Jak dlouho trvá bezpečnostní prověrka?

Jak dlouho trvá prověrka

Bezpečnostní prověrka

Může mít čtyři stupně, vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné. Ta nejpřísnější trvá ze zákona až 9 měsíců, v praxi ale řízení trvají obvykle kratší dobu. Například lhůta na stupeň tajné je 6 měsíců, 50 % prověrek je ale ukončeno do tří měsíců a celkem 68 % do 4 měsíců.
Archiv

Jak se získává bezpečnostní prověrka

Způsob a forma podání žádosti o vydání dokladu

Žádost lze podat osobně (možnost objednat se na tel. č. 257283225) v podatelně sídla Národního bezpečnostní úřadu (dále jen „Úřad“) v úředních hodinách, zaslat poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence na jeho adresu.

Jak funguje bezpečnostní proverka

Bezpečnostní prověrky, které ministerstvo požaduje po šéfech nemocnic, jsou na úrovni nejnižšího certifikátu NBÚ, tedy důvěrné. Před NBÚ se musí svléknout. Citlivá data zahrnují například to, zda jsou uživateli drog anebo patologickými gamblery. Pro účely NBÚ vyplní dotazník včetně údajů o své ekonomické situaci.
Archiv

Kdo má bezpečnostní prověrku

Ad 2) Zvláštní přístup (§ 58 zákona)

K utajovaným informacím mají bez platného osvědčení fyzické osoby a poučení přístup prezident republiky, poslanci a senátoři Parlamentu, členové vlády, Veřejný ochránce práv a jeho zástupce, soudci a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, včetně prezidenta a viceprezidenta.

Jaké jsou stupně utajení

Utajovaná informace

Dělí se do čtyř stupňů: Vyhrazené, Důvěrné, Tajné a Přísně tajné.

Co to je bezpečnostní prověrka

Bezpečnostní prověrky se člení podle rozsahu utajení na vyhrazené (V), důvěrné (D), tajné (T), přísně tajné (PT). Dle platného zákona č. 412/2005 Sb. je možné žádat o provedení bezpečnostního řízení, které může mít dvojí formu přístupu k utajovaným informacím.

Co obsahuje bezpečnostní proverka

zpracovávat osobní údaje, vést nezbytné evidence, požadovat bezplatně poskytnutí informací u orgánů státu, právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, vyžadovat opis z Rejstříku trestů, nahlížet do trestních spisů, pro účely řízení požadovat od policie a zpravodajských služeb informace získané postupy podle …

Kdo si může požádat o bezpečnostní prověrku

Bezpečnostní prověrku NBÚ může získat osoba, která doloží způsobilost k právním úkonům, minimální věk 18 let a bezúhonnost.

Co je to bezpečnostní prověrka

Bezpečnostní prověrkou NBÚ garantujete svým zákazníkům, obchodním partnerům či úřadům, že u vás nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily přístupu k utajovaným informacím nebo výkonu citlivé činnosti.

Kde se ukládá utajovaná informace

(6) Utajovaná informace se ukládá v zabezpečené oblasti příslušné kategorie nebo vyšší a v ní popřípadě v trezoru, uzamykatelné skříni nebo jiné schránce za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

Co dělá Narodni bezpecnostni urad

provádí certifikace technického prostředku, informačního systému, kryptografického prostředku, kryptografického pracoviště a stínící komory, zajišťuje výzkum, vývoj a výrobu národních kryptografických prostředků, vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické ochrany.