Jaké je zájmeno jí?

Co je to za slovní druh jí

slovesoEditovat

Tvrdívá se, že Čech prý jí, aby žil.

Jak se určuje jí jí

Krátké shrnutí na závěrTvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla.Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.Tato pravidla platí také pro tvary ni a ní, které používáme po předložce.
Archiv

Jaké zájmeno je ní

Typy zájmen

zájmena přivlastňovací (též posesiva) – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jaký druh zájmena

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Jak jaký je to slovní druh

6. Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů. Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (např.

Co je slovní druh nich

Zájmena. Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Jaké zájmeno je sebe

Zvratné osobní zájmeno

1. Nominativ —-
2. Genitiv sebe
3. Dativ sobě, si
4. Akuzativ sebe, se
6. Lokál sobě

Jaké zájmeno je tu

Tvary zájmena TA vám napoví. Krátké TU = krátké JI/NI. Dlouhé TÉ, TOU = dlouhé JÍ/NÍ. Toto zájmeno patří už mezi zastaralá.

Koho co jí jí

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
3. pád (komu, čemu) jí, ní
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád (o kom, o čem)

Jaké je zájmeno tebe

Místo zájmena já použijemeve větě ukazovací zájmeno TY (TEBE, TOBĚ).

Jak se pozná zájmeno

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Jak poznat druhy zájmen

Druhy zájmenosobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)

Co je to za slovní druh I

Spojky Spojují slova nebo věty a, i, protože, ale, aby, že… 9. Částice Uvozují samotné věty Ano, ne, kéž, nechť, ať, prý, asi, také… 10.

Jak poznat spojky

Spojky patří mezi neohebné slovní druhy, to znamená, že se nedají skloňovat ani časovat, zkrátka spojky nemění svůj tvar. ☝️Spojky označujeme jako neplnovýznamový slovní druh = samotné spojky nenesou význam.

Co je za slovní druh nej

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž.

Jaký druh zájmena je každý

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen

Jaké zájmeno je ti

Zájmeno ti – osobní (Podal ti knihu.) X zájmeno ukazovací (Ti to ale umí.) Zájmeno jeho – přivlastňovací (Jeho kniha se nám líbila.)

Jaké zájmeno Je tato

Skloňování zájmen ten, ta, to, tento, tato, toto:

ZÁJMENA PÁDY TEN TATO
1. pád Ten Tato
2. pád Toho Této
3. pád Tomu Této
4. pád Toho, ten

Jaké zájmeno je to

Druhy zájmen

osobní (on, já, ty) přivlastňovací (náš, jejich, vaše) ukazovací (ten, ta, to)

Koho zájmeno druh

Druhy zájmen

druhy zájmen příklady
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen…

Jaký druh zájmena je toho

Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jak dělíme zájmena

Podle významu rozdělujeme zájmena na:osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se (si)přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj.ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.tázací: kdo, co, jaký, který, čí (stojí na počátku tázacích vět)

Co to je si

Slovo si je zájmeno. Konkrétně jde o třetí pád čísla jednotného zájmena se. Školní mluvnice řadí toto zájmeno mezi zájmena osobní, stejně jako zájmena já, ty, on, ona, ono, my, vy, ni, ony, ona.

Na jaký je to slovní druh

Předložky Spojují se se jmény z, od, bez(e), o, na, nad, pod, pro, ve 8. Spojky Spojují slova nebo věty a, i, protože, ale, aby, že…

Jaký slovní druh je ačkoli

Spojka podřadicí (hypotaktická)

Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném. Spojky podřadicí: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že, sotva.