Kdy se platí kauce?

Kdy se skládá kauce

Kauce, jinak označovaná také jako jistota, se skládá pronajímateli při podpisu smlouvy o pronájmu. Důvod je jasný a jde o jakousi pojistku v případě neplacení nájmu, energií či poškození vybavení. Kauce je smluvní částka, která není povinná a její výše není jasně zákonem definovaná.
Archiv

Jak funguje kauce u bytu

Kauce, neboli jistota u nájemní smlouvy, představuje pro pronajímatele pojistku pro řadu nechtěných situací, jako jsou nedoplatky na službách či na nájemném, případně pro uhrazení náhrady škody, která mohla vzniknout na vybavení bytu. Její výše smí činit maximálně trojnásobek měsíční platby nájemce.

Kdy se plati kauce na být

Splatnost jistoty je čistě na vůli smluvních stran. Může být uhrazena okamžitě v hotovosti při podpisu nájemní smlouvy, na účet do několika pracovních dnů, či může pronajímatel umožnit nájemci její úhradu v delší lhůtě (i několikaměsíční), popřípadě ve splátkách.
Archiv

Kdy se vrací kauce z nájmu

To znamená, že má povinnost vrátit kauci do jednoho měsíce od data skončení nájmu bytu. Z kauce si pronajímatel může odečíst případné dlužné nájemné, nedoplatek na službách, případnou škodu způsobenou vámi v bytě. Vše však musí pronajímatel řádně doložit a vyčíslit.

Co se může strhnout z kauce

Zpravidla má pronajímatel právo kauci započíst k úhradě dlužného nájemného, služeb a nedoplatků při jejich vyúčtování. Pokud dojde k poškození pronajímaného bytu, nebo jeho vybavení, může pronajímatel z kauce odečíst náklady na opravy případných škod, které za dobu trvání nájmu vznikly.

Jak dlouho muze majitel drzet kauci

Dobrý den, pronajímatelovou povinností je Vám předložit vyúčtování za služby, a to nejpozději do 4 měsíců po konci zúčtovacího období, které může být maximálně 12měsíční, přičemž jeho počátek si určuje pronajímatel. Jde tedy o to, zda toto zúčtovací období již skončilo či ne, a zda uběhla či neuběhla 4měsíční lhůta.

Jak vymahat kauci

Výzvu je nejlépe učinit písemným doporučeným dopisem s dodejkou adresovaným pronajímateli. V něm je třeba poukázat na skutečnost, že v rámci konkrétní uzavřené nájemní smlouvy byla složena na účet pronajímatele kauce a že nájemní poměr skončil, avšak svěřené prostředky vráceny nebyly.

Jak účtovat kauci na nájem

Vklad kauce se zaúčtuje MD 068 – D 459. Čerpání z kauce v případě nesplacení nájemného by byl zápočet pohledávky vůči závazku. Předpis pohledávky za nájemné MD 377 – D 603, zápočet pohledávky a závazku MD 459 – D 377. Vrácení zbytku kauce MD 459 – D 068.

Co mám dělat když nemám na nájem

Sjednejte si schůzku s majitelem nebo jeho zástupcem a popište mu svou situaci. Pokud jde o jednorázový výpadek, s velkou pravděpodobností se dohodnete, že platbu uhradíte později. Jestliže však víte, že vaše situace může trvat déle, řešte s ním další možnosti. Například výměnu bytu za menší.

Na co muze být pouzita kauce

Pronajímatel je oprávněn použít složenou kauci k úhradě pohledávek na nájemném. V případě, že dojde k poškození bytu, či jeho vybavení, může použít kauci k úhradě škod. Z vratné kauce může být také čerpáno v případě nedoplatků při vyúčtování energií.

Jak se účtuje kauce

Vklad kauce se zaúčtuje MD 068 – D 459. Čerpání z kauce v případě nesplacení nájemného by byl zápočet pohledávky vůči závazku. Předpis pohledávky za nájemné MD 377 – D 603, zápočet pohledávky a závazku MD 459 – D 377. Vrácení zbytku kauce MD 459 – D 068.

