Co dělá samospráva?

Jak funguje samospráva

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem.

Kdo vykonává samosprávu

V samostatné působnosti úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň vytváří podmínky pro jejich činnost. V činnosti pomáhá i výborům a komisím. Zcela jiné je jeho postavení v oblasti přenesené působnosti, kdy úřadu přísluší vykonávat státní správu.
Archiv

Co spadá do samosprávy

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů, které nejsou svěřeny krajům. Také záležitosti, kdy nejde o přenesenou působnost na orgány obce či o působnost, kterou zvláštní zákon svěřuje správním úřadům jako výkon státní správy.

Co je to samospráva obce

Forma rozsáhlé samosprávy, kdy jednotný čili unitární stát poskytuje určitým územím široké právo na samostatné rozhodování o vlastních záležitostech včetně zákonodárné kompetence, se označuje jako územní autonomie. Otázka samosprávy obcí je klíčovou otázkou veřejné správy a vládnutí.

Co dělá obecní samospráva

Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obce se od sebe liší rozsahem výkonu státní správy. Rozlišujeme dvě skupiny obcí – obce se základní rozsahem přenesené působnosti a obce s rozšířeným rozsahem přenesené působnosti.

Co je profesní samospráva

Jedná se o způsob vedení, řízení či rozhodování určitého společenství, které je kompetentní o svých záležitostech rozhodovat sám neboli autonomním způsobem.

Co je to státní správa a samospráva

Politický pojem samosprávy znamená pouhý organizační princip státní správy (státní správu obstarávají nejen úředníci, ale i zástupci občanů), přičemž subjektem státní správy je sám stát. Právní pojem samospráva vyjadřuje skutečnost, že veřejné záležitosti spravuje někdo jiný než stát, tj. veřejnoprávní svaz.

Jak se dělí státní správa

Státní správu členíme na ústřední, vykonávanou státními orgány s celostátní působností jakými jsou ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a územní vykonávanou státními orgány s omezenou místní působností, mezi které patří například úřady práce, finanční úřady, úřady obcí a krajů vykonávající státní správu v …

Co je profesní skupina

Profesní sdružení je typem zájmové skupiny, která funguje jako advokační skupina či lobby, anebo vznikla ze zákona. U svobodných povolání může být členství v určeném sdružení povinné – danou činnost (například funkci lékaře, farmaceuta, advokáta, exekutora apod.)

Jak se dělí samospráva

Samospráva se obvykle rozděluje na územní, zájmovou či profesní.

Kdo má na starosti státní správu

Stát má na starosti státní správu, kraj a obec mají na starosti územní samosprávu.

Kdo platí profesní průkaz

Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel.

Kdy nemusí být profesní průkaz

řidiči kamionů, nákladních vozů nebo autobusů. Profesní průkaz nemusí mít např. skladník, řidič taxi, bezpečnostní a záchranné složky nebo řidič vozidla pro vlastní potřebu.

Co je to zájmová samospráva

Zájmová samospráva je reprezentována profesními komorami s povinným členstvím, komorami s nepovinným členstvím a vysokoškolskou samosprávou. Významnou složkou právního základu zájmové samosprávy je možnost regulovat svými předpisy chování členů samosprávného společenství.

Co když neudělám profesní průkaz

Přibližně třináct stovek si už profesní průkazy vyměnilo. "Řidič musí přijít na úřad osobně, protože tu podepisuje žádost, kterou úřednice před ním vyjíždí z počítače. Řidič přijde k okénku, nadiktuje svá osobní data, předloží původní osvědčení o profesní způsobilosti, k tomu ještě řidičský a občanský průkaz.

Kdy se bere řidičák za rychlost

Pokud řidič překročí rychlost v obci o třicet devět kilometrů v hodině, hrozí mu pouze finanční sankce, kterou je možné mu uložit na místě. Při čtyřiceti kilometrech v hodině již je věc postoupena k projednání úřadu obce s rozšířenou působností, kde již hrozí zákaz řízení v minimálně v délce šesti měsíců.

Co hrozí za řízení bez řidičáku

Tento přestupek nelze řešit na místě udělením příkazu na místě (dříve bloková pokuta), ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 25.000 – 50.000. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1-2 roky.

Jak zjistím body řidiče

Na registru řidičů Registr řidičů naleznete na úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), nejbližší pobočku si můžete vyhledat v mapě níže. Na úřadech se za výpis platí poplatek. DEKRA CZ a.s.

Co se stane kdyz Ridim bez papiru

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 5000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 10.000,- Kč.

Kdy můžu po autoškole ridit

Ne , musite vydrzet 2 – 3 tydny. Po autoškole nemůžeš jezdit dokud ti nevydají řidičský průkaz.

Po jaké době se mažou body

Trestné body dostáváme už pět let. Pro jejich umazání musíte jezdit rok bez přestupku.

Co znamená že mám 0 bodů

Jedná se o "trestné" body, které se za páchání přestupků přičítají. K vybodování dochází při dosažení hranice 12 bodů.

Na čem mohu jezdit bez řidičáku

Elektrické skútry, kola a koloběžky jsou dostupné už za pár tisíc korun v supermarketech mezi rohlíky. Pokud splní limit výkonu do 250 W a asistované rychlosti do 25 km/h, pohlíží na ně evropská legislativa jako na obyčejné šlapací kolo. Tedy nepotřebujete řidičák a nehrozí vám body, pokud něco spácháte.

Co mohu řídit bez ŘP

Od 1.1.2022 je možné řídit motorová vozidla s maximální rychlostí omezenou na 25 km/h bez platného řidičského oprávnění. Tato legislativní úprava následuje celoevropský trend sjednocování pravidel silničního provozu v rámci EU.

Jak dlouho trvá udělat si řidičák

Délka kurzu je obvykle 6 – 8 týdnů. Potřebuje-li někdo získat řidičské oprávnění do 4 týdnů, lze toto řešit individuálním výcvikem za příplatek.