Jak probíhá zpověď?

Jak se pripravit na prvni zpověď

Začni krátkou modlitbou a nejlépe také přečtením a krátkou meditací nějakého vhodného úryvku z Bible – např. o marnotratném synu a milosrdném otci ZDE. Nemusí jít o nějaký citový projev. Je to vlastně postoj vůle: to, čím jsem hřešil, mě mrzí, chtěl bych to napravit (je-li to možné) a už nehřešit.
Archiv

Co říct u zpovědi

Jak se zpovídatChvála Kristu.Naposledy jsem byl(a) u sv. smíření před……Pokání, které mi bylo uloženo, jsem splnil(a). Vyznávám se před Pánem Bohem, že jsem se dopustil(a) těchto hříchů.To jsou mé hříchy.Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.Amen.
ArchivPodobné

Jak má vypadat zpověď

Vyznávám se Všemohoucímu Bohu a vám, otče, že jsem se za tu dobu dopustil těchto hříchů: …“ (vyzná stručně a jasně své hříchy, v případě těžkých i počet a závažné okolnosti). Vyznání ukončí vyjádřením opravdové lítosti např. slovy: „Těchto a všech hříchů upřímně lituji a vynasnažím se je nedělat.
Archiv

Kdy jít na zpověď

KDY JÍT KE ZPOVĚDI A KOLIKRÁT ZA ROK Ke zpovědi jděte kdykoli, když toužíte po setkání s Božím milosrdenstvím. Církev navrhuje spodní hranici: jednou za rok.
Archiv

Jak často se má chodit ke zpovědi

Pro duchovní růst je třeba, aby člověk chodil ke zpovědi pravidelně (církev stanovuje frekvenci 1x za rok jako skutečné minimum) a pokud možná ke stále stejnému zpovědníkovi.

Co to je zpověď

zpověď – specific. typ komunikace, při které se jedna strana dobrovolně přiznává k jednání (příp. jen myšlení), kterým porušila platné morální normy.

Co je to těžký hřích

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“. Tím se liší od všedního (lehkého) hříchu, který ponechává lásku naživu, ač ji uráží a zraňuje.

Jak se připravit na svátost smíření

Přípravou ke svaté zpovědi je zpytování svědomí. Kajícník může začít modlitbou k Duchu Svatému. Pak se snaží s jeho pomocí uvědomit hříchy, kterých se dopustil od poslední svátosti smíření.

Kam jít ke zpovědi

Ke zpovědi je možné jít k jakémukoli katolickému knězi, nikdo druhý nemůže nikomu přikázat, komu je třeba se zpovídat. Praktické bývá chodit k faráři v místě bydliště, ale není to nezbytné. Důležité je vybrat si takového kněze, k němuž lze mít důvěru, který je dostupný a který má zkušenosti.

Co to je první svaté přijímání

K prvnímu svatému přijímání přistupují lidé pokřtění jako děti ještě ve školním věku. U dospělých, kteří byli pokřtěni v dospělosti, se váže první svaté přijímání na den přijetí křtu a biřmování, neboť přijetí eucharistie patří mezi iniciační svátosti.

Co se považuje za hřích

Hřích je provinění proti rozumu, pravdě a správnému svědomí; je to přestupek proti pravé lásce k Bohu a bližnímu způsobený zvráceným lpěním na určitých věcech. Hřích zraňuje lidskou přirozenost a vážně narušuje lidskou solidaritu. Byl definován jako „slovo, skutek nebo touha proti věčnému zákonu“.

Jaký je největší hřích

„Cokoliv není z víry je hřích“ (Ř 14,24). Proto největší hřích, který je příčinou i sedmi hlavních hříchů je žít a konat bez vztahu víry k Bohu.

Co si Oblect na Svate prijimani

Stylizace pro obřad prvního svatého přijímání jsou především bílé, béžové a pastelové odstíny růžové, zelené nebo modré, které krásně podtrhují aktuální roční období. Vyhněte se černým outfitům – jsou sice elegantní, ale nehodí se k radostnému charakteru akce.

