Co má na starosti místostarosta?

Jak se volí Místostarosta obce

Jakým způsobem se volí místostarosta obce Místostarostu obce volí zastupitelstvo obce a je volen zcela stejným způsobem jako starosta obce, včetně způsobů volby, navrhování kandidátů apod. Platí zde taktéž podmínka, že místostarosta obce musí být státním občanem České republiky.
Archiv

Co je úkolem starosty

svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce, také podpisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce a zápisy z jednání rady obce.

Jak se driv rikalo starostovi

Starostové v Česku

Zvláštním druhem starosty je primátor, který je především ve statutárních městech. Funkční období zastupitelstva včetně starosty je dle čl. 102 odst. 2 Ústavy ČR zásadně čtyřleté.

Co je to Místostarosta

místostarosta“ nebo „statutární místostarosta“). Tento pak zastupuje starostu obce. Zastupitelstvo obce může svým usnesením určit, který z dalších místostarostů zastupuje starostu v případě nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci jak starosta obce, tak i místostarosta, který je určen k zastupování starosty.

Kdy zastupuje Místostarosta starostu

Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Místostarosta je tím, kdo společně se starostou podepisuje právní předpisy obce. Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.

Co by měl umět starosta

Starosta by měl být i dobrým psychologem – umět odhadnout motivaci lidí kolem sebe. Zároveň by měl být i dobrým manažerem (umět delegovat pravomoci, rozlišit věci důležité od podružných atd.). Vedle osobních předpokladů jsou neméně důležité i předpoklady vnější. Zásadní je podpora a důvěra v zastupitelstvu a radě.

Kdy zastupuje místostarosta starostu

Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Místostarosta je tím, kdo společně se starostou podepisuje právní předpisy obce. Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.

Kde si stěžovat na starostu obce

Můžete požádat obec o další informace o její činnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud se Vám nelíbí jednání starosty/ky obce, stěžujte si zastupitelstvu obce. Zastupitelstvu obce přísluší odvolávat starostu/ku, místostarostu/ku a radní obce.

Kdo kontroluje starostů obce

Kontrolu samostatné působnosti vykonává u všech obcí Ministerstvo vnitra, kontrolu přenesené působnosti obcí vykonává místně příslušný krajský úřad. Kromě kontroly výkonu působnosti podle zákonů o obcích upravují právní předpisy též některé specifické způsoby kontroly činnosti územních samosprávných celků.

Kdo vyřizuje stížnost na starostu

Pokud se Vám nelíbí jednání starosty/ky obce, stěžujte si zastupitelstvu obce. Zastupitelstvu obce přísluší odvolávat starostu/ku, místostarostu/ku a radní obce.

Co vše může kontrolovat kontrolní výbor

ODPOVĚĎ: Kontrolní výbor může kontrolovat to, co výslovně uvádí zákon, tj. plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Jak a kde si stěžovat na starostu

Pokud se Vám nelíbí jednání starosty/ky obce, stěžujte si zastupitelstvu obce. Zastupitelstvu obce přísluší odvolávat starostu/ku, místostarostu/ku a radní obce.

Jak často se musí scházet kontrolní výbor

Zákon nestanoví, jak často se má výbor scházet. Je však vhodné, aby se výbor scházel minimálně jednou mezi zasedáními zastupitelstva a následně na zastupitelstvu podal zprávu o své činnosti. Je-li to účelné, je možné stanovit ověřovatele zápisu se zasedání výboru a ten podepisuje zápis spolu s předsedou výboru.