Jak si představit Boha?

Jak se píše Bůh

jméno bůh/Bůh: Velké písmeno se zpravidla píše, pokud toto jméno označuje nejvyšší bytost v monoteistickém náboženství: Bůh, Pán Bůh (i Pánbůh).

Jak se skloňuje Bůh

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ boha bohy
vokativ bože bozi / bohové
lokál bohu / bohovi bozích
instrumentál bohem bohy

Jak se jmenuje Bůh

Pro český přepis se používá čtveřice písmen JHVH, jako opisné označení tetragram nebo tetragrammaton (řecky τετραγράμματον, z tetra, „čtyři“, a gramma, „písmeno“), v českých křesťanských překladech bible se nejčastěji nahrazuje jménem Hospodin.

Co dělá Bůh

Bůh je dokonalá, nestvořená, věčná a nesmrtelná, osobní bytost. Bůh má svou vůli, své „já“, Bůh má city – Boha lze zarmoutit, potěšit, udělat mu radost. Bůh je Stvořitel, který stvořil vesmír, život, zvířata i nás lidi. Bůh je jediným původcem života.

Jak se píše Díky Bohu

Třebaže v psaném projevu špatná varianta již pomalu vymírá (díky bohu), v tom mluveném často zaslechnete permanentku s N. Pomůcka: Slovo permanentka vychází z přídavného jména permanentní, tedy nepřetržitý. Což je vlastně podstata tohoto typu průkazu.

Jak se píše Bůh ví

Ale píšeme: Bůh ví, kde se zas toulá (= nevím, neví se, kde). Bůh ví, kdo mu to řekl (= nikdo neví, kdo). Bůh ví, co ho to zas napadlo (nevím, co), a p. V těchto větách má nepřímo tázací výraz s „Bůh ví“ význam záporný (Bůh ví, kde = nikdo neví, kde a p.).

Kdo je ra

Jeden z nejmocnějších bohů ze starověkých legend, Bůh Ra, je staroegyptské božstvo slunce. Během páté dynastie se Ra stal jedním z nejdůležitějších bohů v egyptské kultuře. Lidé ho ztotožňovali s poledním sluncem. Podle příběhů vládl Ra všem částem stvořeného světa: Zemi, oblohu a podsvětí.

Co je to Zeus

Zeus byl původně relativně nedůležitý indoevropský bůh jasného nebe, časem splynul s několika jinými bohy a stal se bohem počasí. V této podobě se dostal na Krétu, kde se stal i ochráncem mykénských králů. Tato funkce nejpravděpodobněji vyplynula z jeho původní funkce boha dobrého počasí a jasné oblohy.

Co je to Perun

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Ačkoliv písemné zprávy o tomto božstvu pochází až na výjimky z východoslovanského prostředí, tak byl pravděpodobně ctěn všemi Slovany. Po christianizaci Slovanů splynul jeho kult v pravoslavném prostředí s kultem proroka Elijáše.

Jak se jmenuje bůh judaismu

Bůh se oslovuje výrazy jako Hospodin, heb. hašem, adonaj, elohejnu, atd. Tento původně židovský monoteismus se stal přímým základem pozdějšího židovství – judaismu – a čerpalo z něj též křesťanství.

Co je to Svarog

Svarog bývá na základě solární a nebeské etymologie často vykládán jako nebeské stvořitelské božstvo, jehož úloha v mytologii u kultu byla upozaděna, tedy jako dědic hypotetického praindoevropského božstva, jehož rekonstruované jméno je *Djéus.

Jak se píše proboha

Heslo proboha. Slovník spisovného jazyka českého. Ústav pro jazyk český, 1960-1971. Heslo proboha.

Co to je Anubis

Anubis, někdy také Anup, případně i Anúpev nebo Inpu, byl nejstarší staroegyptský bůh, strážce zemřelých, mumifikace a pohřebišť. Současně držel patronát nad egyptskými balzamovači. Význam jeho jména pravděpodobně označuje toho, který jest nad horami nebo na místě balzamování.

Co je Amon

Jméno Amon znamená “Skrytý” a jeden z jeho přídomků zněl “Tajemný ve formě” ačkoliv byl obvykle znázorňován v lidském těle s korunou s dvojicí vysokých per. Jeho manželkou byla supí bohyně Mut a jejich potomkem byl měsíční bůh Chonsu.

Co je to Dia

V roce 2023 vzniklo jednotné expertní centrum pro řízení a plánování digitalizace státní správy: Digitální a informační agentura (DIA). Jako ústřední orgán státní správy disponuje zákonnými kompetencemi, které jí umožňuje efektivně řídit digitalizaci státu a konkrétní digitalizační a IT projekty.

Co je to Artemis

Artemis je bohyně lovu a bohyně Měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře. Římskou obdobou Artemidy je bohyně Diana.

Co je to Veles

Veles či Volos je slovanský bůh s širokým okruhem působnosti. Jeho funkce ochránce skotu souvisí s bohatstvím, ale především s pozicí vládce podsvětí, které bylo představované jako louka, kde se pasou duše lidí.

Co je to Jehova

Jméno Jahve, Jehova, je Boží jméno, pod kterým se Bůh nechal poznat Mojžíšovi, ale není to jediné jméno, kterým je Bůh v Písmu nazýván a oslovován svým lidem. Je také nazýván jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův, El, Elohim, El Elyon, El Šadaj, Adonaj, Nejvyšší, Svatý aj.

Co to je bar micva

Bar micva (hebrejsky בר מצוה‎, doslova „syn přikázání“), je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Co je to Radegast

Radegast byl pohanským bohem uctívaným především slovanskými kmeny z Pobaltí. Jak se však jeho kult dostal až na Radhošť není známo. Původní Radegastova obří socha byla údajně vyřezána ze dřeva, na sobě měla pancíř z ryzího zlata a na hlavě strašlivou helmu.

Jak se píše nedej bože

Typickým příkladem je částice nedejbože (či nedej Bože). Pohledem české skladby se jedná o prostředek vyjadřující splnitelná přání. V pravopise se přitom ustálily obě verze – psaná zvlášť i dohromady.

Co je to Osiris

Mytologie. Usir, řecky Osiris byl egyptským bohem plodnosti a úrody, na jeho bratra Sutecha zbyly neúrodné pouště a sucho.

Kdo je to thovt

Thovt původně nejspíš byl především bohem Měsíce. V rozvinuté teologii Střední a především Nové říše se stal jedním z bohů – stvořitelů, původcem božské moudrosti a poznání ve všech jeho formách.

Co znamená DIA potraviny

„Dia vitamíny“

doplňky stravy. Jak už ze samotného názvu vyplývá, nejde o léky, ale o potraviny – to znamená, že před uvedením na trh nejsou nějakým způsobem schvalovány. Nemusí probíhat ani žádná analýza, nikdo neověřuje, jestli skutečně obsahují to, co mají, anebo jestli naopak náhodou neobsahují něco, co nemají.

Co to je Demeter

Démétér je bohyní plodnosti země a rolnictví. Démétér porodila Diovi dceru Persefonu, kterou unesl bůh podsvětí Hádés. Nešťastná Démétér vyhledala pomoc Dia, ale ani mocný Zeus nedokázal přinutit Háda k vrácení Persefony matce.