Co prezident rozpouští?

Na co má právo prezident

propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (abolice, viz shora), má právo udělovat amnestii.

V jakých případech může prezident ČR rozpustit Poslaneckou sněmovnu

Rozpustit ji může svým rozhodnutím prezident, a to jen z těchto Ústavou stanovených důvodů: nevysloví důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny (nastává až po dvou nevysloveních důvěry vládě, jejíž předseda byl vybrán i jmenován prezidentem)

Jak může prezident odvolat Vláďu

Demise a odvolávání vlády a jejích členů

Vláda může kdykoliv podat demisi. Po volbách do Poslanecké sněmovny nebo poté, co jí Sněmovna vyslovila nedůvěru nebo jí nevyslovila důvěru, vláda demisi podat musí. Pokud vláda demisi nepodala, i když ji byla povinna podat, prezident republiky je povinen takovou vládu odvolat.

Kdo rozhoduje o vyslání ozbrojených sil

V oblasti mezinárodní spolupráce může vláda rozhodnout o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR nebo rozhodnout o pobytu ozbrojených sil cizích států na území ČR, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, o účast na mírových operacích podle rozhodnutí …

Kdy nastoupi prezident na Hrad

Volba prezidenta České republiky 2023

2. kolo
Stát Česko
Druh voleb prezidentské
Volební termín 27. a 28. ledna 2023
Předchozí volby 2018

Kdo stojí v čele státu

Prezident je hlavou státu a reprezentuje ho v zahraničí. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry. Jmenuje také soudce, guvernéra České národní banky a bankovní členy České národní banky a prezidenta a viceprezidenty Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo se může stát poslancem

Poslanec musí být českým státním občanem a musí být starší 21 let. Svůj mandát získává zvolením. Ačkoli může být zvolen jen na kandidátní listině nějaké politické strany nebo politického hnutí, je jeho mandát volný, není tedy vázán žádnými příkazy, což se odráží i ve slibu, který skládá na první schůzi sněmovny.

Jak je volen prezident

Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva všech českých občanů nad 18 let.

Co je to demise vlády

Demise (z latiny: dimissio = opuštění) označuje odstoupení konkrétní osoby nebo skupiny osob z výkonu funkce či úřadu před koncem funkčního období. Pojem demise je obvykle používán v politické sféře, nejčastěji u členů vlády. U hlav států se mluví o abdikaci.

Kdy lze odvolat prezidenta

Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů.

Kdo rozhoduje o vyhlášení války

Válečný stav vyhlašuje Parlament České republiky, k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu je nutná nadpoloviční většina obou komor parlamentu. Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, vyhlašuje válečný stav Senát..

Kdo rozhoduje o mobilizaci

Mobilizace a demobilizace ozbrojených sil

Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná. Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje prezident republiky na návrh vlády. Prezident republiky mobilizaci vyhlašuje v hromadných sdělovacích prostředcích.

Co znamená inaugurace prezidenta

Inaugurace prezidenta České republiky je slavnostní ceremonie, při které je zvolený kandidát na prezidenta uveden do úřadu prezidenta České republiky. Tradičně se tak koná den po vypršení pětiletého mandátu předchozí hlavy státu.

Kdo vyhrál volby v roce 2023

Vítězem volby se ve druhém kole se ziskem 58,32 % hlasů stal Petr Pavel.

Jaký je rozdíl mezi monarchií a republikou

Republika je opakem monarchie, jelikož panovník není hlavou státu. Hlava státu (obvykle prezident) je v republice volena přímo či nepřímo. Pojem republika v moderním významu odkazuje na starověkou Římskou republiku trvající od svržení krále v roce 509 před naším letopočtem až do ustavení Římského císařství v roce 27.

Co schvaluje vláda

Schvaluje-li vláda legislativní návrh (návrh věcného záměru zákona, návrh zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda), vyjádří se to vždy slovem „schvaluje“.

Co musí splňovat poslanec

Poslanec musí být českým státním občanem a musí být starší 21 let. Svůj mandát získává zvolením. Ačkoli může být zvolen jen na kandidátní listině nějaké politické strany nebo politického hnutí, je jeho mandát volný, není tedy vázán žádnými příkazy, což se odráží i ve slibu, který skládá na první schůzi sněmovny.

Kdo má právo volit

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Co se stane když nebudu volit prezidenta

Jestliže se postupující kandidát své kandidatury vzdá nebo přestane být volitelný, postupuje další v pořadí. Ve druhém kole je pak zvolen kandidát, který získá větší počet hlasů. Při opět hypotetické rovnosti hlasů je celá volba zrušena a do deseti dnů je vyhlášena nová volba.

Kdo nemůže volit

Aktivní volební právo je stejné jako u všech ostatních voleb – věková hranice je 18 let, vyloučeny jsou osoby, které byly soudně omezeny ve svéprávnosti nebo kterým bylo volební právo omezeno z důvodu omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

Kdo podal demisi 1948

Změny ve vládě

února 1948 podali demisi tito ministři: Prokop Drtina, Mikuláš Franek, František Hála, Štefan Kočvara, Jan Kopecký, Ján Lichner, Ivan Pietor, Adolf Procházka, Hubert Ripka, Jaroslav Stránský, Jan Šrámek, Petr Zenkl. 25. února 1948 byli zproštěni úřadu tito ministři: Václav Majer, František Tymeš.

Kde sídlí předseda vlády

Předseda vlády České republiky
Úřadující Petr Fiala od 28. listopadu 2021
Sídlo Kramářova vila
Jmenuje prezident České republiky
První ve funkci Václav Klaus

Jak na demisi vlády

Výslovně je tato povinnost upravena jen v případě povinné demise celé vlády, která nastává tehdy, pokud jí Poslanecká sněmovna na žádost nevyslovila důvěru nebo jí z vlastního podnětu vyslovila nedůvěru, případně pokud se sejde nově zvolená Poslanecká sněmovna.

Kdy může prezident vyhlásit válku

Ústava České republiky vyhlášení války nezná. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky hovoří o pouze nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu. V Česku lze válečný stav vyhlásit pouze v případě napadení nebo je-li třeba plnit smlouvy o společné obraně.

Kdy může prezident vyhlásit mobilizaci

Lze je vyhlásit v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně.