Duration trọng tài chính là gì?

Thời gian đáo hạn bình quân là gì

Thời gian đáo hạn bình quân (Duration) là thước đo mức độ nhạy của giá trái phiếu với sự thay đổi của lợi suất trái phiếu và là công cụ được sử dụng rộng rãi khi đo lường rủi ro trái phiếu.
Bản lưu

Chỉ so Duration là gì

Thời gian đáo hạn (duration) được hiểu là biểu thị dưới dạng số năm và đo lường độ nhạy cảm của trái phiếu đối với sự thay đổi của lãi suất. Cụ thể, nó đo lường sự thay đổi trong giá trị thị trường của chứng khoán do sự thay đổi 1% của lãi suất. Thông thường, thời hạn càng cao thì giá càng có nhiều biến động.
Bản lưu

Duration gặp trong ngân hàng là gì

Phương pháp khe hở thời lượng (Duration gap) tập trung vào việc đánh giá chênh lệch giữa thời lượng của tài sản và nợ phải trả, từ đó xác định tác động của thay đổi lãi suất tới giá trị ròng (chênh lệch giữa giá trị của tổng tài sản và giá trị của tổng nguồn vốn) của ngân hàng.

Money Duration là gì

Money duration (hay dollar duration) là đại lượng đo lường giá trị thay đổi tuyệt đối (tính theo đơn vị tiền tệ) của giá trái phiếu khi lãi suất thay đổi tính theo đơn vị tiền tệ mà trái phiếu đó được phát hành.
Bản lưu

Dvo1 là gì

Nó chính thức được gọi là DV01 (tức là giá trị đô la trên 01) Nó đo lường sự thay đổi của giá trái phiếu cho mỗi 100 điểm cơ bản của sự thay đổi trong lãi suất. Các nhà quản lý quỹ trái phiếu sử dụng DV01 như một cách để ước tính rủi ro lãi suất của danh mục đầu tư theo số tiền danh nghĩa hoặc số tiền.

Hầm Duration là gì

Hàm DURATION, một trong các hàm Tàichính , trả về lượng thời gian Macauley cho mệnh giá giả định 100 $. Thời hạn được xác định là trung bình trọng số của giá trị hiện tại của dòng tiền và được dùng để đo lường phản ứng của giá trái phiếu với các thay đổi về lợi tức.

Effective Duration là gì

Thời gian đáo hạn bình quân hiệu dụng (tiếng Anh: Effective Duration) là một phép đo thời gian đáo hạn bình quân cho các trái phiếu có chứa các quyền chọn đính kèm.

Rủi ro về lãi suất là gì

R. Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro đặc thù của ngân hàng thương mại (NHTM), xảy ra khi có sự chênh lệch giữa lãi suất huy động đầu vào và lãi suất đầu ra do biến động của thị trường và chênh lệch giữa các kỳ hạn huy động và kỳ hạn đầu tư.

Mô hình thời lượng là gì

Mô hình thời lượng (tiếng Anh: The Duration Model) là mô hình hoàn hảo hơn so với mô hình định giá lại và mô hình kì hạn đến hạn trong việc do mức độ nhạy cảm của tài sản có và tài sản nợ đối với lãi suất.

Trái phiếu vĩnh viễn là gì

Trái phiếu vĩnh viễn (Perpetual bond) là trái phiếu bán khống không có ngày tháng đáo hạn. Nó có thể được coi là vốn chủ sở hữu, không phải là nợ. Nhà phát hành trả phiếu giảm giá trên trái phiếu vĩnh viễn và không phải đổi tiền gốc. Do đó, dòng tiền trái phiếu vĩnh viễn là dòng tiền vĩnh viễn.

Duration trong Excel là gì

Hàm DURATION, một trong các hàm Tàichính , trả về lượng thời gian Macauley cho mệnh giá giả định 100 $. Thời hạn được xác định là trung bình trọng số của giá trị hiện tại của dòng tiền và được dùng để đo lường phản ứng của giá trái phiếu với các thay đổi về lợi tức.

Rủi ro lạm phát là gì

Rủi ro lạm phát là rủi ro khi sự tăng giá hàng hóa và dịch vụ mà sẽ dẫn đến mất khả năng mua sắm. Khi nói đến lạm phát, ai cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ, nếu bạn là người hoàn toàn sợ rủi ro, thay vì đi đầu tư, bạn giấu tiền dưới gối nằm, bạn vẫn bị rủi ro lạm phát.

