Kdy se píše jez a kdy jenž?

Kdy se píše jez

Tvar „jež“ se používá v 1. pádě rodu ženského a středního v jednotném a množném čísle, v 1. pádě mužského rodu neživotného čísla množného, též ve 4. pádě rodu středního čísla jednotného a ve 4.

Co je to jenž

Zájmeno „jenž“ je synonymní tvar k zájmenu „který“. Pro novináře i spisovatele je jeho znalost podstatná, jelikož zamezuje nadbytečnému užívání právě zájmena „který“.
ArchivPodobné

Jak se určuje jenž

Tvary zájmena jenž, jež, jež v jednotném čísle

mužský rod životný (Karel) ženský rod (Lenka)
1. pád jenž jež
2. pád jehož jíž
3. pád jemuž jíž
4. pád jehož, jejž již

Archiv

Kdy se píše jí a kdy jí

Tvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla. Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.

Jaký druh zájmena je jez

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Jak používat jez

Vztažné zájmeno jenž je synonymum k zájmenu který. Jež a jenž jsou vztažná zájmena, která se v textu užívají jako alternativa ke vztažnému zájmenu který a jeho rodovým alternativám (aby nedocházelo k jeho opakování).

Které VS která

skloňováníEditovat

číslo jednotné
pád \ rod mužský životný ženský
nominativ který která
genitiv kterého které
dativ kterému které

Jak poznat jí jí

Ji × jí (ni × ní)

podoby ni a ní) se setkáváme poměrně často. Pravidla nám říkají, že krátká forma (ni, ji) se užívá pouze ve 4. pádě a ve všech ostatních je forma dlouhá (ní, jí).

Koho co jí nebo jí

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
3. pád (komu, čemu) jí, ní
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád (o kom, o čem)

Který nahradit jenž

Jedna češtinářská rada zní – pokud si nejste jistí, zda používáte zájmeno jenž správně, nahraďte ho (dnes beztak častěji užívaným) tvarem vztažných zájmen který, která, které.

Jak určit druhy zájmen

U zájmen určujeme následující: jmenný rod (životnost), číslo, pád vzor a druh. Nutno říci, že při určování kategorie rodu, čísla a pádu nám pomůže podstatné jméno, které se k zájmenu váže.

Co je za slovní druh jez

Tvary zájmena jenž, jež, jež v jednotném čísle

mužský rod životný (Karel) střední rod (město)
1. pád jenž jež
2. pád jehož jehož
3. pád jemuž jemuž
4. pád jehož, jejž jež

Koho co jí

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
3. pád (komu, čemu) jí, ní
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád (o kom, o čem)

Kdy se používá svůj

Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj užijeme tehdy, jestliže přivlastňovaná věc, event. osoba patří osobě/věci, která je ve větě původcem děje (typicky podmětem): Pavel vychovává své děti dobře. Starý hrad skrývá svá tajemství. Jdem (= my) za svou pravdou dál.

Kdy píšeme ní ní

S těmito zájmeny (vč. podoby ni a ní) se setkáváme poměrně často. Pravidla nám říkají, že krátká forma (ni, ji) se užívá pouze ve 4. pádě a ve všech ostatních je forma dlouhá (ní, jí).

Jaký je druh zájmena jí

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
PŘIVLASTŇOVACÍ můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich + svůj
UKAZOVACÍ ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž + sám
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Kde se píše ji a jí

Skloňování zájmena ONA spočívá ve správném dosazení tvarů ji a jí. (Po předložkách místo nich nastupují varianty ni a ní, pravidla pro krátké a dlouhé i jsou stejná.) I když se může zdát, že dlouhé a krátké tvary jsou celkem v rovnováze, krátké ji (ni) patří jen tam, kde je zájmeno ve 4. pádě (koho, co).

Jaký druh zájmena je jenž

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Jaký druh zájmena je toho

Druhy zájmen

druhy zájmen příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Jak se píše jakoby

Jakoby, psáno dohromady jako jedno slovo, používáme v případě, že „by“ není součást slovesného tvaru. „Jakoby“ používáme v případech, kdy chceme dosáhnout významu přirovnání nebo zdánlivosti či předstírání. V tomto případě můžeme „jakoby“ nahradit výrazem „zdánlivě“ nebo samostatným „jako“.

Kdy se píše vaší a vaší

Rozhodování mezi jednotlivými tvary vám ulehčí ukazovací zájmena.Tvary vaší a vaši, naší a naši, ji a jí, ní a ni, atd. nahraďte za ukazovací zájmeno („to“).Pokud řeknete „TU“, použijte krátkou verzi (vaši, naši, ji, …) Pokud řeknete „TOU“ nebo „TÉ“, použijte dlouhou verzi (vaší, naší, jí, …)Jeji neexistuje.

Kdy se píše ní a ní

Ji × jí (ni × ní)

podoby ni a ní) se setkáváme poměrně často. Pravidla nám říkají, že krátká forma (ni, ji) se užívá pouze ve 4. pádě a ve všech ostatních je forma dlouhá (ní, jí).

Jaké i se píše ve slově mi

Při psaní zájmen my a mi je nejdůležitější uvědomit si, jestli zájmeno zastupuje pouze jednu osobu nebo jestli se týká více osob. Pokud mluvíme o 2 a více lidech, musíme napsat Y. Jestliže se věta vztahuje na jednu jedinou osobu, píšeme I měkké.

Kdo co jaký který čí jenž

zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž zájmena neurčitá (též indefinitiva) – někdo, nějaký, některý, leckdo, lecco, něčí, něco – jsou tvořena pomocí kombinace předpony (ně-, lec-, leda-, kde-, málo-, málokdy užívané zřídka-, sotva-, bůhví-, apod.)

Jaké zájmeno je ti

Zájmeno ti – osobní (Podal ti knihu.) X zájmeno ukazovací (Ti to ale umí.) Zájmeno jeho – přivlastňovací (Jeho kniha se nám líbila.)