Proč je likvidita pro banku důležitá?

Co je likvidita bank

Likvidita u obchodních bank

Likvidita banky je tedy definována jako schopnost banky dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům, vyplatit klientům všechny jejich vklady na základě sjednaných podmínek, dále pak schopnost banky zajistit financování svých aktiv.

Proč je důležité sledovat průběžně likviditu

že vedení firmy neví, do čeho má přebytek finančních prostředků investovat. Ukazatele likvidity, vyjadřují situaci podniku ve vztahu k jeho krátkodobým závazkům. Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku na hotovost.
Archiv

Co znamená vysoká likvidita

Vysokou likviditu mají aktiva (majetek), která jdou rychle vyměnit za hotové peníze. U firem a institucí se likvidita měří za pomoci finanční analýzy a je ukazatelem míry schopnosti daného podniku přeměnit svůj majetek (aktiva) na peníze pro pokrytí všech svých splatných závazků, při minimálních nákladech.

Co znamená nízká likvidita

Společnost je likvidní pokud má peníze na včasnou úhradu svých krátkodobých závazků – nedochází k prodlením v platbách věřitelům. Příliš vysoká likvidita je zpravidla doprovázena vysokým vlastním kapitálem a je často spojována s konzervativním přístupem. Naopak příliš nízká likvidita využívá k financování cizí zdroje.

Co jsou pravidla likvidity

Pravidla likvidity

Mají 2 základní podoby: úvěrová angažovanost – spočívá v povinnosti bank dodržovat stanovené limity poskytnutých úvěrů (maximálně 40 % kapitálu banky jednomu klientovi), devizová likvidita – upravuje poměr mezi aktivy a pasivy v zahraničních měnách v poměru ke kapitálu dané banky.

Jak se vypočítá likvidita

Běžná likvidita, někdy také nazývána jako ukazatel solventnosti, se stanoví tak, že se celková oběžná aktiva vydělí krátkodobými závazky. Výsledná hodnota (ideálně v intervalu 1,8 až 2,5) ukazuje, kolikrát dokáže firma pokrýt všechny své krátkodobé závazky dostupnými oběžnými aktivy.

Co hodnotí ukazatel likvidity podniku

Likviditu je možné vymezit jako míru schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt v požadovaném čase a podobě všechny své splatné závazky, a to při minimálních nákladech na celou přeměnu. Likvidita je v tomto smyslu otázkou míry a času, jak je subjekt schopen dostát svým závazkům.

Co je to likvidita investice

Likvidita investice udává, jak rychle ji proměníte zpět na peníze. Peníze v ruce někdy můžete mít už v řádu dní. Vždy záleží, do čeho investujete a jak likvidní vybraná investice je. Různé typy investic mohou mít různou míru likvidity.

Jak zvýšit likviditu

Navýšení likvidity se podle mého názoru nedělá snížením závazků, tím se může likvidita ještě snížit. Spíš bych to viděl rychlejším snížením pohledávek (zkrácení doby úhrady pohledávek). Likvidita se rovněž může dát zvýšit rozprodáním (snížením) zásob či jiného hmotného či nehmotného majetku.

Jak se měří likvidita

Běžná likvidita, někdy také nazývána jako ukazatel solventnosti, se stanoví tak, že se celková oběžná aktiva vydělí krátkodobými závazky. Výsledná hodnota (ideálně v intervalu 1,8 až 2,5) ukazuje, kolikrát dokáže firma pokrýt všechny své krátkodobé závazky dostupnými oběžnými aktivy.

Kdo stojí v čele centrální banky

Aleš Michl (guvernér) – od 1. 12. 2018, jmenován Milošem Zemanem.

Co znamená okamžitá likvidita

Okamžitá likvidita nebo chcete-li z angličtiny Cash ratio (CR) je důležitým poměrovým ukazatelem likvidity z finanční analýzy. Prostřednictvím tohoto ukazatele měříme schopnost podniku hradit okamžitě krátkodobé závazky.