Rủi ro tài chính của doanh nghiệp là gì

Rủi ro tài chính trong hoạt động của doanh nghiệp

Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến sự giảm giá tài chính (còn gọi là rủi ro giảm giá tài chính) và rủi ro từ việc thực hiện các quyết định tài chính làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN.

Repricing gặp là gì

Rủi ro định giá lại là khả năng xảy ra tổn thất của ngân hàng do thời gian định giá lại của các khoản mục tài sản có khác với thời gian định giá lại của các khoản mục tài sản nợ, ngân hàng phát sinh khoảng chênh lệch về thời gian định giá lai (repricing gap).

Ước định giá trái phiếu là gì

Định giá trái phiếu là cách xác định giá trị hiện tại của một trái phiếu nào đó. Đây là giá trị thực của dòng tiền kỳ vọng nhận về trong tương lai. Công thức tính định giá sẽ sử dụng lãi suất chiết khấu dòng tiền. Đây là lãi suất bằng tổng các lãi suất trái phiếu nhà nước cùng kỳ hạn với phần bù rủi ro.

Phát hành trái phiếu chiết khấu là gì

2. Trái phiếu chiết khấu là gì Trái phiếu chiết khấu trong tiếng anh là Discount Bond – là trái phiếu được phát hành với giá thấp hơn mệnh giá của nó hoặc trái phiếu hiện đang được giao dịch với giá thấp hơn mệnh giá của nó trên thị trường thứ cấp.

Tính giờ dùng hàm gì

4Dùng hàm NOW và TIME để tính chênh lệch thời gian

Nếu bạn muốn tính chênh lệch thời gian hiện tại và thời gian bắt đầu, bạn sử dụng công thức: =TIME(HOUR(NOW()),MINUTE(NOW()),SECOND(NOW())) – thời gian bắt đầu.

Rủi ro nội tại là gì

Rủi ro nội tại: Xuất phát từ các yếu tố, đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay.

Lạm phát được hiểu như thế nào

Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và đi kèm là sự mất giá trị của một loại tiền tệ.

Doanh nghiệp thường gặp những rủi ro gì

2. Các rủi ro trong kinh doanh thường gặp2.1. Rủi ro về vốn.2.2. Rủi ro về thị trường.2.3. Rủi ro trong chiến lược kinh doanh.2.4. Rủi ro kinh doanh về Luật.2.5. Rủi ro về công nghệ2.6. Rủi ro doanh nghiệp về con người.2.7. Rủi ro về lợi nhuận.2.8. Rủi ro thuế vụ

Bảo hiểm rủi ro tài chính là gì

Bảo hiểm tài chính chính là hình thức là hình thức quản lý rủi ro, là phương pháp bảo vệ cá nhân hoặc doanh nghiệp trước các tổn thất ngẫu nhiên về tài chính do tài sản bị cháy, trộm cắp… (bảo hiểm chung), các tổn thất về sinh mạng (bảo hiểm nhân mạng), các tai nạn lao động, giao thông (bảo hiểm tai nạn)…

Cấu trúc rủi ro của lãi suất là gì

Cấu trúc rủi ro của lãi suất trong tiếng Anh gọi là Interest Rate Risk Structure. Cấu trúc rủi ro của lãi suất giải thích nguyên nhân khác biệt về lãi suất giữa các công cụ nợ cùng kì hạn. Theo lí thuyết này lãi suất được coi là phần bù rủi ro, mức rủi ro của công cụ nợ càng lớn, lãi suất càng cao và ngược lại.

Reprice là gì

Reprice có nghĩa là có khả năng nhận được một mức lãi suất mới.

Giá trái phiếu tính thế nào

Giá sàn trái phiếu = PVcoupon + PVmệnh giá

​Trong đó PV là giá trị hiện tại của dòng tiền. Ví dụ, giả sử một trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá $ 1,000 có lãi suất coupon là 3,5% (được trả hàng năm).

Trái phiếu là gì theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Chương I Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, trái phiếu là một sản phẩm chứng khoán xác nhận về quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu trái phiếu đối với phần nợ của đơn vị phát hành.