Jak se vypočítá krychle?

Jaký je vzorec pro výpočet krychle

Obsah jedné stěny tj. jednoho čtverce vypočítáme jednoduše podle vzorce [S] = a × a. Výsledek následně vynásobíme šesti a tak získáme povrch krychle. Zjednodušení výpočtového vzorce: [S] = 6 × a × a => 6 × a2.
Archiv

Jak se značí objem krychle

Objem se značí písmenem V (počáteční písmeno latinského slova volumen znamenající právě objem). Tedy objem V tělesa udává, jakou „část prostoru toto těleso zabírá“ ve srovnání s jednotkovou krychlí (krychle s hranou jednotkové délky).

Jak se značí povrch krychle

Krychle má šest stěn a všechny jsou tvořeny stejným čtvercem. Povrch je S = 6 a 2 S=6a^2 S=6a2.

Jak zjistit stranu krychle

Odvozené vzorceStrana z délky stranové úhlopříčky: a = u2 / √2.Strana z délky tělesové úhlopříčky: a = u3 / √3.Strana z plochy jedné strany krychle: a = √ P.Strana z celkového povrchu krychle: a = √ (Q/6)Strana z objemu krychle: a = 3√ V.
ArchivPodobné

Jak se počítá objem

Vzorec pro výpočet objemu místnosti je tedy: V = a * b * c, kde a je délka, b je šířka a c je výška místnosti. Například, pokud má místnost délku 5 metrů, šířku 4 metry a výšku 3 metry, objem místnosti bude V = 5 * 4 * 3 = 60 metrů krychlových.

Jak se vypočítává obsah

Představte si, že byste měli spočítat plochu bytu na obrázku. Z obrázku vyplývá, že byt má rozměry 584 cm a 1183 cm a jeho plocha je obdélníková. Obsah obdélníku vypočítáme tak, že šířku násobíme délkou. Plocha bytu (obsah obdélníku) je tedy 69 metrů čtverečních.

V čem se měří objem

Jednotkou objemu je krychlový metr (m3), . litr, mililitr. Objem těles se měří odměrnými nádobami nebo odměrnými válci.

Jak vypadá krychle

Krychle (pravidelný šestistěn nebo také hexaedr) lidově zvaná též kostka, je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří 6 stejných čtverců. Má 8 rohů a 12 hran. Patří mezi mnohostěny, speciálně mezi takzvaná platónská tělesa.

Co to je kvádr

Kvádr je prostorové těleso, jehož podstavou je čtverec nebo obdélník a boční stěny jsou kolmé na podstavu. Dvě protější stěny jsou stejné. Kvádr má osm vrcholů, dvanáct hran, šest stěn, dvanáct stěnových úhlopříček, čtyři tělesové úhlopříčky.

Jak vypočítat litry

Změříme si vnitřní rozměry a vypočítáme podle známého vzorce objemu kvádru V = a*b*c. Při naměřené délce 150 cm, šířce 45 cm a hloubce 30 cm počítáme 150*45*30 = 202 500 cm³ = 202 l = 0,2 kubíků. U atypických rozměrů vany bude náš výpočet více nepřesný.

Jak se značí obsah

Cvičení Obsah značíme S. Obsah vyjadřuje, kolik „místa v rovině“ útvar zaujímá. Měří se v jednotkách obsahu.

Jaký je vzorec pro obvod

Obvod: mix

Útvar Vlastnosti Obvod
trojúhelník strany a , b , c a, b, c a,b,c o = a + b + c o = a + b + c o=a+b+c
čtverec strana a o = 4 a o = 4a o=4a
obdélník strany a , b a, b a,b o = 2 ( a + b ) o = 2(a+b) o=2(a+b)
rovnoběžník strany a , b a, b a,b o = 2 ( a + b ) o = 2(a+b) o=2(a+b)

Jaké jsou jednotky objemu

Zkratky jednotek objemu

mm³ milimetr krychlový
dm³ decimetr krychlový
metr krychlový („kubík“)
l litr
hl hektolitr

Jaký je rozdíl mezi krychli a kvádrem

Krychle je geometrické těleso, které má tři rozměry. Skládá se ze šesti navzájem shodných čtverců. Kvádr je geometrické těleso, které má tři rozměry. Skládá se ze šesti obdélníků, přičemž každé dva obdélníky, které jsou proti sobě jsou shodné.

Co víme o krychli

Krychle je těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců. Stěnové úhlopříčky jsou ve všech stěnách stejně dlouhé. Tělesové úhlopříčky jsou rovněž stějně dlouhé.

Jak vypočítat obsah stěny krychle

Krychle má šest stěn a všechny jsou tvořeny stejným čtvercem => je složena ze 6 čtverců. Každý z těchto čtverců má obsah S = a², proto lze vyjádřit obsah krychle vzorcem: S = 6 . a².

V čem se počítá objem

Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m2). Objem nám pak říká, kolik například vody se do daného tělesa vejde, jedná se o vnitřek tělesa. Základní jednotkou jsou metry krychlové (m3). Velmi často se objem udává v litrech.

Jak se počítá objem vody

Změříme si vnitřní rozměry a vypočítáme podle známého vzorce objemu kvádru V = a*b*c. Při naměřené délce 150 cm, šířce 45 cm a hloubce 30 cm počítáme 150*45*30 = 202 500 cm³ = 202 l = 0,2 kubíků.

Co je obsah a co je objem

Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. Základní jednotka: 1 m2. (metr čtvereční). Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Jak převést cm3 na litry

Koeficientem převody je 0.001; tedy 1 centimetr krychlový = 0.001 litru. Jinými slovy údaj v cm3 dělíme 1000 abychom dostali údaj v l.

Jak se počítá kvádr

Kvádr a krychle jsou speciální případy hranolu, jejich podstava je obdélník (čtverec) a výška je zbývající hrana. Objem kvádru je tedy součin délek jeho hran: V = a b c V = abc V=abc. Objem krychle vypočítáme stejným způsobem.

Jak vypadá síť krychle

Síť je tedy složená ze šesti vzájemně se dotýkajících čtverců, které ovšem nemohou být pospojovány náhodně. Musí být rozmístěny tak, aby byly schopné obalit krychli o stejně velikosti, tak aby se žádné ze stěn nepřekrývali a naopak obalili celou krychli.

Jaký je obvod krychle

Vzorce

Obvod krychle (celková délka hrany) O = 12 × a
Objem krychle V = a × a × a = a³
Úhlopříčka strany (stranová/stěnová) u2 = a √2 ≈ a × 1,41
Úhlopříčka krychle (prostorová/tělesová) u3 = a √3 ≈ a × 1,73
+ další zpětné vzorce: www.wikina.cz/a/Krychle

Jak vypočítat cm3

Koeficientem přeměny je 1000; tedy 1 litr = 1000 centimetrů krychlových. Jinými slovy údaj v l násobíme 1000 abychom dostali údaj v cm3.

Jak se pocitaji litry

Proměna litrů na mililitry, l na ml.

Koeficientem přeměny je 1000; tedy 1 litr = 1000 mililitrů. Jinými slovy údaj v l násobíme 1000 abychom dostali údaj v ml.