Kdo může jít ke svatému přijímání

Jak učí církev, přistoupit ke svatému přijímání může ten, kdo věří v přítomnost Kristovu v eucharistii, smířil se s Bohem ve svátosti smíření a žije podle křesťanských zásad, ke kterým patří u těch, kteří spolu žijí jako manželé, církevně uzavřený sňatek.

Co je to smrtelný hřích

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“. Tím se liší od všedního (lehkého) hříchu, který ponechává lásku naživu, ač ji uráží a zraňuje.

Jak odčinit hřích

Zásady pokáníMusíme si své hříchy uvědomit. Abychom mohli činit pokání, musíme si připustit, že jsme se dopustili hříchu.Nad svými hříchy musíme pociťovat zármutek.Musíme svých hříchů zanechat.Musíme své hříchy vyznat.Musíme poskytnout náhradu.Musíme odpouštět druhým.Musíme dodržovat přikázání Boží

Co to je smrtelný hřích

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“. Tím se liší od všedního (lehkého) hříchu, který ponechává lásku naživu, ač ji uráží a zraňuje.

Které jsou smrtelné hříchy

Na 3 DVD uvádíme: Pýcha, Závist, Obžerství, Smilstvo, Hněv, Lakomství, Lenost. Dante Alighieri označil pýchu za nejhorší ze všech hříchů, neboť je hříchem samotného Satana.

Jak probíhá svaté přijímání

Během nedělní slavnostní mše děti sedí v předních lavicích před oltářem, poté jsou do této iniciační svátosti aktivně zapojeny prostřednictvím čtení, zpívání či modliteb. Eucharistie se účastní také jejich rodiče, prarodiče a často i kmotři. Svátost eucharistie končí závěrečným požehnáním.

Co je první svaté přijímání

První svaté přijímání je křesťanský obřad, během kterého člověk poprvé přijímá eucharistii. Obvykle probíhá slavnostním způsobem; v pravoslavné a východní pravoslavné církvi, stejně jako ve východních katolických církvích, se první přijímání uděluje v souvislosti se křtem, a to i v případě křtu nemluvňat.

Jak prosit o odpuštění

Obecně první zásadou je, že ten, kdo svého partnera zranil, tento fakt uzná. Říci: vidím, že jsem ti opravdu ublížil, vyžaduje pokoru. Druhým krokem ke smíření je prosba o odpuštění: „Mrzí mě to. Prosím, odpusť mi!

Jak poznat těžký hřích

Mezi těžké hříchy se zpravidla řadí např. vražda, krádež, cizoložství, smilstvo, zanedbání vlastní vinou sváteční mše svaté či velikonočního svatého přijímání, nevíra v Boha, tvrdošíjné setrvávání v učení odporujícím katolické církvi (hereze) apod.

Kdy je první svaté přijímání

V církvích, které slaví obřad prvního přijímání oddělený od křtu nebo biřmování, se obvykle vyskytuje ve věku od sedmi do třinácti let. V západní katolické církvi k prvnímu svatému přijímání přistupují děti po zhruba jednoroční katechetické přípravě zpravidla ve věku kolem devíti let.

Jak dlouho trva prvni svate prijimani

II. vatikánský koncil označuje mši svatou jako vrchol a zdroj křesťanského života, tedy jako nejvyšší formu a zdroj "výživy" pro život ve víře. Příprava dětí na první svaté přijímání probíhá v hodinách náboženství. Trvá minimálně 2 roky a přistupují k ní děti zpravidla na konci 3.

Kdy se chodi ke svatému přijímání

Církevní právo přikazuje věřícím přistupovat k přijímání nejméně jednou ročně, a to v době velikonoční, a nejvýše jednou denně (případně dvakrát denně, pokud je při druhém přijímání věřící přítomen na celé mši).