Co je to Kolonialni velmoc?

Co je to kolonialismus

Kolonialismus je postupné rozšiřování vlivu a hranic státu na určitém (většinou zámořském) území, které z morálních nebo historických důvodů považuje stát za oprávněný cíl svojí expanze. Kolonialismus je zároveň shrnutí názorů, které mají tyto výboje morálně ospravedlňovat.

Co to je kolonie

Kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. Od kolonií je třeba odlišovat satelitní státy a dominia s vlastní vládou a oficiálně nezávislá, i když mohou být de facto ovládána jiným státem (státy RVHP).

Proč byly kolonie

K těm nejdůležitějším patří získávání zdrojů, ale i přísun pracovní síly a v neposlední řadě také získávání nových trhů pro odbytiště svých výrobků. O kolonialismu můžeme hovořit už v dobách starých Řeků, kteří kolonizovali Středomoří. Mezi nejznámější řecké kolonie patřily třeba Syrakusy.
Archiv

Které země kolonizovali

Zatímco Španělé, Portugalci a Nizozemci v 19. století ustoupili spíše do pozadí, objevili se během 19. století noví aktéři kolonialismu: Belgie, Německo, Itálie, Japonsko a konečně i Spojené státy. Nicméně nikomu z nich se nepodařilo zpochybnit pozici Velké Británie, která v 19.

Jaký je rozdíl mezi imperialismem a kolonialismem

Imperialismus – snaha politicky, hospodářsky a politicky ovládnout cizí území nebo národ. Kolonialismus – systém ovládání a hospodářského využívání málo vyvinutých zemí.

Kdo měl nejvíce kolonií v Africe

století dosáhlo britské impérium v Africe největšího rozsahu. Británie uznala hranice držav Portugalska a Angole a Mosambiku. Do první světové války si evropské mocnosti rozdělily celý africký kontinent, kromě Libérie a Etiopie.

Jak probíhala kolonizace

Lidská kolonizace se obvykle dělí na vnitřní (místní, např. mýcení lesů) a vnější. Příčinou kolonizace bylo zejména přelidnění a hledání či dobývání nové zemědělské půdy, budování vzdálených obchodních stanic a osad a konečně dobyvačná expanze zejména západoevropských států v novověku.

Kdy probíhala kolonizace

Jako velká kolonizace se označuje proces dobývání a osídlování nových zemědělsky využitelných poloh, který probíhal v Evropě od 11. až do 1. poloviny 14. století.

Co je to dekolonizace

Dekolonizace je pojem, který označuje společensko-politické procesy osamostatnění koloniálních držav od metropole (mateřské země). Pojem dekolonizace se začal užívat během 50. let 20. století, a to i přes to, že procesy emancipace mají daleko starší historii.

Co je to imperialismus

Imperialismus je pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento stát činí nárok z historických, nacionálních, náboženských, ekonomických …

Které země kolonizovali Afriku

Závod o AfrikuBelgickáBritskáFrancouzskáNěmeckáItalskáPortugalskáŠpanělskáNezávislá (Libérie a Etiopie)

Co je hon na Afriku

V roce 1914 byly naopak formálně nezávislé pouze dva státy: Etiopie a Libérie. Přechod od neformální kontroly prostřednictvím obchodních stanic k formálnímu ovládnutí velkých území evropskými mocnostmi se nazývá jako hon o Afriku (angl. Scramble for Africa).

Co je kolonista

Kolonizace (z lat. colonus, rolník) znamená osidlování dosud nevyužívaného nebo málo osídleného prostoru, později také zakládání nebo dobývání vzdálených kolonií (kolonialismus).

Co je to středověká kolonizace

Jako velká kolonizace se označuje proces dobývání a osídlování nových zemědělsky využitelných poloh, který probíhal v Evropě od 11. až do 1. poloviny 14. století.

Co to byla středověká kolonizace

středověká kolonizace, během které vznikaly stovky nových osad, městeček, měst, hradů a klášterů, i když celá řada z nich během dlouhého historického vývoje zanikla a do dnešních dnů se nám z nich dochovaly pouze neobydlené zbytky a zříceniny, pomístní názvy či strohé písemné zmínky.

Co je to rok Afriky

Po vlně bojů za nezávislost a také kvůli oslabené pozici evropských mocností po druhé světové válce došlo k dekolonizaci Afriky, která vyvrcholila v roce 1960, který je znám jako Rok Afriky.

Jaké výhody plynuly evropským koloniálním velmocím z kolonií

Evropské státy prostřednictvím kolonií prosazovaly svoji politiku ve světě, získávaly zdroje surovin i odbytiště pro své výrobky. Významnou pohnutku ale představovala také snaha vyniknout nad ostatní, a posílit tak vlastní prestiž. Nejmocnější zemí tehdejšího světa byla Británie. Na konci 19.

Jaké kolonie mělo Německo

Kolonie založené Německým císařstvímNěmecká Nová Guinea (1885 – 1914), skládající se z těchto území:Německá východní Afrika (1885 – 1919), dnešní Tanzanie, Rwanda, Burundi, trojúhelník Kionga v dnešním Mosambiku.Německá jihozápadní Afrika (1884 – 1918), dnešní Namibie.Wituland (1885 – 1890), dnešní jižní Keňa.

Kdo kolonizoval Afriku

V posledních dvaceti letech 19. století pro sebe zabíraly mocné evropské mocnosti (Británie, Portugalsko a Francie) rozsáhlé oblasti Afriky i Asie, a stejně tak činily v menším měřítku i Itálie, Německo a Belgie. Tyto mocnosti si v posledních dvaceti letech 19. století celkem bez problémů rozdělily Afriku na mapě.

Jak se dělí Afrika

Běžné členění Afriky definované OSN uvádí pět základních regionů, a to Severní Afrika, Západní Afrika, Střední Afrika, Východní Afrika a Jižní Afrika.

Odkud přicházeli kolonisté

Kolonisté většinou přicházeli z Bavorska, Frank přes Chebsko, na sever z Durynska, Horního Saska, na severovýchod z Lužice a Horního Slezska.

Co to je lokátor

Lokátor byla osoba, která ve středověku prováděla lokaci, jistá obdoba moderního developera. Majitel půdy ho tedy pověřil založením vsi či města.

Co je vesnicka kolonizace

Osídlování dosud neobydlených oblastí se říká kolonizace. V případě, že je spojena s přeměnou hospodářsky nevyužívané půdy na půdu zemědělskou, hovoříme o vesnické koloni- zaci. V západní Evropě vyvrcholila vesnická kolonizace ve 12. století.

Kdo prvni objevil Afriku

Prvními Evropany, kteří dorazili do Afriky byli Řekové, kteří se o Africe dozvěděli pravděpodobně od Féničanů (Féničané byli semitský kmen, který osídlil krajinu podél pobřeží Syropalestinské oblasti.), kteří od roku 900 př. n. l. obchodovali s Berbery od dnešního Maroka po dnešní Libyi.

Co Kolonizovala Francie

Seznam francouzských koloniálních území

Francouzská území koloniálního charakteru
Země Zisk Ztráta
Nová Kaledonie 1853
Nové Hebridy 1887 1980
Antarktida