Kdy použít That v angličtině?

Kdy lze vynechat that

U určujících vztažných vět se za určitých okolností vynechává vztažné zájmeno who, which nebo that. Můžeme ho vynechat tehdy, když ve vedlejší větě nemá funkci podmětu, tedy zcela prakticky: Pokud by vedlejší věta po vynechání vztažného zájmena začínala slovesem, vynechat ho nelze.
Archiv

Co znamená v angličtině that

Pokud je „that“ v roli spojky „že“, pak je to o něco složitější. V každodenní, mluvené, neformální angličtině se „that“ jakožto spojka „že“ často vynechává a význam věty se tím nijak nezmění. Můžete ji použít, ale nemusíte.
Archiv

Jak používat členy v angličtině

Použití členů v angličtině – co o nich (ne) vímeneurčitý člen používáme, když mluvíme o povolání He is a doctor. – On je doktor.neurčitý člen používáme, když se o něčem zmiňujeme poprvé I bought a car yesterday. – Včera jsem si koupil auto.určitý člen používáme, když mluvíme o něčem podruhé The car is blue.
Archiv

Co je to vztažná věta

Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc. V češtině nejčastěji začínají na vztažné zájmeno 'který', v angličtině je nejběžnější vztažné zájmeno WHO pro životná podstatná jména (lidi), a WHICH pro neživotná (věci).

Jak se tvoří trpný rod v angličtině

Trpný rod se tvoří pomocí: was/were + being + 3. tvaru slovesa, případně koncovky -ed. Příklad: The room was being painted when she unexpectedly came home.

Co je to relative pronoun

Vztažná zájmena (relative pronouns) jsou pravidelným hostem všech možných školních testů v kontextu tzv. relative clauses. Jedná se o slova jako: who, whom, whose, what, which (tj. pět slov začínajících písmeny wh) a that.

Jak se anglicky řekne p * * * *

[vulg.] cunt {podstatné jméno} [vulg.]

Co je those

Zájmeno. tamty, tamti, tamta o vzdálených věcech či osobáchThose look better than these. Tamty vypadají lépe než tyto. to v ukazování na více věcíThose are my shoes.

Kdy používat členy

Členy (a, an, the) se používají vždy s podstatným jménem, o kterém nám řeknou blíže další informace. Ze samotného členu se dozvíme, zda se mluví o něčem obecně, nebo se jedná o něco konkrétního, zda má mluvčí na mysli celou skupinu osob nebo věcí, nebo je řeč jen o jediném členu skupiny.

Jak používat The

Člen určitý (the)

Pomáhá nám sdělit, že mluvíme o konkrétní osobě, budově nebo věci. Náš posluchač už ví, o čem je řeč. Nebo to alespoň předpokládáme. Příkladová věta: I met the beautiful girl.

Jaký je rozdíl mezi Tázacími a Vztažnými Zájmeny

Zatímco tázací zájmena uvozují otázky a ptáme se jimi na osobu, věc či vlastnost, zájmena vztažná naopak vyjadřují vztah vedlejší věty k nějakému členu věty řídící (většinou k podstatnému jménu).

Co je to rod činný a trpný

Úplně jednoduše lze říci, že činný rod vyjadřuje, co dělá podmět, zatímco trpný rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět.

Co je to činný rod

Činný rod (aktivum) je mluvnická kategorie sloves, kterou vyjadřujeme, že podmět je původcem děje (agentem). Činný rod je základním vyjadřovacím slovesným rodem, trpný rod je rodem odvozeným. Některé jazyky mají ještě třetí rod, stojící mezi aktivem a pasivem, tzv. medium.

Který v AJ

který {zájmeno}

who {zájm.}

Jak se anglicky řekne zmrzlina

Základní spojení je všem jistě známé – ice cream/ˌaɪs'kri:m/ (tedy ledový krém) je nejběžnější překlad pro zmrzlinu.

Jak se anglicky řekne H * * * *

shit {podstatné jméno} [vulg.]

Kde se píše a An The

Člen neurčitý a – je pro podstatné jméno jednotného čísla, český ekvivalent je – nějaký, nějaká. Člen neurčitá an – používá se úplně stejně jako člen a – ale jen pro podstatná jména, která začínají na samohlásku. Člen určitý the – se používá pro podstatná jména jak jednotného tak množného čísla.

Kde se v anglictine pouziva The

Pokud už jsme o předmětu, o kterém hovoříme, již mluvili, můžeme ji označit jako již známou věc a tudíž pro ni v našem dalším hovoru používáme určitý člen THE. Věc, o které je řeč, musí náš posluchač již znát, aby dobře pochopil, že se právě o této konkrétní věci bavíte.

Jaký druh zájmena je toho

Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jaký druh zájmena je nám

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Jak poznat rod činny a Trpny

Úplně jednoduše lze říci, že činný rod vyjadřuje, co dělá podmět, zatímco trpný rod vyjadřuje, co dělá někdo jiný než podmět. Rozdíl mezi těmito rody si můžeme ukázat na dvou příkladových větách: Někdo umyl okna. Podmětem této věty je slovo někdo (třeba Petr, Zuzka, maminka nebo kdokoliv jiný, kdo u vás myje okna).

Jak se pozná trpný rod

Rod trpnýVyjadřuje skutečnost, že se podmět do činnosti aktivně nezapojuje, ale je jí pouze zasažen (Dům byl postaven. – nepostavil se sám).Může být vyjádřen: (vyčasovaným) slovesem být + příčestím trpným: je dosazen, byla odměněna, hrad bude dobyt, byli jsme pochváleni.

Jak používat trpný rod

Trpný rod můžeme tvořit spojením slovesa být v příslušném tvaru (který odpovídá podmětu) a příčestí trpného od daného slovesa, například: Dům byl postaven v roce 1920. Všechny pokoje byly už uklizeny. Testy budou opraveny během tohoto týdne.

Co je whose

whose {zájmeno} jejichž {zájm.}

Jak se rekne anglicky nanuk

nanuk {mužský rod }

Popsicle {podstatné jméno} [am. angl.] ice-lolly {podstatné jméno} [brit. angl.]