Kdy bylo poslední sčítání lidu v ČR?

Kdy probíhalo sčítání lidu

Probíhal od 27. března do 11. května 2021. Účelem sčítání bylo vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání.

Jak často je sčítání lidu v ČR

Součástí sčítání bývá zjišťování dalších údajů, týkajících se sociálních a kulturních znaků (např. užívaného jazyka, praktikovaného náboženství, atd.). Termín se používá především ve spojení se státním sčítání obyvatelstva a domácností, které má být dle doporučení Spojených národů prováděno každých 10 let.

Jak dopadlo sčítání lidu

Podle výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o 87,6 tis. více. Průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů.
Archiv

Kde najít sčítání lidu

Sčítání z roku 1921 jsou zatím dostupná pouze na počítačích v badatelnách archivu (případně můžete zkusit štěstí a vyhledat je na FamilySearch). Aktualizace k říjnu 2021: Se zveřejňováním digitalizovaných sčítacích operátů začal také Státní oblastní archiv v Praze. Najdete je v sekci Archiválie.

Kdo zavedl sčítání lidu

říjen 1753, kdy vyšel patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání. První soupis obyvatel na základě tohoto patentu byl proveden v roce 1754 a zahájil novou kapitolu sčítání lidu. Bylo to poprvé, kdy se soupis konal současně a jednotně na celém území soustátí.

Kdo provádí sčítání lidu

Český statistický úřad (ČSÚ) jej zpracovává na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů a každoroční bilance demografických událostí – nejde o údaj přebíraný z registru obyvatel zřízeného pro veřejnou správu.

Jak často se provádí sčítání lidu

V roce 2021 v České republice opět po deseti letech probíhá povinné sčítání lidu, domů a bytů, a to v termínu od 27. března do 11.

Jaký význam má sčítání lidu

Sčítání lidu (populační census, soupis obyvatelstva) patří k nejdůležitějším statistickým šetřením, neboť zjišťuje údaje o stavu obyvatelstva k určitému okamžiku na celém území státu. Sčítání patří k nejstarším statistickým akcím vůbec.

Co jsou sčítací Operáty

Sčítací archy vzniklé při sčítáních lidu v letech 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921 patří mezi ty archivní prameny, které jsou badatelskou veřejností velmi často využívány, a proto bylo v dubnu roku 2012 přistoupeno k jejich postupné digitalizaci.

Co to je Cenzový IS

CENSOVY IS sloužil k ověřování respondentů ONLINE sčítání, kterého vytvořilo 4 296 880 elektronických sčítacích formulářů, což zahrnuje 87% respondentů. Výstupem budou propojená anonymizovaná data určená k dalšímu statistickému zpracování, která budou dostupná počátkem roku 2022.