstnancem obce.

Kdo rozhoduje o uvolnění zastupitele

O tom, kdo bude uvolněným, nebo neuvolněným členem zastupitelstva, rozhoduje na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, zastupitelstvo obce. Obecné právní postavení z hlediska mandátu uvolněného i neuvolněného člena zastupitelstva obce je z pohledu zákona o obcích stejné.

Jak se určuje počet zastupitelů v obci

Počet zastupitelů na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Zákon (ZOZ) stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva podle velikostních kategorií. Například u obcí do 500 obyvatel je rozpětí 5 až 15, u obcí nad 150 000 obyvatel činí 35 až 55.

Jak často se koná zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Kdo může být zastupitelem obce

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona.

Jak často se koná zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Jak se určuje počet zastupitelů

Počet zastupitelů se odvíjí od velikosti obce a kraje.

Například v obci, která má 1000 obyvatel, může mít zastupitelstvo nejméně 7 a nejvíce 15 členů. Konkrétní počet zastupitelů obce oznámí pro dané volební období zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů před volbami.