Jak se počítají příklady pod sebou?

Jak se počítá odčítání pod sebou

Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava. Postupujeme z pravé strany. Vždy odečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně. Pokud je horní číslo menší než spodní, tak si „půjčíme“ desítku a místo ní v dalším sloupci odečteme o 1 víc.
Archiv

Jak se počítá krát pod sebou

Při písemném násobení postupujeme následovně:Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava.Postupně jednotlivými ciframi spodního čísla pronásobíme celé horní číslo.Výsledky dílčích násobení zapisujeme na řádky pod sebe.Nakonec všechny dílčí výsledky sečteme (viz postup pro sčítání pod sebou).

Jak počítat pod sebe

Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava. Postupujeme z pravé strany. Vždy sečteme dvě čísla pod sebou a výsledek zapíšeme pod ně. Pokud je výsledek větší než 10, zapisujeme pouze číslo na pozici jednotek.
Archiv

Jak se počítá mínus

Jak sčítat a odečítat záporná čísla

Než začnete sčítat a odečítat záporná čísla, zapamatujte si velmi jednoduché pravidlo: Když se potká plus a mínus, výsledkem je mínus. Když se potká mínus a mínus, výsledkem je plus. Když se potká plus a plus, výsledkem je plus.
Archiv

Jak sčítat

Při sčítání sčítáme sčítance, takže pokud chceme sečíst 2 + 3, pak dvojka i trojka se nazývá sčítanec. Výsledkem je pak součet, tedy pětka ve výrazu 2 + 3 = 5 je součet. Sčítat můžeme prakticky jakákoliv čísla, ať už přirozená jako 1, 5, 157 nebo záporná -4, -74.

Co je pisemne odčítání

Při písemném odčítání postupuješ po sloupcích zprava doleva, od spodního čísla k hornímu. Zapisuješ jednotky, desítky přičítáš ke spodní číslici.

Jak se dělí pod sebou

Postup při písemném dělení beze zbytku:Zatrhni tolik číslic, aby vzniklé číslo bylo větší než dělitel.Zatržené číslo vyděl a napiš výsledek za rovnítko.Dopočítej zbytek k číslu postupným násobením a zbytek zapiš pod zatržené číslo na další řádek – 11.Zatrhni další číslici a přepiš ji na řádek vedle zbytku 117.

Jak násobit pod sebou s desetinnými čísly

Násobení desetinných čísel můžeme udělat následovně: 1) Obě čísla vynásobíme, jako kdyby desetinnou čárku vůbec neměla. 2) Do výsledku umístíme desetinnou čárku tak, aby měl výsledek tolik desetinných míst jako oba činitelé dohromady. Tento postup odpovídá násobení a následnému dělení mocninami desítky.

Jak se sčítá

Při sčítání sčítáme sčítance, takže pokud chceme sečíst 2 + 3, pak dvojka i trojka se nazývá sčítanec. Výsledkem je pak součet, tedy pětka ve výrazu 2 + 3 = 5 je součet. Sčítat můžeme prakticky jakákoliv čísla, ať už přirozená jako 1, 5, 157 nebo záporná -4, -74.

Jak se počítá se zlomky

Zlomek je jen jinak zapsané dělení, hodnotu zlomku vypočítáme tak, že vydělíme čitatel jmenovatelem. Takže obecně pokud máme zlomek , pak hodnotou zlomku je číslo a/b. Předchozí zlomek (dvě pětiny) by pak měl hodnotu 2/5, což je 0,4.

Co je odčítání

Výpočet rozdílu dvou čísel (tj. odčítání) je vlastně odpovědí na otázku „které číslo musím přičíst k menšiteli, abych dostal menšenec“. Na otázku „kolik jablek chybí do dvanácti, když jich mám sedm“ lze tedy najít odpověď výpočtem. , číslo 5 je hledaný rozdíl.

Jak se dělí zlomek

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu.

