Kdo stanovuje počet zastupitelů?

Kdo urcuje pocet zastupitelů

Tabulka 1 .3: Počet členů zastupitelstva

Počet zastupitelů na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Zákon (ZOZ) stanovuje rozpětí počtu členů zastupitelstva podle velikostních kategorií.
Archiv

Jak se určuje počet zastupitelů

Počet zastupitelů se odvíjí od velikosti obce a kraje.

Například v obci, která má 1000 obyvatel, může mít zastupitelstvo nejméně 7 a nejvíce 15 členů. Konkrétní počet zastupitelů obce oznámí pro dané volební období zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů před volbami.
Archiv

Kdo voli členy zastupitelstva

Volební den, stejně jako u jiných druhů voleb, vyhlašuje prezident republiky, a to nejméně 90 dní před jejich konáním. Starosta obce má před volbami (nejméně deset dní před jejich konáním) možnost (nikoliv povinnost) vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů.

Kdo může být zastupitelem obce

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Podle tohoto ustanovení může být členem zastupitelstva zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) volebního zákona.

Kdo platí zastupitele

Náhradu vyplacené mzdy uhradí zaměstnavateli obec. Neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo.

Kdo rozhoduje o uvolnění zastupitele

O tom, kdo bude uvolněným, nebo neuvolněným členem zastupitelstva, rozhoduje na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, zastupitelstvo obce. Obecné právní postavení z hlediska mandátu uvolněného i neuvolněného člena zastupitelstva obce je z pohledu zákona o obcích stejné.

Kdo vede ustavující zasedání

Zákon předpokládá, že ustavující zasedání bude volit starostu, místostarostu a další členy rady obce (pokud se tak ovšem nestane, nenastává žádná „sankce" – dosavadní starosta, místostarosta a rada nadále vykonávají své pravomoci dle § 107 a § 102a zákona o obcích – srov. výše).

Co znamená být v zastupitelstvu

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Jak často musí být zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zastupitelstvo zpravidla svolává a řídí starosta obce (§ 92 ZOZ), resp. hejtman kraje (§ 40 ZKZ), resp.

Co obnáší práce zastupitele obce

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obce, standardně tedy rozhoduje o převodech nemovitostí, schvaluje rozpočet, volí starostu, místostarostu či i členy rady, vydává obecně závazné vyhlášky, stanovuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozhoduje o spolupráci s jinými obcemi atd.

Kdy končí mandát zastupitele obce

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022. Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.

Kdo platí zastupitelstvo

Náhradu vyplacené mzdy uhradí zaměstnavateli obec. Neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou v pracovním poměru, poskytuje obec náhradu ušlého výdělku za dobu strávenou výkonem funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo.

Kdo svolává zasedání zastupitelstva

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

svolává starosta obce; obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání; musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.

Jak se zbavit zastupitele

Funkce zastupitele je neslučitelná například se zaměstnáním v obecním úřadě. A mandát zastupiteli podle zákona o obcích zaniká i s jeho odsouzením k nepodmíněnému trestu. Proto, pokud existuje podezření na nezákonné aktivity členů zastupitelstva, patří mezi nejefektivnější nástroje podání trestního oznámení.

Jak odstoupit ze zastupitelstva obce

Dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí mandát člena zastupitelstva obce zaniká ex lege, tedy ze zákona, dnem, kdy starosta obce obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát.

Kdo zastupuje město

Osoba v čele statutárního nebo hlavního města v obdobném postavení je označována primátor. Starosta musí být vždy (na rozdíl od člena zastupitelstva obce) občanem České republiky. Volí jej zastupitelstvo obce, kterému se také za výkon své funkce zodpovídá, a zastupuje ho jeden či více místostarostů.

Kdy zaniká zastupitelstvo

Odmítnutím slibu či složením slibu člena zastupitelstva může mandát zaniknout. Mandát rovněž zaniká rezignací člena zastupitelstva, jeho úmrtím, dnem voleb do zastupitelstva obce, či například sloučením obcí.

Kdo svolává zastupitelstvo

Svolání zasedání zastupitelstva obce:

svolává starosta obce; obecní úřad musí na úřední desce (vč. elektronické) zveřejnit informaci o místě, době a navrženém programu nejméně 7 dní přede dnem zasedání; musí se konat minimálně 1 x za 3 měsíce a na území obce.

Jak odstoupit ze zastupitelstva

Mandát člena zastupitelstva obce zaniká dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí dnem, kdy starosta obce obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát.

Kdy končí mandát zastupitele

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká zvolením, k němuž dojde ukončením hlasování, t. j. v aktuálním případě ve 14.00 hod. dne 24. září 2022. Mandát členu zastupitelstva zaniká ze zákona nebo vyslovením zastupitelstva obce.

Kdy končí funkční období zastupitelstva

Pokud jde o pojem funkční období, Ústava České republiky stanoví, že funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Funkční období uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva obce končí prvním dnem voleb do zastupitelstva obce; tímto dnem jim ze zákona zaniká mandát.