Co je v geometrii?

Co v geometrii znamená

Seznam používaných symbolů

X, Y bod X, Y
\triangle \;ABC trojúhelník s vrcholy A, B, C
t_a těžnice z vrcholu A trojúhelníka ABC
v_a výška na stranu a trojúhelníka ABC
ABCD čtverec s vrcholy A, B, C, D

Jak se značí přímka v geometrii

Přímka – se zadává dvěma body, neboť každými dvěma body lze vést právě jednu přímku. Značíme ji dvěma body nebo častěji malým písmenem.
ArchivPodobné

Jak se označuje úsečka

Značení Úsečka se znázorňuje rovnou čarou mezi jejími krajními body, zapisuje se pomocí svých krajních bodů, případně malým písmenem.

Jak vypadá přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar. Lze ji popsat jako nekonečně tenkou, dvoustranně nekonečně dlouhou, dokonale rovnou křivku (pojem křivka v matematice zahrnuje i „rovné křivky“), tedy křivku s nekonečně velkým poloměrem zakřivení.

Co je v matematice r

Reálná čísla jsou ústřední objekt zkoumání reálné analýzy. Množina všech reálných čísel se označuje R nebo ℝ. Zápis ℝⁿ označuje n-rozměrný vektorový prostor reálných čísel.

Co znamená v matice

N , Z , Q , R , C jsou standardní množiny, se který mi se v matematice pracuje. Zleva se jedná o: přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná čísla a komplexní čísla.

Co je to rovnoběžka v geometrii

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají. Rovnoběžky jsou takové dvě přímky, které mají stejný směr, ale neprotínají se v žádném bodě. I v případě prostorových přímek lze rovnoběžkami proložit rovinu.

Jak se značí body

Značíme ji AB. Platí AB=BA a zároveň body A, B jsou body úsečky AB – náleží úsečce AB (A ∊ AB, B ∊ AB). Body A, B se nazývají krajní body úsečky AB.

Jak se značí kolmice

Kolmice je přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní úhel 90°. Kolmost přímek p a q zapisujeme p ⊥ q p \perp q p⊥q.

Co to je kolmice

Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel, tedy úhel 90°. Přímky jsou kolmé na sebe navzájem. Pokud je jedna kolmá na druhou, je druhá kolmá na první.

Co je v matematice Q

N , Z , Q , R , C jsou standardní množiny, se který mi se v matematice pracuje. Zleva se jedná o: přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná čísla a komplexní čísla.

Co je v matematice n

Přirozená čísla mohou vyjadřovat počty předmětů neprázdných množin nebo mohou vyjadřovat pořadí prvků. Množinu přirozených čísel značíme N. Platí tedy = 1,2,3,4,5,… (čteme: jedna, dva, tři, …

Co není výrok

Výrokem není například tázací věta nebo věta, u které nemůžeme jednoznačně určit její pravdivostní hodnotu. Opět příklad: Bude i příští rok Bill Gates nejbohatší člověk na světě

Co znamená vykřičník v matematice

V matematice je faktoriál čísla n (značeno pomocí vykřičníku: n!) číslo, rovné součinu všech kladných celých čísel menších nebo rovných n, pokud je n kladné, a rovno 1 pro n = 0.

Jak se značí Polopřímka

Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním jejím bodem. Tento bod se nazývá počáteční. Polopřímku s počátečním bodem A procházející bodem B značíme ↦ A B \mapsto AB ↦AB.

Co je to Poloprimka

Polopřímka je část přímky, která vznikne rozdělením přímky jedním jejím bodem. Tento bod se nazývá počáteční. Polopřímku s počátečním bodem A procházející bodem B značíme ↦ A B \mapsto AB ↦AB. Každý bod rozděluje přímku na dvě opačné polopřímky se společným počátečním bodem.

Jak se zapisuje přímka

Přímka se obvykle zapisuje pomocí malých tiskacích písmen, například a. Přímka se obvykle zadává dvěma body, neboť každými dvěma body lze vést právě jednu přímku. Existuje také polopřímka, která je podobná přímce, akorát s tím rozdílem, že má počátek (ale stále nemá konec).

Co je v matematice C

N , Z , Q , R , C jsou standardní množiny, se který mi se v matematice pracuje. Zleva se jedná o: přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná čísla a komplexní čísla.

Co je to tautologie

Tautologie (z řeckého ταυτολογία, tautologia, výpověď o témže) je v logice vždy pravdivý složený výrok. Je pravdivý vždy, bez ohledu na pravdivostní hodnotu jednotlivých částí takového výroku. Příkladem tautologie je výrok: „Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude.

Jak poznám tautologie

Tautologií se rozumí výroky, které jsou za každé situace pravdivé. V tabulce pravdivostních hodnot u tautologie najdeš jen samé jedničky. Máš za úkol určit, zda tato ekvivalence konjunkce a disjunkce je tautologií, tedy jestli je vždy pravdivá.

Kdy se dává vykřičník

Vykřičník (!) je znaménko užívané pro naznačení výrazné zvolací povahy výpovědi –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ signalizuje zvláštní důraz (rozkaz, příkaz) nebo výraznější zvolací ráz (podráždění, překvapení, úsečnost). Nejtypičtější je pro věty rozkazovací a přací, i ty však mohou končit tečkou (viz bod 1 v kap.

Jak se dělá vykřičník

VYKŘIČNÍK PŘES ASCII KÓDStiskneme levý Alt a nepouštíme ho.Na numerické klávesnici zadáme číselný kód 33.Pustíme levý Alt a ! se vepíše do místa, kde je kurzor.

Jak se označují body

Body značíme křížkem nebo krátkou čárkou, jestliže bod leží na čáře. Body označujeme velkými tiskacími písmeny.

Co to je kolmo

Je to přímka, která protíná jinou přímku a svírá s ní pravý úhel, tedy úhel 90°. Přímky jsou kolmé na sebe navzájem. Pokud je jedna kolmá na druhou, je druhá kolmá na první. O kolmicích lze mluvit i v případě polopřímek a úseček.

Co je to kontradikce

Kontradikce (z lat. contra-dicere, protiřečit) znamená spor nebo protimluv.