Které státy patří mezi unitární?

Co je to unitární

Unitární stát (nebo jednotný stát) je ve státovědě označení pro stát s jednotnou soustavou státních orgánů, s jednotným právním řádem a nedělitelným územím. Jedná se o pojmový protiklad federace.

Které státy jsou federace

Příklady federací

Rok založení Federace Části federace
1853 Argentina Argentinské provincie
1920 Rakousko Spolkové země v Rakousku
1995 Bosna a Hercegovina Administrativní dělení Bosny a Hercegoviny
1889 Brazílie Státy Brazílie

Co je to federativní stát

Federativní stát definujeme jako „složený stát, který má svoje členské státy. Skládá se z odlišných státních jednotek a realizuje skutečnou vertikální dělbu moci – na úrovni vyšší se nachází stát federální a na úrovni nižší se nacházejí členské státy.
Archiv

Co je to federativní

Federalismus je systém vládnutí na území, kde existuje dělba politické moci mezi ústředními orgány se sídlem v hlavním městě a orgány nižších administrativně-územních jednotek, které mohou mít různé názvy (stát, spolková země, kanton, provincie…).

Kde je unitární stát

Systém nejvyšších státních orgánů, legislativy a exekutivy je jednotný. V rámci jednotného státu pak mohou existovat různé kraje, kantony nebo autonomní oblasti s určitou dávkou samosprávy, ale vždy se společnou vládou. Příklady unitárních států: Čína, Francie, Česká republika.

Co je to republika

Republika (z latinského res publica, věc veřejná) je forma vlády, ve které je země považována za veřejnou záležitost, nikoliv vlastnictví vládce. Primární instituce v republice jsou ustavovány skrze demokracii, oligarchii či aristokracii. Republika je opakem monarchie, jelikož panovník není hlavou státu.

Kdy byla Čsfr

Česká a Slovenská Federativní Republika, zkráceně ČSFR, byl v letech 1990 až 1992 federativní stát ve střední Evropě, poslední historická podoba Československa před jeho zánikem. Oficiální název ve slovenštině zněl Česká a Slovenská Federatívna Republika.

Co to je Unie

spojení, sjednocení, sdružení (zvl. organizací, institucí, států ap.)

Co to je monarchie

Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník doživotně nebo do své abdikace hlavou státu. Panovník je nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Jaký je stát Česká republika

Podle své ústavy je Česko parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí.

Kdo podepsal rozpad ČSR

Rozdělení republiky je spojeno s jednáními, která vedl předseda české vlády Václav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar. Ti se setkali již 8. června 1992 v brněnské vile Tugendhat, kde se dohodli na rozdělení federace, a v písemné podobě tuto dohodu podepsali při další schůzce tamtéž dne 26. srpna 1992.

Co znamená CSFR

Česká a Slovenská Federativní Republika, zkráceně ČSFR, byl v letech 1990 až 1992 federativní stát ve střední Evropě, poslední historická podoba Československa před jeho zánikem. Oficiální název ve slovenštině zněl Česká a Slovenská Federatívna Republika.

Proč je 12 hvězd na vlajce EU

Evropská vlajka

Tvoří ji dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU.

Které země jsou v Evropské unii

Seznam zemí EU

Belgie Itálie Polsko
Česká republika Litva Rakousko
Dánsko Lotyšsko Rumunsko
Estonsko Lucembursko Řecko
Finsko Maďarsko Slovensko

Kdy skončila monarchie v ČR

Na českém královském trůnu vládly dynastie Přemyslovců (1198–1306), Lucemburků (1310–1437), Habsburků (1437–1457), Jagellonců (1471–1526), Habsburků (1526–1780) a Habsburko-Lotrinků (1780–1918). Království oficiálně zaniklo roku 1918 vznikem Československa.

Proč Czechia a ne Czech Republic

V dubnu 2013 byl v souvislosti s teroristickým útokem v Bostonu zaměněn též název Česká republika (anglicky Czech Republic) s názvem Čečensko (anglicky Chechnya). Popleten byl anglický název Czech Republic (policejním mluvčím tehdy vysloven jako „čeč rypablik“), nikoliv anglický ekvivalent pro Česko – Czechia.

Kdo vymyslel slovo Czechia

Šéf diplomacie Lubomír Zaorálek představil jednoslovný anglický název Czechia. Na sociálních sítích to vzbudilo lehkou bouři, ačkoliv název byl schválen již v roce 1993 a první zmínky o něm se datují až do roku 1722.

Kdo stál v čele ČSR

Prezidentem byl aklamací zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Následovalo zvolení vedení národního shromáždění a první vlády, do jehož čela byl zvolen Karel Kramář.

Co se stalo 28 října 1918

Začátek první republiky

K završení procesu osamostatnění na monarchii došlo 28. října 1918 večer, kdy Národní výbor vydal zákon o zřízení samostatného státu Československo.

Kdy vznikla federace

Federalizace Československa se uskutečnila 1. ledna 1969, kdy se unitární Československá socialistická republika stala federací dvou celků, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Po sametové revoluci došlo roku 1990 k dvojí změně názvu federativního Československa.

Kdy byla druhá republika

Druhá republika je označení pro politický systém Československa v období od 1. října 1938 do 15. března 1939, tedy v období od mnichovské dohody do německé okupace Čech a Moravy.

Odkud je melodie hymny EU

Melodie hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou v roce 1823 složil na slova lyrické básně Friedricha Schillera „Óda na radost“ z roku 1785.

Co to je motto EU

Motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“ se začalo užívat v roce 2000. Vyjadřuje společné odhodlání Evropanů, kteří prostřednictvím EU usilují o mír a prosperitu a zároveň jsou obohacováni různými kulturami, tradicemi a jazyky tohoto kontinentu.

Jaký je čtvrtý nejlidnatější stát Evropské unie

Tabulka

Pořadí Země Údaje Eurostatu z roku 2021
1 Německo 83 155 031
2 Francie 67 656 682
3 Itálie 59 236 213
4 Španělsko 47 398 695

Které státy vstoupily do EU jako poslední

(nyní 27.) členským státem Evropské unie stalo Chorvatsko. Od té doby se k EU nepřipojily žádné další země a Spojené království vystoupilo z EU dne 31. ledna 2020.