Jaký jsme stát?

Jaký je Česká republika stát

Podle své ústavy je Česko parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran a hnutí.

Za koho bylo Česko nejvetsi

Největší prosperity dosáhlo České království za Přemysla Otakara II. Vrcholu dosáhl český stát v době vlády Lucemburků ve 14. -15. století za vlády českého krále a římského císaře Karla IV.

Které státy sousedí s Českou republikou

Česká republika sousedí se čtyřmi státy – Slovenskem, Polskem, Německem, Rakouskem. Slovenská republika (Slovensko) – hospodářské, kulturní a přátelské Na východě Česká republika sousedí se Slovenskou republikou.
Archiv

Kde leží ČR aš kterými státy sousedí

Česko (plným názvem Česká republika) je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Hlavním městem země je Praha. Rozkládá se na ploše 78 867 km, na území tří historických zemí (Čech, Moravy a části Slezska).

Co je to republika

Republika (z latinského res publica, věc veřejná) je forma vlády, ve které je země považována za veřejnou záležitost, nikoliv vlastnictví vládce. Primární instituce v republice jsou ustavovány skrze demokracii, oligarchii či aristokracii. Republika je opakem monarchie, jelikož panovník není hlavou státu.

Co je to stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím.

Kdy mělo Cesko moře

Ačkoli v současné době moře v naší zemi nemáme, bývaly doby, kdy naopak moře pokrývalo celé naše území. Bylo tomu tak v období druhohor a zejména starších prvohor, což dokládají četné zkameněliny z oblasti Barrandienu. Ta je pojmenovaná podle francouzského paleontologa, původně stavebního inženýra, Joachima Barrande.

Jak dlouho je Google

Google
Právní forma limited liability company
Datum založení 4. září 1998 a 1998
Zakladatelé Sergey Brin Larry Page
Adresa sídla Googleplex, USA

Který stát má nejvíce sousedních státu

Státní hranice v číslech

země s největší délkou hranic se všemi svými sousedy je Rusko – celkem 20 139 km s 14 zeměmi.

Jaké máme sousední státy

Česká republika sousedí se čtyřmi státy – Slovenskem, Polskem, Německem, Rakouskem. Slovenská republika (Slovensko) – hospodářské, kulturní a přátelské vztahy Na východě Česká republika sousedí se Slovenskou republikou.

Kde je Česká republika

Poloha. Česká republika je vnitrozemským státem, který se nachází uprostřed mírného pásu severní polokoule ve střední části Evropy a zaujímá území historických zemí Čech, Moravy a části Slezska. Státní hranice tvoří sousedství s Polskem (761,8 km), Německem (810,3 km), Rakouskem (466,3 km) a Slovenskem (251,8 km).

Jak velká je Česká republika

78 867 km²Česko / Rozloha

Kdy vznikl stát

První státy vznikaly kolem 3500 př. n.l. (Egypt a Mezopotámie) nejprve sdružováním rodových občin do vesnic a měst a následným vznikem městských států. Název „stát“ poprvé použil ale až v 15. stol.

Kdo řídí stát

Prezident republiky je hlavou státu a je volen přímou volbou na pětileté volební období. K jeho pravomocem patří jmenování a odvolávání vlády a jejích členů, svolávání zasedání Poslanecké sněmovny a případné rozpouštění Poslanecké sněmovny.

Kdo vládl v Čechách

Na českém královském trůnu vládly dynastie Přemyslovců (1198–1306), Lucemburků (1310–1437), Habsburků (1437–1457), Jagellonců (1471–1526), Habsburků (1526–1780) a Habsburko-Lotrinků (1780–1918). Království oficiálně zaniklo roku 1918 vznikem Československa.

Kde bylo v Česku moře

Největším prostorem, který byl v Česku zalit mořem, byla Česká křídová pánev. Rozprostírá se od Drážďan až na severozápadní Moravu a její původní rozsah byl mnohem větší než jeho zbytek, který je patrný na geologické mapě v dnešní době.

Kdo je majitel Google

Alphabet Inc.

Alphabet, Inc.
Zaměstnanci 190 234 (2022)
Majitelé Larry Page (26,3 %) Sergey Brin (25,3 %) Eric Schmidt (4,5 %) Vanguard Group (3 %)
Dceřiné společnosti Google X GV Calico Google Nest Google Fiber Google Ireland Holdings Unlimited Company Loon Wing Owlchemy Labs … více na Wikidatech
Identifikátory

Jak ověřit věk na Google

Pokud jste požadovaného minimálního věku dosáhli, můžete to dokázat pomocí úředně vydaného průkazu totožnosti. Věk lze ověřit také pomocí platební karty. Pokud použijete platební kartu, vrátíme vám veškeré vratné ověřovací poplatky. Pokud použijete průkaz totožnosti, Google po ověření věku jeho snímek smaže.

S kým má ČR nejdelší hranici

Nejdelší hranice je s Německem (810,3 km, 35% celkové délky státní hranice), následně s Polskem (761,8 km), Rakouskem (466,3 km) a nejkratší se Slovenskem (251,8 km).

Jaké státy jsou v Evropě

Nezávislé státy

Název státu Hlavní město Rozloha [km²]
Finsko Helsinky 338 145
Francie Paříž 543 965
Gruzie Tbilisi 69 700
Chorvatsko Záhřeb 56 542

Který stát má nejvíce sousedů

Státní hranice v číslech

země s největší délkou hranic se všemi svými sousedy je Rusko – celkem 20 139 km s 14 zeměmi.

Jak je siroka Česká republika

Česká republika je vnitrozemským státem, ležícím uprostřed mírného pásu severní polokoule ve střední části Evropy. Státní hranice tvoří sousedství s Polskem v délce 761,8 km, Německem 810,3 km, Rakouskem 466,3 km a Slovenskem 251,8 km. Rozloha republiky činí 78 887 km2.

Jaký byl první stát na světě

Tím opravdu nejstarším státem našeho světa je Japonsko, které bylo podle tradice založeno prvním císařem Džimmuem již v roce 660 př. n.l. Japonci dodnes slaví první den lunárního měsíce – 11. únor jako den, kdy první císař usedl na trůn, čímž oficiálně vznikl japonský stát.

Co tvoří stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím.

Kdo má výkonnou moc v ČR

Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. V čele vlády je předseda, kterého jmenuje prezident.