Co diagnostikuje PPP?

Na co se ptají v PPP

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)Vady řeči a prevence jejich vzniku.Kde je hranice zdravého vzteku aneb Kdy začíná být agresivita nebezpečnáVzdělávání dětí s poruchou chováníAsistent pedagoga u dětí se zdravotním postižením a služba osobní asistence.Přechod dítěte ze školky do školy.

Co dělá PPP

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) patříní spolu se speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče mezi školská poradenská zařízení. PPP Poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologicku pomoc při výchově a vzdělávání žáků.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol. PPP (pedagogicko-psychologické poradny) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Kdy navštívit pedagogicko psychologickou poradnu

Kdy do poradnymáte-li delší dobu pocit (příp.u dítěte došlo k významné změně v oblasti schopností, dovedností, citového prožívání nebo chováníučitel (příp.učitel i rodiče vyčerpali své vlastní možnosti řešení, přesto problém přetrvává nebo se dokonce stupňuje.

Kdy jít s dítětem do poradny

Situací, kdy může dětský psycholog pomoci, je celá řada. Už menší děti, starší batolata nebo předškoláky je možné nechat vyšetřit v případě, že má rodič podezření na nějaký problém ve vývoji – dítě je jiné než jeho vrstevníci, nekomunikuje, nezvládá některé úkoly nebo je naopak velmi napřed, je agresivní.

Kdy poslat dítě do poradny

Největší nával zaznamenávají pracovníci vždy před zápisem či nástupem do první třídy. Tehdy psycholog určí, zda je dítě už dostatečně zralé na školu(vyšetřuje školní zralost).

Co je to zkratka PPP

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Kdo může pracovat v PPP

Je určeno pro děti, žáky a studenty, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo jiné problémy (poruchy učení, poruchy pozornosti, poruchy chování, intelektový deficit aj.) ve věku od tří letí do ukončení školní docházky, případně až do 26 let, PPP pracuje souběžně s rodiči těchto dětí.

Co řeší SPC

Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám metodickou podporu.

Kdo zřizuje pedagogicko psychologické pořádný

Školská poradenská zařízení (ŠPZ), Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání)

Kdo rozhoduje o odkladu dítěte

Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou si rodiče dítěte (či zákonný zástupce) zvolili.

Jak probíhá psychologické vyšetření u dětí

U dětí do 4 let vyšetření zpravidla proběhne během jednoho setkání, u starších dětí a dospívajících během dvou až tří, někdy i více. S dítětem je střídavě veden rozhovor a střídavě vyplňuje testové a dotazníkové metody, jejichž výsledky jsou následně znovu ověřovány prostřednictvím rozhovoru s dítětem, někdy i rodiči.

Jak to chodí v PPP

První návštěva v PPP se u dětí školou povinných zpravidla uskutečňuje u psychologa a speciálního pedagoga. Komplexní posouzení (psychologické a speciálně pedagogické vyšetření) může proběhnout v jeden den nebo ve dvou termínech. Jednotlivé vyšetření (u psychologa nebo speciálního pedagoga) trvá obvykle 2 – 2,5 hodiny.

Kdy s dítětem navštívit psychologa

Návštěva psychologa je vhodná v případech, kdy dítě prošlo nějakou složitou situací, s níž má problém se vyrovnat: přišlo o člena rodiny nebo se mu naopak narodil sourozenec, stěhovalo se, nastupuje do nové školy a podobně. Dítě by se mělo na změnu adaptovat během šesti týdnů.

Kdo žádá o PPP

Žádost o vyšetření podává zákonný zástupce (rodič) nezletilého dítěte nebo sám zletilý student. O vyšetření nemůže požádat škola, ale poradna s ní vždy, pokud se problém týká vzdělávání, spolupracuje.

Jak dlouho trvá vyšetření v PPP

Jednotlivé vyšetření (u psychologa nebo speciálního pedagoga) trvá obvykle 2 – 2,5 hodiny.

Po Co to znamená

příspěvková organizace – typ právnické osoby, zkratka též p. o.

Kdy jít s ditetem do poradny

Situací, kdy může dětský psycholog pomoci, je celá řada. Už menší děti, starší batolata nebo předškoláky je možné nechat vyšetřit v případě, že má rodič podezření na nějaký problém ve vývoji – dítě je jiné než jeho vrstevníci, nekomunikuje, nezvládá některé úkoly nebo je naopak velmi napřed, je agresivní.

Kdo pracuje ve speciálně pedagogickém centru

Tým pracovníků SPC tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. SPC se dělí podle zdravotního postižení klientů.

Jak to probiha v PPP

Jak vyšetření probíhá:

Realizuje se v rámci jedné návštěvy s přestávkou mezi vyšetřeními, jednotlivě ve dvou, někdy i více dnech. Záleží na věku dítěte, charakteru a rozsahu obtíží. Dítě většinou zůstává s odborným pracovníkem v pracovně samo, v odůvodněných případech je přítomen vyšetření rodič.

Jak poznat že dítě potřebuje odklad

Nezralost dítěte se projevuje hlavně tím, že není samostatné, je neobratné, přecitlivělé a impulzivní, nesoustředěné a neklidné. Má problémy s navazováním kontaktů, nedokáže všemu porozumět apod. V tomto případě by odklad mohl velice pomoci, aby dítě mělo čas dozrát.

Kdy mají dětí odklad

Odklad povinné školní docházky je vymezen školským záko- nem, § 37, a to takto: „Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy za- čátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena …

Jak probíhá PPP

Jak vyšetření probíhá:

Realizuje se v rámci jedné návštěvy s přestávkou mezi vyšetřeními, jednotlivě ve dvou, někdy i více dnech. Záleží na věku dítěte, charakteru a rozsahu obtíží. Dítě většinou zůstává s odborným pracovníkem v pracovně samo, v odůvodněných případech je přítomen vyšetření rodič.

Co si vzít sebou do pedagogicko psychologické pořádný

CO VZÍT S SEBOUPokud jdete do poradny poprvé, budeme se Vás pravděpodobně ptát na základní údaje o Vaší rodině a na to, co Vaše dítě ovlivňuje, co dělá rádo a co zase nerado.Pokud má Vaše dítě výukové problémy, vezměte s sebou, prosím, i školní sešity, školou vyplněný Školní dotazník a žákovskou knížku.

Jak poznat špatného psychologa

Špatný psychoterapeut

Pokud mu „něco nesedí“ již na začátku, necítí se komfortně, pociťuje nedůvěru, není vhodné do terapie s tímto psychoterapeutem vstupovat a lepší je nechat si doporučit jiného nebo ho sám vyhledat. Samozřejmě lze z terapie z tohoto důvodu odstoupit i později.