Kdy spadne proudový chránič?

Kdy se používá proudový chránič

Proudový chránič, anglickou zkratkou RCD (Residual Current Device), někdy slangově označován jako „fíčko“ (z německého „fehler I“) chrání proti zemním poruchovým proudům. Jeho smyslem je zabránit zásahu elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím.

Proč spadne proudový chránič

Dalším častým původcem vybavení chrániče bývají spotřebiče, kde dochází k ohřevu topnou spirálou (tj. pračky, bojlery, průtokové ohřívače…). U odporové spirály se opotřebením zvyšuje unikající proud. Pokud se takových spotřebičů v obvodu sejde víc, chránič vybaví, i když jednotlivé spotřebiče jsou vlastně v pořádku.
Archiv

Jak zjistit co vyhazuje proudový chránič

Pokud vyhazuje proudový chránič, můžou být příčinou spínané zdroje (Počítače apod.) mají v sobě filtr, jehož vedlejším efektem je malý únik do PE vodiče. K vypadávání chrániče může dojít, když je takových zařízení příliš mnoho, nebo je v některém zařízení výše zmíněný filtr vadný.

Jak se zapojuje proudový chránič

Ke vstupu chrániče v jednofázovém obvodu připojíme fázový (hnědý) a neutrální (modrý) vodič. Ochranný vodič propojíme např. pomocí svorkovnice. Fázový vodič na výstupu RCD by měl být připojen k elektrickému jističi, zatímco neutrální vodič může být připojen přímo k instalaci.

Co dělat když nejde nahodit proudový chránič

Pokud bude N vodič za chráničem přizemněn, může přes N vodič téct nějaký "vyrovnávací" proud do PE, respektive do uzemnění. Aby se toto vyloučilo, je nutné zkusit zapnout chránič v beznapěťovém stavu – vypnout předřazený jistič nebo pojistky.

Jaký je rozdíl mezi jističem a proudovým chráničem

Odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka. Proudový chránič neomezuje procházející nadměrný proud (při zkratu nebo přetížení), k tomu slouží elektrický jistič.

Jak obejít proudový chránič

V aplikacích, kdy proudový chránič neslouží jako ochrana osob před nebezpečným dotykem živých či neživých částí, ale např. jako ochrana před vznikem požáru, je vhodné použít selektivní typ S. Jeho odolnost proti rázovým proudům je zpravidla 5 kA.

Jak často testovat proudový chránič

Pro zajištění správné ochranné funkce proudového chrániče ("Fíčka") je nutné chránič testovat aspoň jednou za půl roku, a to stisknutím testovacího tlačítka označeným "T" nebo "Test". Pokud je proudový chránič funkční, dojde k jeho vybavení a vypnutí elektrického obvodu.

Kam dát proudový chránič

Proudový chránič bývá umístěn společně s jističi v rozvodné skříni, kde je namontován na lištu. Do některých obvodů v elektroinstalaci se proudový chránič nezařazuje. Jsou to zejména samostatné obvody, kde jsou zapojeny mrazáky, lednice nebo výpočetní technika.

Co musí být připojeno přes proudový chránič

Musí být zapojen před elektrický jistič, případně pojistku. Ty ochrání elektrický okruh před zkratem nebo přetížením. Alespoň jeden z nich by v zapojení elektrického okruhu neměl chybět. Častou chybou bývá špatné zapojení nulových vodičů nebo spojení nulového a zemnicího vodiče např.

Jaký typ proudového chrániče do bytu

Literatura uvádí, že kromě proudového chrániče 30 mA pro koupelnový obvod se v západní Evropě doporučuje ještě selektivní proudový chránič 300 nebo 500 mA pro celý rozvod.

Jaký proudový chránič pro FVE

Proudové chrániče se dělí pro různé typy použití. Ten který máte pravděpodobně v domácím rozvaděči je pro střídavý proud (AC). Při instalaci FVE s hybridním střídačem (Goodwe, Solax, Fronius) potřebujete navíc instalovat proudový chránič typu B určený pro instalace stejnosměrného proudu (DC).

Jak nahodit proudový chránič

Chránič se musí nechat nahodit ihned po spadnutí. Jen se u některých musí páčka domáčknout dolu a pak jde lehce nahodit. Pokud nejde, tak je vadný.

Co chránit proudovým chráničem

Proudový chránič neslouží primárně k ochraně zařízení, nechrání ani před zkratem a přetížením. Tuto funkci plní pojistka nebo jistič.

Jak zvolit hodnotu proudového chrániče

Normou je stanovena nebezpečná hranice hodnotou 6 mA DC. To znamená, že proudový chránič typu „B“ musí umět přesně detekovat nejen svodové (reziduální) proudy AC (10, 30, 100 či 300 mA), ale také DC proudy a ně při překročení hranice musí reagovat spolehlivým vypnutím.

Jaký proudový chránič na světla

Pro všechny zásuvkové a světelné obvody v bytech i domech jsou povinné proudové chrániče se jmenovitým rozdílovým proudem max. 30 mA. Dřevodům musíte ochránit i hlavním proudovým chráničem se jmenovitým proudem max. 300 mA.

Jak se testuje proudový chránič

Každý proudový chránič musí být vybaven přístupným a zřetelně označeným testovacím tlačítkem TEST. Ověřování funkčnosti pomocí tlačítka TEST se má provádět v pravidelných intervalech podle doporučení výrobce, obvykle 1 měsíc. U novějších typů se zvýšenou provozní spolehlivostí je to půl roku až jeden rok.

Jak casto testovat proudový chránič

Pro zajištění správné ochranné funkce proudového chrániče ("Fíčka") je nutné chránič testovat aspoň jednou za půl roku, a to stisknutím testovacího tlačítka označeným "T" nebo "Test". Pokud je proudový chránič funkční, dojde k jeho vybavení a vypnutí elektrického obvodu.