Co je košer vína?

Co je košer víno

Košer víno je označení vína, které je podle židovských náboženských předpisů povoleno židům ke konzumaci. Takové víno musí kromě všeobecných požadavků na kašrut splňovat dodatečná pravidla týkající se zejména výrobních postupů a manipulace s hotovým produktem.

Co je to košer

Slovo „košer“ pochází z hebrejštiny a znamená vhodný, rituálně čistý. Košer je soubor stravovacích zvyků v judaismu. Jedná se tedy o celé seznamy jídel, která je možno konzumovat, aniž bychom porušili rituální čistotu jídla židovské kuchyně.

Co není košer

Košer ale v žádném případě není maso vepřové, koňské a králičí. Z ptáků jsou zakázáni především dravci, povoleny jsou naopak všechny běžně chované domestikované druhy, tedy kuře, kachna, husa, krocan či krůta.

Co nesmí jíst Žid

Ze zvěře je absolutně zakázáno konzumovat vepřové a koňské maso, úhoře a jesetera (druh ryby) a krev jakéhokoli zvířete. Velmi přísně se také dodržuje pravidlo oddělování jídel masitých od jídel obsahujících mléko („Neuvaříš kůzle v mléce jeho matky“).

Co je to sabat

Šabat (Shabbat) patří k nejslavnějším židovským svátkům. Jedná se o den odpočinku, který je nařízen i v Desateru: "Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.

Kdy je šábes

Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat. Na celý šábes se proto musí nakoupit všechno potřebné předem.

Jak casto je Sabes

Připravují se na něj celý den. Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat.

Jak casto je šábes

Připravují se na něj celý den. Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat.

Co znamená šabat Salom

JIČÍN – Občanské sdružení Baševi doplnilo do letošního programu v synagoze navíc i koncert s názvem „Šabat šalom! “ Tento pozdrav v hebrejštině se používá během pátku. Přeje se jím pokojný den odpočinku – Šabat.

Co se nesmí dělat o šabatu

Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat, nakupovat, vařit a vůbec vyvíjet jakoukoliv všední činnost. Na celý šábes se proto musí nakoupit všechno potřebné předem.

Co se dělá o sabatu

Šabat upozorňuje, že práce není povinnost, ale právo a výsada. Sedmý den stvoření v Tóře připomíná vrchol Božího díla. Tím, že člověk na šabat ustane v práci, zdrží se tvořivé činnosti, je svým způsobem jako Bůh: pánem svého díla, nikoliv jeho otrokem. Člověk je dle judaismu Bohu partnerem při stvoření.

Co to je bar micva

Bar micva (hebrejsky בר מצוה‎, doslova „syn přikázání“), je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Kdy končí šábes

Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat, nakupovat, vařit a vůbec vyvíjet jakoukoliv všední činnost.

Kdy končí šabat

To je také důvod, proč například židovský den odpočinku, šabat, začíná již v pátek po setmění a končí po setmění dne následujícího.

Jak probíhá židovská svatba

Židovská svatba není pouze jedním aktem, ale sestává ze dvou částí – kidušin (קידושין‎, zásnuby) a nisu'in (נישואין‎, sňatek). Původně se konaly tyto dva obřady odděleně, nisu'in do roka po kidušin, ve středověku však byly obě části spojeny a doplněny o některé prvky, takže se dnes obřad koná v jeden den.

Co to znamená šabat

Šabat (v latinizované podobě též sabat, přes jidiš též šábes; původně hebrejsky שבת‎ od kořene ש-ב-ת s významem ustat, odpočinout; česky sobota) je v judaismu a některých křesťanských kruzích sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti.

Co je to Ketuba

I samotný svatební obřad se často označuje jako „chupa“. Manželská smlouva, ketuba (pl. ketubot), vypočítává povinnosti manžela vůči jeho manželce, a to finanční i v dalších oblastech společného života. Ketuba je připravena a podepsána před svědky těsně před svatbou a uchovává ji manželka.

Proč Židovky nosí paruku

Pro věřícího Žida je typické nošení pokrývky hlavy zvané jarmulka /kipa/, kterou Židé nosí jako úctu k Bohu.

Co je to Tfilin

Tfilin (hebrejsky תפילין‎, od tfila, doslova modlitba) jsou modlitební řemínky a jeden z nejstarších znaků judaismu. Někdy jsou označovány také jako fylaktéria (přes pozdnělat. phylacterium z řec. phylacterion ochrana, záštita, amulet), což je však pejorativní a nesprávné pojmenování křesťanského původu.

Jak se slaví sabat

Šabat je nejdůležitějším svátkem judaismu. Začíná v pátek před západem slunce obřadem kabalat šabat (přijetí šabatu), po němž se koná večerní modlitba a slavnostní večeře. Od této doby jsou zakázány určité druhy práce a věřící se má věnovat odpočinku a studiu.

Co je to charedim

Charedim (hebrejsky חֲרֵדִים‎, sg. charedi) označuje příslušníky nejkonzervativnějšího směru ortodoxního judaismu i judaismu vůbec. Slovo charedim je odvozeno od slova charada (strach, třes, bázeň), které bývá interpretováno jako „Ten, kdo se třese ve strachu při Jeho slovu.

Kdo to jsou Chasidé

chasidismus – (z hebr. chasid = zbožný) – původně středověké židovské hnutí „zbožných“ rozšířené hlavně mezi Židy v Německu a navazující na tradice mystiky a kabaly, jehož představitelem byl Jehuda Chasid, autor zákl. díla Knihy zbožných.

Co je to pejzy

Pejzy (nakroucené lokny vlasů na skráních) nejsou obvyklé u všech skupin charedim, stejně tak jako pokrývka hlavy.

Co je to sionista

Sionismus (hebrejsky: ציונות‎, Cijonut) je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do země izraelské (Erec Jisra'el) a vybudování a udržení židovského státu, národního státu Židů.

Kdo smí nosit Jarmulku

כיפות – kipot) nebo jarmulka (jidiš יאַרמלקע – jarmlke) je pokrývka hlavy, kterou věřící židé nosí ve shodě s tradicí svého náboženství (judaismus).