Jak se připravit na generální zpověď?

Jak se pripravit na prvni zpověď

Začni krátkou modlitbou a nejlépe také přečtením a krátkou meditací nějakého vhodného úryvku z Bible – např. o marnotratném synu a milosrdném otci ZDE. Nemusí jít o nějaký citový projev. Je to vlastně postoj vůle: to, čím jsem hřešil, mě mrzí, chtěl bych to napravit (je-li to možné) a už nehřešit.

Jak se dobře připravit na zpověď

Před samotnou zpovědí je potřeba vykonat větší zpytování svědomí, tj. projít v paměti období uplynulé od minulé svátosti a připravit si vyznání hříchů, které pak zazní ve zpovědi. K dobrému zpytování svědomí pomáhá četba Písma (např.
Archiv

Jak začíná zpověď

Samotná svatá zpověď začíná v přítomnosti zpovědníka znamením velkého kříže. Zpovědník pak může kajícníka povzbudit k upřímnému vyznání vin. Kajícník se nejprve stručně představí (stav, věk počet dětí, popř. zaměstnání) a potom začne těmito nebo podobnými slovy: „Naposledy jsem byl u svátosti smíření před …

Jak jít ke zpovědi

Ke zpovědi je možné jít k jakémukoli katolickému knězi, nikdo druhý nemůže nikomu přikázat, komu je třeba se zpovídat. Praktické bývá chodit k faráři v místě bydliště, ale není to nezbytné. Důležité je vybrat si takového kněze, k němuž lze mít důvěru, který je dostupný a který má zkušenosti.

Jak funguje zpověď

Zpytování svědomí má za cíl poznání vlastních hříchů. Nejdůležitější součástí svátosti smíření je lítost nad hříchy, kterých se křesťan dopustil. Rozlišuje se lítost dokonalá (motivovaná láskou k Bohu) a nedokonalá (z touhy po věčném životě, nebo ze strachu před zavržením).

Jak na svátost smíření

Ke svátosti smíření je možno přijít v kostele během každé mše svaté. Kněz bývá ve zpovědnici (v neděli a o prvním pátku večer) nebo ve zpovědní místnosti (v ostatní dny) k dispozici zhruba 15 minut před začátkem bohoslužby a je přítomen dle možností a potřeby i po jejím zkončení.

Co je to těžký hřích

Mezi těžké hříchy se zpravidla řadí např. vražda, krádež, cizoložství, smilstvo, zanedbání vlastní vinou sváteční mše svaté či velikonočního svatého přijímání, nevíra v Boha, tvrdošíjné setrvávání v učení odporujícím katolické církvi (hereze) apod.

Co říkat u zpovědi

Jak se zpovídatChvála Kristu.Naposledy jsem byl(a) u sv. smíření před……Pokání, které mi bylo uloženo, jsem splnil(a). Vyznávám se před Pánem Bohem, že jsem se dopustil(a) těchto hříchů.To jsou mé hříchy.Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.Amen.

Co to je Rozhreseni

Podstatnou součástí svátosti smíření je tzv. rozhřešení (rozvázání od hříchů), označované též jako absoluce. Rozhřešení může kněz udělit pouze ve fyzické přítomnosti penitenta – není možné tedy slavit svátost smíření přes telefon, dopis či internet.

Jak často se má chodit ke zpovědi

Každý se snaží vyzpovídat se alespoň jednou do roka. V českých zemích se vyskytuje i tzv. obecná společná zpověď, která je už spíše na ústupu.

Jak se připravit na svátost smíření

Přípravou ke svaté zpovědi je zpytování svědomí. Kajícník může začít modlitbou k Duchu Svatému. Pak se snaží s jeho pomocí uvědomit hříchy, kterých se dopustil od poslední svátosti smíření.

Jak zpytovat svědomí

Spočívá v systematickém zkoumání a hodnocení správnosti vlastního života, hledání svých hříchů a cesty k jejich nápravě. Jako osnova se k tomu většinou používá Desatero či sedm hlavních hříchů, často také jakési specializované dotazníky, tzv.