Jak se odečítají zlomky

Sčítání a odčítáníNajdeme nejmenší společný násobek obou jmenovatelůRozšíříme oba zlomky na nalezený násobek.Čitatele sečteme (odečteme)

Co je to rozdíl v matematice

Rozdíl je číslo, které dostaneme, když od sebe odečteme libovolný počet různých čísel. Používáme tedy znaménko – (mínus) a celou tuto operaci nazýváme odčítání. Zkráceně lze říct, že výsledkem operace odčítání je rozdíl. Při odčítání se hodnota snižuje.

Jak delit na papire

Při písemném dělení píšeme číslo, které dělíme (nazývá se dělenec), vedle něj znaménko :, za ně číslo, kterým dělíme (nazývá se dělitel) a nakonec =. Vše tedy vedle sebe. Dobře si prohlédni animaci a dávej pozor, které číslo zatrhneme a dělíme dělitelem a také kam zapisujeme výsledek.

Co to je podíl

podíl – Číslo, které dostaneme, když mezi sebou dělíme libovolný počet různých čísel. Při této matematické operaci používáme znaménko: nebo / (děleno) a celou operaci nazýváme dělení. Jejím výsledkem je podíl.

Jak delit Desetinne cislo Desetinnym cislem

Při dělení desetinných čísel se můžeme desetinné části snadno zbavit tak, že dělence i dělitele vynásobíme dostatečně velkou mocninou desítky. Následně pak čísla dělíme stejně jako přirozená čísla.

Jak se počítá s desetinnými čísly

Když násobíme desetinná čísla, začínáme násobením čísel, jakoby tam žádná desetinná čárka nebyla. Poté dáme dohromady, kolik platných desetinných míst měli oba činitelé. O tolik čísel pak potom výsledek upravíme.

Jak se počítá zlomek ve zlomku

Dělení dvou zlomků je to samé jako násobení prvního zlomku převrácenou hodnotou toho druhého. V prvním kroku si přepíšeme druhý zlomek na jeho převrácený tvar (jen přehodíme čitatel a jmenovatel). Poté vynásobíme oba čitatele spolu a oba jmenovatele spolu. A nyní již máme výsledek.

Jak převést zlomek na základní tvar

Jak na toNalezneme největšího společného dělitele dvojice čitatel a jmenovatel.Podělíme čitatel a jmenovatel nalezeným dělitelem.Výsledný zlomek je v základním tvaru.

Jak se počítají Mnohočleny

Sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů

U mnohočlenů bude platit obdobné pravidlo. Součet dvou mnohočlenů vypočítáme tak, že sečteme všechny členy obou mnohočlenů. U odpovídajících si členů daných mnohočlenů sečteme jednotlivé koeficienty (přičemž některé koeficienty můžou být rovny nule) a opíšeme proměnné.

Co je zlomek v základním tvaru

Zlomek je v základním tvaru, pokud jsou čitatel a jmenovatel nesoudělní, tj. nemají žádného společného dělitele kromě jedničky. V uvedeném příkladě je v základním tvaru zlomek 32. Jako krácení zlomku se označuje operace, kdy čitatele i jmenovatele vydělíme stejným, nenulovým číslem.

Jak se počítá sčítání zlomku

Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Pokud mají sčítané zlomky stejného jmenovatele, stačí prostě sečíst čitatele. Jmenovatele necháme stejného, tedy a c + b c = a + b c \frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c} ca+cb=ca+b.

Jak se říká výsledku odčítání

Výsledek sčítání se nazývá součet. Číslo, od kterého odečítáme, se nazývá menšenec. Číslo, které odečítáme se nazývá menšitel. Výsledek odečítání se nazývá rozdíl.

Jak správně dělit

Při písemném dělení píšeme číslo, které dělíme (nazývá se dělenec), vedle něj znaménko :, za ně číslo, kterým dělíme (nazývá se dělitel) a nakonec =. Vše tedy vedle sebe. Dobře si prohlédni animaci a dávej pozor, které číslo zatrhneme a dělíme dělitelem a také kam zapisujeme výsledek.