Kdo má nárok na kauci

Dále MOP můžete získat, pokud potřebujete zaplatit za noclehárnu, jistotu (kauci) nebo stěhování. Kdo si může o dávku požádat Kdokoliv, kdo se ocitl v hmotné nouzi. Zákon tak popisuje situaci, kdy vám po zaplacení všech nákladů na bydlení zbyde částka menší, než je životní minimum.

Jak neplatit nájem

K okamžitému nájmu můžete přistoupit v případě zvlášť závažného porušení povinností nájemníka. Tímto se rozumí nezaplacení nájemného nejméně za 3 měsíce. Aby byla okamžitá výpověď platná, musíte neplatiče před jejím podáním vyzvat k uhrazení dlužného nájemného a stanovit mu na doplacení přiměřeně dlouhou dobu.

Kdy se nevrací kauce

Pronajímateli ze zákona přísluší povinnost vrácení kauce po skončení nájmu, a to bez zbytečného odkladu, pokud není v nájemní smlouvě sjednáno jinak. Vrácení kauce je vázáno na skončení nájmu, nikoliv na vyklizení bytu.

Kam se účtují kauce

přijaté kauce je třeba přeúčtovat na účet 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy. Na účet 324 patří pouze krátkodobé přijaté zálohy.

Co to je kauce

Kauce je forma zálohy – určitá suma, kterou platíte předem. Nejčastěji se s ní setkáváme u pronájmu bytů nebo koupě nemovitosti, kde rozlišujeme kauci vratnou a nevratnou. S vratnou kaucí se setkáme u pronájmu bytů, kdy většina pronajímatelů trvá na vratné kauci, kterou platíte při podpisu smlouvy.

Co dělat když nemám na kauci

Pokud nemáte dost peněz na zaplacení nájmu nebo kauce, můžete požádat o peněžní pomoc Úřad práce ČR (kontaktní pracoviště).

Co se stane když nezaplatím nájem

V případě, že vám nájemník nezaplatil nájemné nebo související poplatky déle než 5 dnů od data jejich splatnosti, máte ze zákona právo účtovat si z nich úroky z prodlení. Výše úroku se skládá ze součtu repo sazby stanovené Českou národní bankou a osmi procentních bodů, tedy aktuálně celkem 8,05 % za rok.

Jak se zbavit nájemníků

Jako pronajímatel máte v podstatě jedinou legální šanci, jak se nájemníka, který odmítá odejít, zbavit: obrátit se na soud. Konkrétně podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Soud následně může (ale nemusí) obě řízení sloučit do jednoho.

Na co se pouziva kauce

Peníze z kauce se tedy mohou použít na pokrytí škod, které v bytě nebo domě nájemce způsobí, nebo na nedoplatky za služby a energie. Nicméně kauci nesmí pronajímatel použít na další dluhy nájemce, které se neváží k nájmu.

Jak uctovat kauce

Vklad kauce se zaúčtuje MD 068 – D 459. Čerpání z kauce v případě nesplacení nájemného by byl zápočet pohledávky vůči závazku.

Kdy se platí nájemné

Občanský zákoník také řeší termín splatnosti nájemného a záloh za poskytované služby, kdy zákon uvádí, že nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období.

Co s věcmi po nájemci

V případě že po vystěhovaném nájemníkovi zůstaly v bytě nějaké věci, sežeňte si jeho souhlas, že můžete věci vyklidit, eventuálně zlikvidovat. Pokud však zájemce nepotvrdí, že o věci již nemá zájem, budete mu je muset uschovat po přiměřeně dlouhou dobu.

Co se stane když přestanu platit nájem

Neplacení nájemného se považuje za závažné porušení povinností nájemce. To může v konečném důsledku končit až okamžitou výpovědí z nájmu. Kromě dlužné částky za nájem a služby, může majitel bytu požadovat úhradu peněžitých sankcí, kterými jsou úroky z prodlení a smluvní pokuta.

Co všechno musí platit nájemník

Pokud pronajímatel nezahrne do nájemní smlouvy ujednání o službách, hradí nájemce takzvané nezbytné služby stanovené občanským zákoníkem. Zahrnujeme mezi ně dodávku vody, svoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu. Dále poplatky za čištění komínu, provoz výtahu.