Co se považuje za hřích

Hřích je provinění proti rozumu, pravdě a správnému svědomí; je to přestupek proti pravé lásce k Bohu a bližnímu způsobený zvráceným lpěním na určitých věcech. Hřích zraňuje lidskou přirozenost a vážně narušuje lidskou solidaritu. Byl definován jako „slovo, skutek nebo touha proti věčnému zákonu“.

Jaké jsou hříchy

Na 3 DVD uvádíme: Pýcha, Závist, Obžerství, Smilstvo, Hněv, Lakomství, Lenost. Dante Alighieri označil pýchu za nejhorší ze všech hříchů, neboť je hříchem samotného Satana.

Co říct u zpovědi

Jak se zpovídatChvála Kristu.Naposledy jsem byl(a) u sv. smíření před……Pokání, které mi bylo uloženo, jsem splnil(a). Vyznávám se před Pánem Bohem, že jsem se dopustil(a) těchto hříchů.To jsou mé hříchy.Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.Amen.

Kdy jít ke svatému přijímání

Církevní právo přikazuje věřícím přistupovat k přijímání nejméně jednou ročně, a to v době velikonoční, a nejvýše jednou denně (případně dvakrát denně, pokud je při druhém přijímání věřící přítomen na celé mši).

Co to je první svaté přijímání

K prvnímu svatému přijímání přistupují lidé pokřtění jako děti ještě ve školním věku. U dospělých, kteří byli pokřtěni v dospělosti, se váže první svaté přijímání na den přijetí křtu a biřmování, neboť přijetí eucharistie patří mezi iniciační svátosti.

Co to znamená zpytovat svědomí

Zpytování svědomí je duchovní praktika, rozšířená v křesťanství, zejména v katolicismu. Spočívá v systematickém zkoumání a hodnocení správnosti vlastního života, hledání svých hříchů a cesty k jejich nápravě.

Jak odčinit hřích

Zásady pokáníMusíme si své hříchy uvědomit. Abychom mohli činit pokání, musíme si připustit, že jsme se dopustili hříchu.Nad svými hříchy musíme pociťovat zármutek.Musíme svých hříchů zanechat.Musíme své hříchy vyznat.Musíme poskytnout náhradu.Musíme odpouštět druhým.Musíme dodržovat přikázání Boží

Co je to smrtelný hřích

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“. Tím se liší od všedního (lehkého) hříchu, který ponechává lásku naživu, ač ji uráží a zraňuje.

Jak poznat těžký hřích

Mezi těžké hříchy se zpravidla řadí např. vražda, krádež, cizoložství, smilstvo, zanedbání vlastní vinou sváteční mše svaté či velikonočního svatého přijímání, nevíra v Boha, tvrdošíjné setrvávání v učení odporujícím katolické církvi (hereze) apod.

Které jsou smrtelné hříchy

Na 3 DVD uvádíme: Pýcha, Závist, Obžerství, Smilstvo, Hněv, Lakomství, Lenost. Dante Alighieri označil pýchu za nejhorší ze všech hříchů, neboť je hříchem samotného Satana.

Co je první svaté přijímání

První svaté přijímání je křesťanský obřad, během kterého člověk poprvé přijímá eucharistii. Obvykle probíhá slavnostním způsobem; v pravoslavné a východní pravoslavné církvi, stejně jako ve východních katolických církvích, se první přijímání uděluje v souvislosti se křtem, a to i v případě křtu nemluvňat.

Co se říká při svatém přijímání

Kněz pozvedne hostii, řekne „Tělo Kristovo“ a odpovídající odpoví: „Amen“. Poté mu kněz položí hostii na rozestřenou dlaň. Přijímající buď hned na místě uchopí hostii prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a vloží si ji do úst, nebo poodstoupí krok stranou a tam postupuje stejně.

Kdy je první svaté přijímání

V církvích, které slaví obřad prvního přijímání oddělený od křtu nebo biřmování, se obvykle vyskytuje ve věku od sedmi do třinácti let. V západní katolické církvi k prvnímu svatému přijímání přistupují děti po zhruba jednoroční katechetické přípravě zpravidla ve věku kolem devíti let.