Kdy lze odečíst manželku?

Kdy si můžu odecist manzelku

Sleva na vyživovanou manželku. Slevu na vyživovanou manželku/manžela ve výši 24 840 Kč (dále jen manželku, ale platí i pro registrované páry) si můžete uplatnit v případě, že s vámi žije ve společné domácnosti a její příjmy za minulý rok nepřesáhly 68 000 Kč.
Archiv

Jak odepsat manželku z dani

Abyste tuto slevu mohli uplatnit, pohlídejte si dvě podmínky.Sezdaní partneři. Slevu na manžela/manželku nemůžete uplatňovat u přítelkyně nebo přítele, i když s vámi žijí ve stejné domácnosti a starají se o vaše společné děti.Příjmy do limitu. Vaše druhá polovička musí mít roční příjmy nižší než 68 000 Kč.
Archiv

Kdy se vraci daně za manzelku

Termín vrácení přeplatku

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní. Lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu podání daňového přiznání. Rozhodující je přitom i skutečnost, zda bylo daňové přiznání podáno v řádném termínu papírově podobě, elektronicky nebo s daňovým poradcem.

Co lze odečíst z dani 2023

Kompletní přehled nezdanitelných položek

Druh odpočtu Maximální odpočet ze základu daně
Penzijní připojištění 24 000 Kč
Soukromé životní pojištění 24 000 Kč
Dary 30 % ze základu daně
Odborové příspěvky 1,5 % zdanitelných příjmů nebo 3 000 Kč

Jak prokázat slevu na manželku

Jak mám příjem doložit

Stačí čestné prohlášení, které jako poplatník přiložíte k daňovému přiznání. Přidejte i kopii dokladu totožnosti manžela/manželky s nízkými příjmy. U ZTP/P je nutné nárok na slevu prokázat i kopií ZTP/P průkazu.

Co vše lze odečíst z dani

Přehled daňových odpočtů:

Daňový odpočet Výše za rok
Úroky z úvěru na bydlení (hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření) max. 300 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného před 1. 1. 2021 max. 150 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného 1. 1. 2021 a později
Dary a bezúplatná plnění max. 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč za 1 odběr

Jak funguje společné zdanění manželů

Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně podle zákona o daních z příjmů. Přitom platí, že společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě.

Jak uplatnit slevu na manželku 2023

Jak velká je to sleva: 24 840 Kč za rok, slevu je možné uplatnit pouze jednou ročně. Kdo má nárok: manžel/manželka (případně partneři v registrovaném partnerství), jehož druhá polovička má vlastní příjmy nižší než 68 000 Kč ročně. Jak uplatnit: v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.

Jaká částka se nemusí danit

Pokud je roční příjem OSVČ pod 15 tisíc korun, případně méně než 6 tisíc, má-li výdělky i ze zaměstnání, daně přiznávat nemusí. Od letošního roku tato hranice zvyšuje až na 50 tisíc korun (uplatníte ji až v přiznání za rok 2023), u příležitostného příjmu ale zůstává třicetitisícový limit.

Kdy končí daňové zvýhodnění na dítě

Pokud dítě studuje, daňové zvýhodnění za něj uplatňujete až do jeho dovršení 26 let. Příklad: Jestliže vaše dítě 26. narozeniny oslaví 10. března a stále je studentem, uplatníte na něj daňové zvýhodnění i za březen.

Co nepatří do příjmů

Do příjmů se naopak nepočítá rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky …

Jaké příjmy se dani

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podává každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč (pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně).

Kdo má nárok na daňové zvýhodnění na dítě

Kdo může uplatnit slevu na dani Na daňové zvýhodnění má nárok každý zaměstnanec či podnikatel, který žije ve společné domácnosti s vyživovaným dítětem. Daňové zvýhodnění náleží vždy pouze jednomu z rodičů a lze jej uplatnit na vyživované dítě, kterým se rozumí student do 26 let.

Co doložit při uplatnění slevy na dítě

Nárok na slevu můžete získat na dítě do 18 let, které s vámi žije ve společně hospodařící domácnosti, nebo na dítě do 26 let, které studuje – zde je nutné navíc doložit originál Potvrzení o studiu pro aktuální školní rok.

Co vše se počítá do dani

Do příjmů se zahrnuje hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje), příjmy z pronájmu (opět bez odpočtu výdajů), důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Co se nemusí danit

Podle § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů jsou příležitostné příjmy osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn (tržba) u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 tisíc korun.

Kdy nemusím platit daně

Třetím případem, kdy daňové přiznání nepodáváte jsou další příjmy do 6 000 Kč ve zdaňovacím období (dle § 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů) pro zaměstnance a příjmy do 15 000 Kč pro ostatní – typicky OSVČ.

Kdy si můžu odečíst dítě z dani

Slevu na dítě můžete uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi žije ve společné domácnosti. Podle zákona je to: nezletilé dítě (do 18 let) nebo zletilé dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (jinými slovy dítě do 26 let, které má statut studenta).

Co je sleva na manželku

Daňová sleva na manželku nebo manžela je sleva na dani z příjmu, kterou je možné uplatnit, pokud váš manžel nebo manželka nemá vlastní zdanitelné příjmy. V praxi tak jde nejčastěji o situace, kdy je jeden z manželů doma s dětmi, nebo je dlouhodobě nezaměstnaný bez výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Kdy končí nárok na slevu na dítě

Slevu na dítě můžete uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi žije ve společné domácnosti. Podle zákona je to: nezletilé dítě (do 18 let) nebo zletilé dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání (jinými slovy dítě do 26 let, které má statut studenta).

Kdo uplatňuje slevu na dítě po rozvodu

Uplatnění v případě rozvodu

Pokud je dítě svěřeno do střídavé péče, je na dohodě obou rodičů, kdo zvýhodnění uplatní. Existuje i možnost uplatnit zvýhodnění v poměrné výši. Pokud tedy dítě žije ve střídavé péči, můžou se jeho rodiče dohodnout za kolik měsíců který z nich daňové zvýhodnění uplatní.

Co si můžu odepsat z dani

Přehled daňových odpočtů:

Daňový odpočet Výše za rok
Úroky z úvěru na bydlení (hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření) max. 300 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného před 1. 1. 2021 max. 150 000 Kč za rok u úvěru uzavřeného 1. 1. 2021 a později
Dary a bezúplatná plnění max. 15 % ze základu daně
Darování krve 3 000 Kč za 1 odběr

Jaké příjmy jsou osvobozeny od daně

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb a příjmy podle paragrafu 4 zákona. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně.

Jaké příjmy se nedaní

Patří sem:výdělky z jednorázových činností (např. jednodenní brigáda),příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí (zapůjčení auta, nářadí apod.),příjmy ze zemědělské činnosti, pokud se neřadí mezi vaše podnikání (prodej vlastního ovoce a zeleniny či nasbíraných hub),příjem včelařů (maximálně do 60 včelstev).

Jak odepsat dítě z dani

Jak získat slevu na dítě v zaměstnání a daňový bonus

Účetnímu doložíte: rodný list dítěte, potvrzení o studiu, o které váš potomek požádá na studijním oddělení své školy, a potvrzení, že druhý z páru slevu na dítě neuplatňuje (to buď dostane od zaměstnavatele, nebo sám sepíše čestné prohlášení).