V čem se píše drama?

Jak se píše drama

Drama (z řeckého δραν – dělání, čin) patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů.

Co je typické pro drama

Drama patří společně s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Děj dramatu je podáván výhradně prostřednictvím dialogu, monology mají jen epizodickou funkci. Nejčastějším námětem pro drama je vyhrocený konflikt.

Jak poznat drama

Drama poznáme podle toho, že se děj odehrává pouze pomocí dialogů (rozhovorů) mezi jednotlivými postavami, případně formou monologu (postava vlastně mluví sama pro sebe, uvažuje nahlas, něco komentuje). Každé drama by mělo obsahovat nějakou zápletku (konflikt), krizi a její rozuzlení.
Archiv

Co je drama za literární formu

Drama je literární druh, jehož děj se uskutečňuje formou promluv postav. Promluvy jsou vyjádřeny formou dialogu nebo monologu. Drama je základem divadelních her, kde vystupují na jevišti herci (postavy se svými promluvami).

Co je próza poezie a drama

Existují dvě možnosti dělení. Zaprvé můžeme rozlišovat poezii (veršované texty ve slokách), prózu (neveršované texty v odstavcích a kapitolách) a drama (napsané jako scénář divadelní hry).

Co je to replika v dramatu

V divadelní hře jsou napsané repliky a scénické poznámky. Replika je to, co má herec na divadle říct. Scénické poznámky říkají, co má herec na divadle udělat. Píše se do závorek anebo kurzívou.

Jak popsat drama

DRAMAtaké má děj a postavy.divadelní zpracování – drama je napsáno jako "scénář" divadelní hry, přestože je např. vydáno knižněvystupují zde herci, jsou popsány kulisy.text je tvořen replikami (monology a dialogy) a scénickými poznámkami ("Zamračí se a odchází z jeviště vlevo.")může být veršované i prozaické

Jaké jsou žánry dramatu

Existují tři základní dramatické žánry: Tragédie, Komedie a Činohra. Na rozdíl od prózy a poezie neslouží drama pouze ke četní, nýbrž se předpokládá, že dramatické texty budou nastudovány hereckými soubory a uvedeny na divadelní scéně.

Jaké jsou žánry

Do umělecké prózy patří veškerá neveršovaná epika, která se dále dělí na základní žánry jako: Román, Novela, Povídka, Fejeton, Romaneto, Pohádka, Báje, Mýtus, Esej atd. Nabízí se také další dělení – podle literárních oblastí na: Science fiction, Fantasy, Venkovskou prózu, Literaturu faktu , Detektivní román atd.

Jaké jsou literární žánry

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Jak poznat epiku lyriku a drama

Rychlý přehledEPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Jak vypadá dramatický text

27) – dramatický text je nápadně dvouvrstevnatý – typ vedlejšího textu: název, podtitul, předmluva, seznam dramatických postav, určení mluvčího před replikou, Page 3 označení části (obraz, akt), scénická, režijní nebo autorská poznámka apod.

Co je to dramatický text

1) Dramatický text je šifra s předem daným záměrem. Úkolem inscenátorů je ji rozšifrovat a převést do divadelního jazyka. Dramatický text se ovšem může stát pro inscenátory pouhý východiskem či inspirací a mohou do něho i výrazněji zasahovat. Na to mají samozřejmě právo.

Jaké mohou být žánry

Základní literární druhy a žánry

literární druhy lyrika epika
balada epos novela
villonská balada román povídka
hymnus legenda pověst
žalm mýtus pohádka

Co je proza poezie a drama

Existují dvě možnosti dělení. Zaprvé můžeme rozlišovat poezii (veršované texty ve slokách), prózu (neveršované texty v odstavcích a kapitolách) a drama (napsané jako scénář divadelní hry).