Který vztažné zájmeno?

Který zájmeno

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu.
Archiv

Které zájmeno může být vztažné a tázací

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen

ArchivPodobné

Kdo nebo Který

V tom, že kdo je (dnes) možné jen ve vztažných větách týkajících se neurčité osoby, shoduje se s původním užíváním zájmena který: ale liší se od něho v tom, že který je zájmeno přídavné, kdo podstatné (mohu říci »který člověk cti nemá, jinému jí nedá«, ale ne »kdo člověk…«).
ArchivPodobné

Který druh zájmena

zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Kdy použít jaký Který

2) Dostala jsem pozvánku na večírek a přemýšlím nad vhodným oblečením. Odpověď: Nic extra formálního, nebude to žádná snobárna. Zájmeno „který“ používáme, když se ptáme na výběr. Zájmeno „jaký“ je namístě, když se zajímáme o vlastnosti (ale v hovorovém jazyce ho někdy vídáme i tam, kde by mělo být „který“).

Co je který

Slovo který je zájmeno, a to buď tázací nebo vztažné.

Co je to vztažná věta

Vztažné věty (případně také přívlastkové věty, v angličtině relative clauses nebo adjective clauses) jsou vedlejší věty, které rozvíjí nějaké podstatné jméno. Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc.

Který v AJ

který {zájmeno}

who {zájm.}

Kteří který

skloňováníEditovat

číslo jednotné množné
pád \ rod mužský životný mužský životný
nominativ který kteří
genitiv kterého kterých
dativ kterému kterým

Co je to vztažné zájmeno

Vztažná zájmena spojují stejně jako spojky a vztažná příslovce souvětí. Mezi vztažná zájmena řadíme zájmena kdo, co, který, jaký, čí, jenž Vedlejší věty, jež připojujeme vztažnými zájmeny a příslovci, nazýváme vztažné (Muž, který včera přijel, … Navštívila místo, kde se narodila.

Který která Které

skloňováníEditovat

číslo jednotné
pád \ rod mužský životný ženský
nominativ který která
genitiv kterého které
dativ kterému které

Kdy použít jaký a kdy Který

Zájmeno „který“ používáme, když se ptáme na výběr. Zájmeno „jaký“ je namístě, když se zajímáme o vlastnosti (ale v hovorovém jazyce ho někdy vídáme i tam, kde by mělo být „který“).

Který slovní druh

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky.

Jaký je rozdíl mezi Tázacími a Vztažnými Zájmeny

Zatímco tázací zájmena uvozují otázky a ptáme se jimi na osobu, věc či vlastnost, zájmena vztažná naopak vyjadřují vztah vedlejší věty k nějakému členu věty řídící (většinou k podstatnému jménu).

Který ve větě

Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc. V češtině nejčastěji používáme vztažné zájmeno “který”: To je ten muž, který mi zachránil život. Zde je seznam knih, které jsem četl.

Který v němčině

který

který zájm.
1. ( při výběru ze souhrnu ap .) welcher / welche / welches Kterým vlakem jsi přijel Mit welchem Zug bist du gekommen
3. ( kterýkoli ) welcher / welche / welches

Kdo vztažné

Vztažná zájmena spojují stejně jako spojky a vztažná příslovce souvětí. Mezi vztažná zájmena řadíme zájmena kdo, co, který, jaký, čí, jenž Vedlejší věty, jež připojujeme vztažnými zájmeny a příslovci, nazýváme vztažné (Muž, který včera přijel, … Navštívila místo, kde se narodila.

Který slovní druh se skloňuje

Ohebné slovní druhy. Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

Jak jaký je to slovní druh

6. Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů. Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (např.

Jak poznat druhy zájmen

Druhy zájmenosobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)

Jak se pozná zájmeno

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Který větný člen

Je to větný člen, který závisí na podstatném jméně a blíže jej určuje, vymezuje jeho význam a tvoří s ním skladební dvojici. Na přívlastek se ptáme tázacími zájmeny – jaký, který nebo čí (jsou spojena s řídícím podstatným jménem).

Který němčina skloňování

3. Vztažná zájmena welcher, welche, welches, welche

Jednotné číslo
1. p. welcher welches
2. p. (dessen) (dessen)
3. p. welchem welchem
4. p. welchen welches

3. 6. 2021

Jak se tvoří množné číslo v němčině

Množné číslo tvoříme pomocí nulové koncovky a pomocí koncovek -e, -(e)n, -er, -s.

Jaký je slovní druh který

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.