Jak odstoupit od kupní smlouvy?

Jak správně odstoupit od kupní smlouvy

Základním pravidlem je, že prodávající se musí o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit dozvědět. Nestačí tedy pouze zboží nepřevzít. Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu.

Kdy mám nárok na odstoupení od kupní smlouvy

Zákon dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu jen v případech uzavření smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (klasicky přes internet či po telefonu), v případech uzavření smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory a v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru.
ArchivPodobné

Kdy lze odstoupit od kupní smlouvy nemovitostí

Jakmile dojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, lze od ní odstoupit pouze ve dvou případech. V občanském zákoníku § 2002 je stanoveno, že od smlouvy lze odstoupit v případě, že si to obě strany ujednaly, nebo pokud se jedná o porušení smlouvy podstatným způsobem.
Archiv

Jak ukončit kupní smlouvu

Není zákonnou povinností uvést důvod, pro který se odstupuje, lze to však doporučit. Doporučení Dostupného advokáta: Odstoupení od smlouvy zašlete nejlépe pomocí doporučeného podpisu s dodejkou, ať máte v případě možných sporů důkaz o tom, že písemnost byla doručena v konkrétní datum a konkrétní osobě.
Archiv

Jak probíhá odstoupení od smlouvy

Samotné odstoupení probíhá tak, že spotřebitel učiní prohlášení, že odstupuje od dané smlouvy a odešle podnikateli zboží, které je předmětem jejího plnění. Do 14 dnů od odstoupení má podnikatel povinnost vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které při uzavření smlouvy spotřebitel vynaložil.

Co musí obsahovat odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Jak funguje odstoupení od smlouvy

Jde o právní úkon, ke kterému není potřeba souhlasu druhé strany ani žádného jiného jejího úkonu. Závazek se odstoupením zrušuje od počátku a zanikají práva a povinnosti obou stran. Obecně upravuje odstoupení od smlouvy nový občanský zákoník (NOZ) v ustanoveních § 2001 až 2005.

Jak dlouho můžu odstoupit od smlouvy

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).

Jaký je rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a výpovědí smlouvy

Obecně lze smlouvy na dobu neurčitou zrušit výpovědí ke konci kalendářního čtvrtletí. Výpověď je třeba podat alespoň tři měsíce předem. Na rozdíl od odstoupení se výpovědí zrušují pouze účinky smlouvy do budoucna. Účinky výpovědi nastanou buď jejím doručením druhé straně, nebo uplynutím výpovědní lhůty.

Jak dlouho mám na odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, byla-li předmětná kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Kdy není možné odstoupit od smlouvy do 14 dnů

Odstoupit od smlouvy do 14 dnů nelze, pokud si mimo obchodní prostory koupíte noviny, periodika nebo časopis. Jestliže však uzavřete smlouvu o předplatném, právo na odstoupení od smlouvy máte. Zrušit smlouvu do 14 dnů nelze u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zvláštního zákona.

Jak doručit odstoupení od smlouvy

Doporučený dopis zaslaný ideálně s dodejkou (dodejka poté slouží jako důkaz o doručení odstoupení od kupní smlouvy) by měl být vždy podepsán a doplněn kopií kupní smlouvy. Kopii obou dokumentů si spotřebitel ponechá pro případ následného sporu.

Na co si dát pozor při odchodu z práce

Výpověď musí být zaměstnanci doručena v písemné formě a do vlastních rukou. Nemůže být komunikována například přes Skype ani po telefonu. Po doručení výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stanovena v délce minimálně dvou měsíců a běží od prvního dne následujícího měsíce od oznámení.

Co delat kdyz chci dát výpověď

Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Formu výpovědi stanoví zákoník práce. Vždy je dobré nechat si potvrdit doručení výpovědi přímo na vaši kopii, aby následně doručení a tím i platnost výpovědi nemohla být zpochybňována.

Co znamená odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je právní jednání, které je v českém právu upraveno v § 2001–2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“). Odstoupení od smlouvy je jedním z druhů zániku závazku založeného smlouvou. „Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

Jak dlouho trva odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Kdy máte nárok na odstupné

Zákoník práce jednoznačně stanoví, že vzniká zaměstnanci nárok na odstupné při nezaviněném ukončení pracovního poměru. Základní pravidlo je, že nárok na odstupné vzniká výhradně při ukončení pracovního poměru z důvodu na straně zaměstnavatele, nikoliv při výpovědi, kterou podá zaměstnanec.

Kdy není nárok na odstupné

Odstupné nebude zaměstnanci náležet ani v případě, kdy zaměstnavatel rozváže pracovní poměr zrušením ve zkušební době. Odstupné nenáleží rovněž v případě, kdy pracovní poměr končí v důsledku objektivní skutečnosti, tedy aniž by zaměstnavatel či zaměstnanec pracovní poměr rozvazoval.

Jak se daní odstupné

Výše odstupného se přičte k ostatním příjmům v měsíci a zdaní se 15% daní.

Jak je to s odstupným

Výše odstupného záleží na tom, jak dlouho trval váš pracovní poměr: Méně než 1 rok: dostanete 1 průměrný měsíční plat. 1 – 2 roky: dostanete 2 průměrné měsíční platy. 2 a více let: dostanete 3 průměrné měsíční platy.

Kdo má nárok na odstupné

Výpočet odstupného

Pokud pracovní poměr trvá déle než rok, ale méně než dva roky, vzniká nárok na nejméně dvojnásobek průměrného výdělku. Konečně pokud pracovní poměr trval přes dva roky, je možné nárokovat odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku.

Jak funguje odstupné

Výše odstupného záleží na tom, jak dlouho trval váš pracovní poměr: Méně než 1 rok: dostanete 1 průměrný měsíční plat. 1 – 2 roky: dostanete 2 průměrné měsíční platy. 2 a více let: dostanete 3 průměrné měsíční platy.

Kdy se musí vrátit odstupné

Obdržel-li tedy zaměstnanec odstupné ve výši tří průměrných měsíčních výdělků, mohl by k zaměstnavateli znovu nastoupit až po třech měsících. Poměrná část odstupného se dle zákoníku práce určuje podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby určené počtem násobků průměrných výdělků.

Co znamená odstupné

Odstupné je peněžité plnění, jehož zaplacením dojde ke zrušení uzavřeného závazku. Zvláštní význam má odstupné v pracovněprávní oblasti, kde jde o jistou kompenzaci při rozvázání pracovního poměru.

Co se platí z odstupného

Z odstupného zaplatíte pouze daň z příjmu. A to i v případě, že váš zaměstnavatel vám vyplatí vyšší částky, než na které máte ze zákona nárok; pojistné se ze zákonem definovaného odstupného neplatí, a to bez ohledu na jeho výši. Odstupné se nezapočítává do průměrného výdělku zjišťovaného pro pracovněprávní účely.