Co je likvidita akcie

Likvidita popisuje, do jaké míry lze aktivum nebo cenný papír rychle koupit nebo prodat na trhu za cenu, která odráží jeho skutečnou hodnotu. Jinými slovy, nakolik je snadné je převést na hotovost. Bezplatná správa portfolia, nízké ceny, vynikající obchodní platforma a prvotřídní služby.

Jak spolu souvisí výnos a riziko

Riziko a výnos investice jdou ruku v ruce.

Obecně mezi nimi platí velmi jednoduchý vztah: čím vyšší je potenciální-možný (přislíbený) výnos, tím větší je riziko ztráty a obráceně, čím menší je riziko ztráty, tím menší je potenciální-možný (přislíbený) výnos.

Jak se počítá likvidita

Běžná likvidita, někdy také nazývána jako ukazatel solventnosti, se stanoví tak, že se celková oběžná aktiva vydělí krátkodobými závazky. Výsledná hodnota (ideálně v intervalu 1,8 až 2,5) ukazuje, kolikrát dokáže firma pokrýt všechny své krátkodobé závazky dostupnými oběžnými aktivy.

Co je celková likvidita

Celková likvidita je hlavním ukazatelem pro finanční analýzu likvidity firmy a hodnotí poměr krátkodobého majetku firmy ke krátkodobým cizím zdrojům. Pokud je krátkodobý majetek vyšší nebo roven krátkodobým závazkům, tedy celková likvidita >= 100%, je společnost likvidní – společnost nemá záporný pracovní kapitál.

Co určuje ukazatel likvidity

Ukazatel běžné likvidity určuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Objektivnost výsledku velmi závisí na stavu zásob a pohledávek. Kde u zásob hraje velkou roli, aby byly správně oceněny a celková velikost zásob (přeměna zásob v peníze může být dlouhý proces a tato doba závisí na typu produkce).

Kdo vlastní banky v Česku

České banky

Banka Aktiva v mld. Kč (2018) Majoritní či největší vlastník
PPF Banka 235,1 PPF Financial Holdings (92,96 %)
Moneta Money Bank 206,9 JPMorgan Chase (5,96 %)
J&T Banka 150,1 J&T Finance Group (90,1 %)
ČSOB Stavební spořitelna 149,2 Československá obchodní banka (0,55)

Kdo kontroluje banky

ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku.

Co je to tržní riziko

Tržní riziko je dané podmínkami na daném trhu a zahrnuje v sobě třeba riziko celkového hospodářského poklesu, riziko politických událostí nebo riziko přírodních katastrof. Kreditní riziko – týká se zejména dluhopisů. Vyjadřuje bonitu toho, kdo dluhopis vydal, tedy schopnost splnit své závazky a vrátit půjčené peníze.

Jak zjistit výnosnost investice

Při výpočtu ROI nejprve odečteme náklady investice od jejího příjmu. Tím vypočítáme zisk (či ztrátu) investice, který vydělíme náklady na investici. Pro tento výpočet nezohledňujeme úroky ani daň z příjmu.

Co je reálnou investicí

a) reálné – investice do drahých vín, do zlata, drahých kovů, nemovitostí apod. b) finanční – peněžní vklady, stavební spoření, akcie, dluhopisy, podílové listy, nemovitostní aktiva, deriváty apod.

Jaká by měla být rentabilita tržeb

Doporučená hodnota ROE by měla být vyšší než 0,08. Rentabilita tržeb (ROS – return on sales) vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. Obecně lze říci, že čím vyšší je rentabilita tržeb, tím je lepší situace v podniku z hlediska produkce.

Která banka je státní

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č.

Jaká je nejbezpečnější banka

Na základě dlouhodobých ukazatelů ratingových agentur Moody's, Standard & Poor's a Fitch je Komerční banka nejbezpečnější bankou ve střední a východní Evropě. Výsledky zpracoval a zveřejnil americký časopis Global Finance. Kromě nadnárodního úspěchu získala Komerční banka prvenství i v rámci České republiky.