Kdy se píše nebo?

Jak se píše buď a nebo

Vždy píšeme před spojkami nebo a anebo čárku tehdy, jsou-li součástí zdvojených spojovacích výrazů buď – nebo, buď – anebo: Do připraveného černého rámečku hlavního okna programu nakonec obrázky buď postupně, nebo najednou přetáhněte myší.
Archiv

Jak se píše nebo

Čárku před NEBO píšeme, pokud je mezi větami poměr vylučovací Spojka nebo je ve významu vylučovacím, pokud vyjadřuje volbu mezi dvěma možnostmi, které nejsou ekvivalentní, nejsou zaměnitelné, ba naopak jde o zřejmý protiklad: Přijdeš dnes, nebo až zítra Peníze, nebo život
Archiv

Jak se používá aneb

Varianta aneb

Spojka aneb je v současné češtině knižní, dnes je její užití omezeno na označení podtitulu uměleckého díla, článku apod. Složku za aneb můžeme chápat jako jinou variantu názvu i jako součást názvu, proto ji lze psát s velkým i s malým písmenem.

Kdy se před a píše

Spojka a. Základní pravidlo říká, že čárka před a se nepíše, jestliže jde o slučovací poměr. Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před a píšeme.

Kdy se před nebo píše čárka

Čárku nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo, či, pokud jde o spojení vět hlavních či vět vedlejších ve slučovacím poměru. Jsou‑li však věty spojeny v jiném poměru než prostě slučovacím, oddělujeme je čárkou.

Jak se píše jak tak

Čárku píšeme, jsou-li ve větě použity dvojice spojovacích výrazů. jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak atd. Příklad: V obchodě měli jak rajčata, tak papriku.

Jak se píše prosím ve větě

Tuto zdvořilostní vsuvku můžeme, ale také nemusíme oddělovat od ostatního textu čárkami. Verze bez čárek je považována za slohově neutrální, variantou s čárkami klademe na slovo prosím větší důraz. Přijďte prosím nejpozději v pět.

Jak Nebo jako

V tomto případě jasně a srozumitelně hovoří Slovník spisovné češtiny: spojku jak v podobných spojeních označuje jako obecněčeskou, tedy nespisovnou. To jest nikoli za hovorovou: to by připouštělo její užití v běžně mluvené oficiální komunikaci, tj. v prostěsdělovacím stylu.

Kde se čárka nepíše

Čárka se mezi větnými členy nepíše, pokud jsou spojeny spojkou a, i, nebo, či v poměru slučovacím. V ostatních případech se čárkou oddělují.

Kde se píše čárka

V souvětí souřadném čárka vždy odděluje jednotlivé věty (podmět + přísudek, podmět + přísudek…) a píše se před spojkou. Výjimku tvoří spojky a, i, nebo, či, před nimi se čárka nepíše, pokud jsou spojované věty v poměru slučovacím. Pokud jsou věty v jiném poměru, píše se čárka i před těmito spojkami.

Jak se píše atd

je zkratka pro „a tak dále“. Používá se při výčtech v textu, kdy chce pisatel ukázat, že výčet pokračuje, nebo že se vlastnost opakuje. Před atd. se podle kontextu píše nebo nepíše čárka.

Jak se píše nejen že

Nejen, že nepřijela, ale dokonce se ani neozvala. Hraje závodně volejbal, ale i fotbal a házenou. Nejenže vyhrála všechny závody, ale dokonce se dostala i na Olympiádu!

Jak se píše nejen Ale i

Čárku píšeme, jsou-li ve větě použity dvojice spojovacích výrazů. jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak atd.

Jak se píše děkuji

Konkrétně u slova děkovat jsou možné obě varianty – děkuji i děkuju. Je ale třeba si uvědomit, že tvar děkuji je neutrální, zatímco tvar děkuju je spíše hovorovější (jak píšete už v dotazu).

Jak se píše mimo jiné

V tomto případě je pravopisně správná pouze varianta mimo jiné, psána jako dvě samostatná slova. K psaní dohromady nás může chybně navádět představa, že se jedná o tzv. příslovečnou spřežku, tento výraz však spřežkou není.

Co to je jakoby

„Jakoby“ používáme v případech, kdy chceme dosáhnout významu přirovnání nebo zdánlivosti či předstírání. V tomto případě můžeme „jakoby“ nahradit výrazem „zdánlivě“ nebo samostatným „jako“. Např.: Seděl jakoby přikovaný. = Seděl jako přikovaný (zdálo se, že je přikovaný).

Kam patří čárky

Kde se čárka PÍŠE

Dvojité spojovací výrazy (jak-tak, buď-nebo,…) (Měl bys přinést jednak dárek, jednak kytku.) Dodatečně připojené větné členy (Přišel jen kvůli penězům, jak jinak.) Oslovení, vysvětlivky, citoslovce (Vidíš, Karle, zase jsem měl pravdu já.)

Kdy se píše čárka před nebo

Základní poučka zní: pokud je spojka nebo užita ve významu slučovacím, čárku před ní nepíšeme, pokud je ve významu vylučovacím, čárku píšeme. Ne vždy je ovšem lehké rozpoznat, o který význam jde. Typickými slučovacími spojkami jsou a, i: koupím jablka a (i) hrušky, tzn. obojí.

Jak se píše to je TJ

pro spojení a tak dále, a tak podobně, píšeme nyní nově stejným způsobem — tedy dohromady a s tečkou za posledním písmenem — také zkratky apod., atpod., tj., aj., mj. pro spojení a podobně, a tak podobně, to jest, a jiné, mimo jiné.

Jak něco tak něco čárka

Čárku píšeme, jsou-li ve větě použity dvojice spojovacích výrazů. jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak atd. Příklad: V obchodě měli jak rajčata, tak papriku.

Kde se píše carka před Ale

Dvojice souvztažných spojovacích výrazů

Dalším jevem jsou spojovací výrazy, mezi nimiž je taktéž vhodné, ba dokonce nutné psát čárku. Jedná se zejména o spojovací výrazy jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak, buď – nebo apod.

Kde se píše carka u Ale

Čárka před ale se nepíše především při přehozeném slovosledu – jednoduše proto, že se píše před jiným slovem (na místě, kde by jinak stálo ale). Chtěli jsme jít do lesa, ale náhle začalo pršet. Chtěli jsme jít do lesa, náhle ale začalo pršet.

Jak tak psaní čárek

Čárku píšeme, jsou-li ve větě použity dvojice spojovacích výrazů. jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak atd. Příklad: V obchodě měli jak rajčata, tak papriku.

Jak se píše Dobrý den pane doktore

Vážený pane profesore, docente, doktore, inženýre, magistře (viz kap. Zkratky titulů a hodností a Pořadí titulů). Nižšími funkcemi a tituly obvykle neoslovujeme. Pokud adresát nemá takovou funkci, hodnost nebo titul, oslovujeme ho v dopise Vážený pane a jeho příjmením v 5.

Co napsat místo s pozdravem

Mezi nevětné pozdravy, tedy takové, v nichž se nevyskytuje sloveso, řadíme nejčastěji: S pozdravem, S přátelským pozdravem, S přáním pěkného dne, Hezký zbytek dne, Sbohem apod.