Kdy může zhotovitel odstoupit od smlouvy?

Kdy může zhotovitel odstoupit od smlouvy o dílo

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, jestliže měl objednatel poskytnout k provedení díla součinnost v přiměřené lhůtě, která však marně uplynula, a pokud objednatele na tuto možnost upozornil.
Archiv

Kdy může spotřebitel odstoupit od smlouvy

Zákon dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu jen v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či po telefonu), v případech uzavření smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory a v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Kdy může prodejce odstoupit od smlouvy

Jakmile dojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, lze od ní odstoupit pouze ve dvou případech. V občanském zákoníku § 2002 je stanoveno, že od smlouvy lze odstoupit v případě, že si to obě strany ujednaly, nebo pokud se jedná o porušení smlouvy podstatným způsobem.

Kdy je účinné odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním jednáním, není tedy třeba souhlasu druhé strany, proto je odstoupení účinné okamžikem, kdy je druhé straně doručeno, přičemž postačí, pokud měla strana možnost se s obsahem seznámit. Což znamená, že pokud si druhá strana odmítá dopis převzít, považuje se dopis za doručený.

Jak má vypadat odstoupení od smlouvy

Strany si mohou sjednat, jak má odstoupení od smlouvy vypadat. Z odstoupení by mělo být patrné alespoň, kdo jsou smluvní strany a o jakou konkrétní smlouvu se jedná. Strana musí dát jasně najevo, že právní úkon, který činí, je odstoupením od smlouvy.

Kdy končí smlouva o dílo

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě shodné vůle obou smluvních stran, vyjádřené ve formě písemného a číslovaného dodatku k ní. 4. Platnost této smlouvy končí splněním jejího předmětu, kterým je předání díla zhotovitelem objednateli a zaplacením ceny za dílo objednatelem zhotoviteli.

Jak dlouho můžu odstoupit od smlouvy

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).

Co musí obsahovat odstoupení od smlouvy

Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte i datum a váš podpis. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14denní lhůty.

Jak lze zrušit smlouvu

Smluvní vztahy mohou zanikat více způsoby (splněním, uplynutím sjednané doby atd.), mimo jiné též odstoupením nebo výpovědí. Odstoupením se smlouva ruší od počátku, není-li dohodnuto jinak. Naproti tomu výpovědí se smlouva zpětně neruší a právní účinky tohoto jednání nastávají až uplynutím výpovědní lhůty.

Co musí obsahovat odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Jak funguje odstoupení od smlouvy

Jde o právní úkon, ke kterému není potřeba souhlasu druhé strany ani žádného jiného jejího úkonu. Závazek se odstoupením zrušuje od počátku a zanikají práva a povinnosti obou stran. Obecně upravuje odstoupení od smlouvy nový občanský zákoník (NOZ) v ustanoveních § 2001 až 2005.

Jak správně odstoupit od smlouvy

Základním pravidlem je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu.

Jak probíhá odstoupení od smlouvy

Samotné odstoupení probíhá tak, že spotřebitel učiní prohlášení, že odstupuje od dané smlouvy a odešle podnikateli zboží, které je předmětem jejího plnění. Do 14 dnů od odstoupení má podnikatel povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které při uzavření smlouvy spotřebitel vynaložil.

Jak správně odstoupit od kupní smlouvy

Základním pravidlem je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu.

Jak odstoupit od kupní smlouvy

Pro platné odstoupení od uzavřené smlouvy musí vždy existovat důvod, od smlouvy nelze odstoupit z libovůle smluvních stran. Možné případy definuje zákon, nebo je možné si je jasně definovat předem ve smlouvě. Smlouva může také odkazovat na obchodní podmínky, kde lze ustanovení o odstoupení často také najít.

Jak ukončit kupní smlouvu

Není zákonnou povinností uvést důvod, pro který se odstupuje, lze to však doporučit. Doporučení Dostupného advokáta: Odstoupení od smlouvy zašlete nejlépe pomocí doporučeného podpisu s dodejkou, ať máte v případě možných sporů důkaz o tom, že písemnost byla doručena v konkrétní datum a konkrétní osobě.

Kdy není možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů

Odstoupit od smlouvy do 14 dnů nelze, pokud si mimo obchodní prostory koupíte noviny, periodika nebo časopis. Jestliže však uzavřete smlouvu o předplatném, právo na odstoupení od smlouvy máte. Zrušit smlouvu do 14 dnů nelze u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zvláštního zákona.