Kdy se platí srážková daň?

Co je srážková daň právnických osob

Daň vybíraná srážkou

Srážková daň ve výši 15 % je uplatňována například na: dividendy a jiné podíly na zisku, snížení základního kapitálu, rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu, který byl dříve zvýšen ze zisku společnosti, podíly na likvidačním zůstatku.
Archiv

Kdy je splatná srážková daň

Srážku daně z příjmů provedete vždy při výplatě odměny, sraženou daň následně musíte finančnímu úřadu odvést do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém jste provedli srážku.
Archiv

Jak funguje srážková daň

Úvod ke srážkovým daním. Podstata srážkových daní spočívá ve skutečnosti, že daňovou povinnost, která je daňovou povinností konkrétní fyzické nebo právnické osoby v postavení poplatníka, sráží a odvádí pod svou majetkovou odpovědností jiný poplatník, a to ten, který příjem podléhající srážkové dani vyplácí.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi srážkovou a zálohovou dani

U srážkové daně se příjem zkrátka nezapočítává na konci roku mezi ostatní příjmy poplatníka – je konečná a není ji potřeba uvádět v běžném daňovém přiznání. U zálohové je tomu přesně naopak. Rozhodnutí, jakou sazbu ale použít, je velmi individuální a odvíjí se od výše a struktury příjmů poplatníka.

Jak se účtuje srážková daň

Účtování srážkové daně

V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle ZDP zdaňují zvláštní sazbou daně a u kterých lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací.

Jak podat srážkovou daň

Sražená srážková daň se ve čtyřstránkovém tiskopisu daňového přiznání uvádí na řádku 87a, zálohová daň (po slevách na dani) ze závislé činnosti na řádku 84. U dvoustránkového zjednodušeného daňového přiznání se jedná o řádek číslo 53 pro srážkovou daň a řádek číslo 52 pro zálohovou daň.

Jak se počítá srážková daň z podílu na zisku

Srážková daň

Podíly na zisku podléhají 15% dani z příjmů, kterou je plátce povinen srazit k datu výplaty (nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku).

Jak vyúčtovat srážkovou daň

Daň z příjmů právnických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby má předčíslí bankovního účtu 7712. Při určování účtu, kam má být daň odvedena a skupiny poplatníků, za kterou je podáváno Vyúčtování, je rozhodující osoba, jejíž příjem je podroben dani, nikoliv osoba plátce daně.

Jak se počítá srážková daň

Pokud nepodepíšete prohlášení poplatníka daně z příjmu, bude Vám do limitu 10 000 Kč sražena daň srážková, která činí 15 %. Odečte ji Váš zaměstnavatel a příjem už pak dále nemusíte (ale můžete) vykazovat v daňovém přiznání. Při překročení limitu 10 000 Kč se Vám bude strhávat tzv. zálohová na daň z příjmu.

Na jaký účet se platí srážková daň

Sro odvádí srážkovou daň z podílu na zisku (zálohy na podíl na zisku) na účet svého místně příslušného finančního úřadu, a to na bankovní účet: s předčíslím 7720, pokud náleží podíl společníkovi – fyzické osobě (stejný účet jako pro odvod srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti)

Jak se přihlásit k srážkové dani

Registrace ke srážkové dani, splatnost a vyúčtování

Na každý pád je třeba vyplnit Přihlášku k registraci pro fyzické nebo právnické osoby, kde zaškrtnete srážkovou daň, vyplníte sazbu a datum začátku danění. Srážku daně musíte prokázat již při výplatě, ať už jde o mzdu, dividendové příjmy nebo podíly na zisku.

Jak uplatnění srážkové daně v daňovém přiznání

V daňovém přiznání zahrne i příjem zdaněný srážkovou daní, jelikož je to pro poplatníka výhodné. Pokud se tak rozhodne, musí zahrnout všechny příjmy ze závislé činnosti, které podléhají srážkové dani. V rámci daňového přiznání si uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč a slevu na studenta ve výši 4 020 Kč.

Kdy je možné vyplatit podíl na zisku

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Na základě této účetní závěrky lze rozhodovat až do konce účetního období následujícího po účetním období, za které byla účetní závěrka sestavena.

Kdo podává vyúčtování daně vybírané srážkou

Vyúčtování se podává odděleně za daně vybrané srážkou poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami (§ 2 odst. 1 zákona) a poplatníkům, kteří jsou právnickými osobami (§ 17 odst. 1 zákona).

Kde se uplatňuje srážková daň

Předmětem srážkové daně jsou vyjmenované příjmy, kterých ze zdrojů na území České republiky dosahují jak tuzemské, tak zahraniční osoby. Jde tedy o příjmy, které jsou vypláceny českými subjekty. Konkrétní druhy příjmů podléhající zvláštní sazbě daně jsou uvedeny v ustanovení § 36 zákona o daních z příjmů.

Jak se dani výplata podílu na zisku

Podíl na zisku musí být vyplacen do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Než se podíl vyplatí, musí být z něj sražena srážková daň ve výši 15 %.