Jak má vypadat citace v textu?

Jak se píše citace v textu

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak odkazovat na citace v textu

1. Odkaz přímo v textu (první prvek a datum): v tomto případě uvedete odkaz na zdroj do okrouhlých závorek přímo za parafrázi nebo citaci. Odkaz obsahuje první prvek bibliografického záznamu (obvykle jméno autora nebo autorů) a datum vydání. Pokud první prvek (jméno) zmíníte už v textu, do závorky uvedete jen datum.
Archiv

Jak citovat dva autory v textu

u třech a více autorů

– jmenuje se jen první autor a za něj se přidá zkratka et al., aj., a spol., a kol. + rok vydání publikace – !!! zvolit a používat vždy jen jeden typ uvádění kolektivu autorů!!!

Jak citovat internetové zdroje v textu

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].
Archiv

Co je citace textu

Co je citování Citování znamená, že v textu své práce uvádíte odkazy na informační prameny, které jste ve své práci použili (vycházíte z nich, polemizujete s nimi, odvoláváte se na ně) a které jsou ve formě citací uvedeny v seznamu použité literatury.

Jak citovat ISO 690 v textu

V textu se obvykle do kulatých závorek uvádí zkrácená citace použitého informačního zdroje v pořadí příjmení tvůrce/autora a rok publikování. V kulaté závorce, pokud je to nutné, se uvádí i stránkování.

Jak citovat webovou stránku v textu ISO 690

Webové stránky / webové sídlo

Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování].

Jak citovat podle ISO 690 v textu

Pokud se jméno autora vyskytuje přirozeně v textu, pak je v závorce jen rok vydání daného informačního zdroje, případně strana. Výjimkou je situace, kdy se v českém textu uvádí jméno autorky v přechýleném tvaru, nebo je jméno korporace uvedeno v překladu. Pak se do závorky obvykle uvádí jméno v originální formě.

Jak citovat webovou stránku v textu Harvard

Webové stránky / webové sídlo

Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování].

Jak citovat citovaný text

jak citovat text, který byl již jednou citovaný Jedná se o způsob přebírání myšlenek z jiného než primárního zdroje. Pokud je to možné, vždy dohledejte primární originální zdroj (článek, knihu, web) a čerpejte přímo z něj.

Jak citovat kapitolu v textu

Název kapitoly. In: Autoři. Název knihy. Místo vydání: vydavatel, rok vydání, stránky kapitoly od-do.

Jak se dělá citace ve Wordu

Přidání citací do dokumentuKlikněte na konec věty nebo fráze, kterou chcete citovat, a potom na kartě Reference ve skupině Citace & Bibliography klikněte na Vložit citace.V seznamu citací v části Vložit citacivyberte citaci, kterou chcete použít.

Jak citovat obrázky v textu

Pod obrázek píšeme jeho název (popis) a za něj autora, případně vročení, je-li důležité. U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií). Pod tabulku / graf – název, případně popis.

Jak se píše citace z internetu

V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

Jak vypadá citace ISO 690

Místo vydání: Vydavatel Datum vydání, Datum aktualizace/revize*Datum citování+. Názov edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.

Jak správně citovat v bakalářské práci

V případě, že v textu používáte text, který je doslovně převzat z díla jiného autora, je nutné jej označit jako přímou citaci. Pod přímou citací rozumíme odlišení textu kurzívou od jiného textu, a jeho oddělení uvozovkami. Za takovouto citací opět uvádíme autora, publikaci a číslo strany ze které jsme text převzali.

Jak správně citovat v seminární práci

Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo. Pod tímto číslem nalezneme zdroj i v seznamu literatury.

Jak vypadá online citace

Struktura citace základních elektronických informačních zdrojů je totožná jako u tištěných variant, dotyčnou citaci je třeba doplnit o údaje charakterizující, že se jedná o elektronický zdroj: typ média, datum zveřejnění, aktualizace příspěvku, datum navštívení webové stránky a dostupnost, případně další údaje (např.

Jak správně citovat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Co není třeba citovat

je nutné citovat – uvést jejich zdroj/dílo (kniha, článek, zpráva, legislativy, rozhovor, korespondence, interní dokumentace a jiné). Nezáleží na tom, zda se jedná o díla dostupná volně (bez úplaty) na internetu, dodaná od školitele nebo spolužáka, či pocházející z e-zdrojů VŠE.

Jak citovat bakalářskou práci v textu

Rozdíl mezi přímou citací a parafrází v bakalářské práci

V takovém případě bývá text oddělen od zbytku textu kurzivou a je dán do uvozovek. I zde je potřeba uvést autora a zdroj, odkud bylo čerpáno. Obecně je platným pravidlem, že Vaše práce by neměla obsahovat více než 10 % přímých citací.

Jak citovat webovou stránku přímo v textu

Podstatné je samozřejmě jméno autora/organizace (je-li známo), následuje konkrétní název článku/strany/pojmu. Dále je nutné uvést webové sídlo (web, kde se citovaný pramen nachází), v případě článku i konkrétní datum nebo alespoň rok publikování.

Jak vypadá citace

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak citovat vlastní zdroje

Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování).

Jak citovat tabulku v textu

Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování).