Co to jsou obce?

Jak fungují obce

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Jaké jsou druhy obcí

obce prvního typu – veškeré obce, vydané nařízení se vztahuje jen na svoje území, obce druhého typu – jedná se o obce s pověřeným obecním úřadem, nařízení se vztahují na svoje území i na jeho správní obvod, obce třetího typu – obec s rozšířenou působností, veškeré obce s rozšířenou působností a obce druhého typu.

Co je obec i typu

Dle míry přenesené působnosti rozlišujeme 3 kategorií obcí. Obce dělíme na obce s „běžnými“ obecními úřady (obce „I“), obce s pověřenými obecními úřady (obce „II“) a obce s rozšířenou působností (obce „III“).
ArchivPodobné

Co je orgán obce

Orgány obce:zastupitelstvo obce;rada obce (není volena v obcích pod 15 členů zastupitelstva);starosta obce (primátor statutárního města);obecní úřad (magistrát statutárního města);obecní policie;zvláštní orgány obce – např. komise rady obce, které byl svěřen výkon přenesené působnosti.

Co charakterizuje obec

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Kdo je správce obce

Správce obce (někdy též označovaný jako protektor obce) je úředník, který je pověřen vedením obce po dobu, kdy obec nemá volený zastupitelský orgán, tj.

Co tvori zaklad obce

Charakteristickými znaky obce jsou: Vlastní území (územní základ) – území obce tvoří jedno nebo více katastrálních území. Vlastní obyvatelstvo (personální základ) – je tvořeno osobami s trvalým bydlištěm v dané obci nebo osobami, kterým bylo uděleno čestné občanství obce.

Jaký je rozdíl mezi obcí a vesnici

Obec poskytuje obyvatelům vesnice vybrané městské služby. Vesnice má vlastní (i když menší) samosprávu, dokonce může mít i vlastní policejní sbor. Vesnice musí mít minimálně 500 obyvatel a její celková rozloha nesmí přesahovat 13 km².

Jaké rozlišujeme typy obcí podle velikosti

Rozdělení podle počtu obyvatel obce

Nejčetnější skupinou obcí s četností 1085 jsou obce se 101 až 200 obyvateli. Malé obce do 400 obyvatel tvoří více než polovinu z celkového počtu (3194 obcí). Ve venkovských obcích podle kritéria počtu obyvatel žijí 2 678 362 obyvatelé (26,2 % obyvatel ČR).

Kdo je vedení obce

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce a plní další úkoly stanovené zákonem o obcích č. 128/200 Sb.

Jaký je rozdíl mezi vesnici a obcí

Obec poskytuje obyvatelům vesnice vybrané městské služby. Vesnice má vlastní (i když menší) samosprávu, dokonce může mít i vlastní policejní sbor. Vesnice musí mít minimálně 500 obyvatel a její celková rozloha nesmí přesahovat 13 km².

Kdo zastupuje obec

Starosta zastupuje obec navenek

Starosta je stejně jako zastupitelstvo, rada či obecní úřad orgánem obce. Pravomoci jednotlivých obecních orgánů v základu upravuje zákon o obcích. Pro rozlišení oprávnění jednotlivých orgánů má význam i to, zda se ve věci jedná o samostatnou nebo přenesenou působnost.

Co to je městys

Městys či městečko (dříve i městec) je typ obcí významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice.

Kdo je zaměstnanec obce

Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu jsou personálně podřízeni tajemníkovi obecního úřadu, resp. starostovi obce a jsou tak povinni plnit úkoly těchto personálně nadřízených osob (včetně pokynů místostarosty, zastupuje-li starostu).

Co musí mít městys

Nové znění § 3 zákona č.

Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Co dělá místostarosta obce

Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Místostarosta je tím, kdo společně se starostou podepisuje právní předpisy obce. Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.

Jaký je rozdíl mezi městem a obcí

1 zákona č. 128/2000 Sb. obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Co je to vesnice

Vesnice (též ves, víska, na Moravě dědina) je sídlo venkovského typu. Typicky je vesnice intravilánem (či jedním z několika intravilánů) venkovské obce, některé vesnice jsou však místními částmi města, administrativně přičleněné k vlastnímu městu. V některých kontextech se za vesnici označují celé venkovské obce.

Kdo může být zastupitelem obce

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona.

Kdo je nadřízený starosty obce

Starosta se tím nestává nadřízeným zastupitelstva, naopak je zastupitelstvu podřízený. Zastupitelstvo je nadále zodpovědné za veškeré konání starosty a rovněž nese plnou odpovědnost za konání a financování obce, včetně případných finančních náhrad a trestní odpovědnosti. “

Kdy se stane obec městem

V současnosti může být dle zákona o obcích městem nově stanovena taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak (na žádost obce) stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Kdy končí rada obce

V souladu s ustanovením § 99 odst. 4 zákona o obcích, pokud se starosta či místostarosta vzdá své funkce (míněno funkce starosty či místostarosty) nebo z ní je odvolán, přestává být i členem rady obce.

Kdy se obec stane městem

V současnosti může být dle zákona o obcích městem nově stanovena taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak (na žádost obce) stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Co obnáší práce zastupitele obce

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Kdo vede obec

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Zastupitelstvo obce především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.