Na co je kliková hřídel?

Jak funguje kliková hřídel

Mechanismus klikového hřídele spojuje ojnice jednotlivých válců a přenáší energii vyvolanou hořením v motoru a následným pohybem pístů. Z klikové hřídele se odebírá výkon zajišťující pohyb automobilu.
Archiv

Co se kontroluje na klikové hřídelí

Snímač polohy klikové hřídele je nezbytný pro řízení vstřikování paliva (u zážehových a vznětových motorů) a časování zapalování (u zážehových motorů). Přenáší do řídicí jednotky motoru informace o otáčkách klikové hřídele a úhlové poloze hřídele.

Jak poznat špatnou klikovou hřídel

Jedná se například o klikový hřídel, ojniční ložisko, píst, pístní čep či rozvody. Závadu klikového hřídele poznáte podle kovového suchého zvuku, přičemž rychlost klepání se zvyšuje s rostoucími otáčkami. Příliš velká vůle v hlavním ložisku je poznat podle nepravidelného ostrého zvuku s přestávkami.

Kde se používá klikový mechanismus

Je ze všech kloubových mechanismů nejrozšířenější. Používá se pro převod přímočarého posuvného pohybu na pohyb rotační, popřípadě naopak. Najdeme jej prakticky na všech pístových strojích, jako jsou pístová čerpadla a kompresory, spalovací motory apod.

Co je to klikový mechanismus

Klikové mechanismy jsou technická zařízení umožňující změnu otáčivého pohybu na přímočarý vratný nebo obráceně změnu přímočarého vratného pohybu na otáčivý pohyb.

Jaké uložení má klikový hřídel

Uložení klikové hřídele bývá provedeno nejčastěji prostřednictvím kluzných ložisek se dvěma výměnnými pánvemi. Hlavní a ojniční ložiska se liší pouze průměrem a někdy i šířkou. Hlavní ložiska jsou vždy větší a bývá jich vždy o jedno více nebo o jedno méně, než je počet válců (4. válce 3 až 5 x uložen).

Jak zkontrolovat klikovou hřídel

Klikový hřídel je třeba nejdříve vizuálně zkontrolovat, zda nemá trhliny, a to ani na čepech, ani na bocích. Při zjištění trhlin je nutné hřídel bezpodmínečně vyměnit, aby se předešlo jeho zlomení za provozu.

Co je kliková skříň

Kliková skříň je ústřední částí motoru s vnitřním spalováním, včetně válců a chladicího pláště, a je často zaměňována s pojmem bloku motoru. Slouží k podpoře klikového hřídele a absorbuje síly, které vznikají v průběhu spalovacího procesu.

Jak se měří kliková hřídel

Průhyb klikového hřídele se měří při upnutí mezi hroty na soustruhu pomocí indikátoru. Přípustný průhyb u čtyřválcového motoru bývá stanoven na 0,2 mm.

Co to je ojnice

Ojnice je specializovaná strojní součást sloužící pro mechanický přenos hnacích sil. Jedná se o tyč (podélný nosník), která v pístových strojích převádí posuvný pohyb na rotační, nebo naopak.

Co je to mechanismus

Mechanismy slouží : k přenosu pohybu a silového zatížení z hnacího členu na člen hnaný, • ke změně rychlosti pohybu, • k transformaci (změně) pohybu na jiný druh pohybu. Strojní zařízení, určené k přeměně jednoho druhu pohybu v jiný.

Jak srovnat hřídel

Postup při rovnání hřídele:

Rovnací šroub je dále od základny přípravku a blíže ke konci hřídele. Opěrný šroub na druhé straně nastavíme dle potřeby trochu níže, aby poskytl oporu rovnané hřídeli. Začneme utahovat rovnací šroub a hřídel ohýbáme proti směru jejího původního ohnutí a snažíme se hřídel vyrovnat.

Kde je klikova hridel

Jedná se o hřídel uložený ve spodní části motoru tvořený několika klikami, které přijímají pohyb pístů přes ojnice. To zajišťuje rotační pohyb nezbytný pro pohyb automobilu nebo jiného motorového vozidla.

Jak funguje ojnice

Ojnice je strojní součástí spalovacího motoru, která zabezpečuje přenos sil mezi pístem a klikovou hřídelí motoru. Převádí tak pohyb vratný na pohyb rotační potřebný k pohonu hnacího převodového ústrojí motoru. U čtyřdobých motorů je ojnice zatěžována silami tahovými i tlakovými.

Kde je ojnice

Jedná se o tyč (podélný nosník), která v pístových strojích převádí posuvný pohyb na rotační, nebo naopak. Jeden konec ojnice je připevněn čepem k pístu (případně ke křižáku například u parních strojů) a druhý konec ke klice na klikovém hřídeli nebo kole. Ojnice je jednou z nejnamáhanějších částí motoru.

Jak se dělí mechanismy

Mechanismy dělíme do dvou základních skupin: mechanismy s tuhými členy, mechanismy tekutinové.

Co jsou tekutinové mechanismy

2 Tekutinové mechanizmy

Jsou to mechanizmy, které využívají k přenosu energie mezi generátorem (čerpadlem, kompresorem) a motorem tekutinu – olej, vzduch a pod. V tekutinových mechanizmech se využívají tyto druhy energie: Tlaková Pohybová Deformační Tepelná Každý tekutinový mechanizmus přenáší všechny druhy současně.

Co to je píst

Píst je pohyblivá součást strojů, která slouží k přenosu síly mezi mechanickým zařízením a tekutým či plynným médiem. Píst je pracovní částí mnoha strojů, jako jsou například pístová čerpadla, pístové motory, hydraulická zařízení a mnoho dalších.

Jak poznat Ohlou ojnici

Je-li ojnice nezkroucená, dotknou se kontrolní čepy broušených hranolů ve čtyřech bodech. To se dá jen ztěží předpokládat, neboť rovina je dána třemi body, nikoli čtyřmi. Jde o to, aby čtvrtý bod nebyl od hranolu více vzdálený než 0,02 mm.

Co delaji válce v autě

Jaký je účel válce

Účel válců: Válec vede píst během pracovního cyklu, zachycuje tlaky vznikající během pracovního procesu.

Co to znamená když klepe motor

Klepání obvykle značí poruchu klikového hřídele, ojnice nebo pístů; ignorováním příznaků se situace zhoršuje a může dojít k poškození i původně nezávadných součástek. Problém proto řešte co možná nejdříve.

Na kterou stranu se točí motor

Když budete na model koukat zepředu, musí motor točit doleva proti směru hodinových ručiček, když budete koukat na model zezadu, musí se točit doprava ve směru hodinových ručiček. Když nebudete pořád vědět, kde má vrtule předek a kde zadek, pomůže vám světlo.

Co delaji ventily

Hlavní funkcí rozvodů motoru je správné načasování vstřiku paliva (palivové směsi), uzavření spalovacího prostoru a otevření a následné uzavření výfukového ventilu. Pokud vše funguje, jak má, spaliny včas opouští spalovací prostor, a díky tomu nedochází k jejich mísení s čerstvou směsí vzduchu a paliva.

Jak poznám že motor jede na tři válce

Poznáš to relativně lehce, zvuk kraktorovější, v nízkých otáčkách neklidný běh, samozřejmě nižší výkon. Ono je to také závislé od počasí.

Jak se pozná zadřený motor

Prvním projevem zadřeného motoru je rozsvícená kontrolka mazání oleje. Doprovázena bude klepavými zvuky či krátkým zastavením motoru během jízdy. Pohledem na motor jeho zadření nepoznáte a je třeba navštívit automechanika.