Kdy se vyplatí odejít do důchodu?

Kdy můžu odejit do starobního důchodu

Jakmile dosáhnete 65 let, Váš invalidní důchod se automaticky přemění na starobní důchod. Bude stejně vysoký jako dosavadní invalidní důchod. Můžete ale Českou správu sociálního zabezpečení požádat o výpočet řádného starobního důchodu. Bude Vám pak vyplácet ten důchod, který bude vyšší.
Archiv

Proč se vyplatí jít do předčasného důchodu

Výhodou předčasného důchodu je, že jej pobíráte od státu delší dobu. Nevýhodou, že ho budete mít trvale krácený. Obecně platí, že za každých započatých 90 kalendářních dnů předčasného odchodu se trvale krátí procentní výměra důchodu o 0,9 – 1,5 % výpočtového základu.
ArchivPodobné

Jak dokoupit roky do důchodu

Doplacení po nároku na starobní důchod Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejpozději do dne, který předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. Období po nároku na starobní důchod není možné doplatit.

Jak se počítá výpočtový základ

Výpočtový základ se zjistí redukcí osobního vyměřovacího základu. První redukční hranice činí 44 % průměrné mzdy. Druhá redukční hranice je stanovena na 4násobek průměrné měsíční mzdy. Do první redukční hranice se částka neredukuje (započítává se plně), zápočet mezi první a druhou redukční hranicí činí 26 %.

Co se počítá do odpracovaných let do důchodu

FAKT: Do výše důchodu se počítá pouze doba, po kterou se řádně odvádí důchodové pojištění. Práce tzv. „na černo“ se nezohledňuje do výpočtu důchodu, protože za ni není odváděno pojistné na důchodové pojištění ani veden evidenční list důchodového pojištění.

Co je třeba k žádosti o starobní důchod

Při sepisování žádosti o starobní důchod se předkládá zejména:občanský průkaz.doklady o studiu, popřípadě učení (v obojím případě i nedokončeném)doklady o výkonu vojenské služby.doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy,…)doklady prokazující zaměstnání v cizině

Co je předčasný důchod bez výplaty

Bez výplaty důchodu – použije se v situaci, kdy ještě nemáte rozmyšleno, od kdy budete chtít výplatu důchodu v budoucnu uvolnit nebo v situaci, kdy je požadované datum přiznání (uvolnění) výplaty vzdáleno více než 4 měsíce ode dne sepsání žádosti.

Jaký je rozdíl mezi před důchodem a předčasným důchodem

Zásadní rozdíl mezi důchodem a předdůchodem je to, odkud dostáváte peníze. Čerpání předdůchodu je v podstatě situace, kdy máte dostatek vlastních finančních prostředků našetřených na doplňkovém penzijním spoření. Oproti tomu předčasný důchod vám vyplácí stát na základě odpracovaných let a vyměřovacího základu.

Co se počítá do odpracovaných let

Každé zaměstnání, ze kterého se odvádí důchodové pojištění, se počítá do důchodu. Výjimkou jsou takzvané „malé práce“ na dohody s nízkými výdělky. Více o nich píšeme v tomto článku. Každé podnikání a samostatná výdělečná činnost, ze kterého se odvádí sociální pojištění se počítá do důchodu.

Jak dlouho může být důchod na poště

Důchod ČP vyplatí nejdéle za tři po sobě jdoucí splatnosti (výplatní měsíce). V případě, že důchod nebude vyzvednut ani v termínu třech po sobě jdoucích výplatních měsíců, je tato skutečnost sdělena ČSSZ, která zašle důchodci Oznámení o zastavení výplaty důchodu. Výplatu ČSSZ uvolní na základě písemné žádosti důchodce.

Kde zjistím počet odpracovaných let

Základním dokladem prokazujícím doby důchodového pojištění (zaměstnání) je evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP). Zjistíte-li, že se v evidenci ČSSZ nenachází, je nejjednodušší kontaktovat OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště. zaměstnavatel existuje, OSSZ jej vyzve ke splnění zákonné povinnosti.

Jaké studium se započítává do důchodu

Pro výpočet starobního a invalidního důchodu se hodnotí: doba studia do dosažení 18ti let ze 0% (nehodnotí se) doba studia po dosažení 18ti let, z 80% (počítá se z doby studia maximálně 6 let po dosažení 18ti let)

Co je započtena doba

Dopočtená doba v praxi znamená, že se při výpočtu invalidního důchodu zohledňuje nejen doba pojištění získaná do vzniku invalidity, ale i doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku. Zjednodušeně řečeno doba, kterou by hypoteticky mohl člověk získat, pokud by se nestal invalidním.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o důchod

Ačkoliv má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba řízení u všech druhů důchodů. Je to o více než jeden měsíc méně, než ukládá zákon.

Kdy požádat o předčasný důchod v roce 2023

Abyste mohli odejít do předčasného důchodu, musíte dosáhnout daného věku a získat alespoň takovou dobu důchodového pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta v současné době činí 35 let. Je důležité zmínit, že předčasný důchod nelze přiznat zpětně – nejdříve jej lze přiznat ode dne podání žádosti.

Co je potřeba k žádosti o předčasný důchod

Předčasný starobní důchod zároveň není možné přiznat zpětně, nejdříve vždy ode dne podání žádosti. K žádosti o důchod budete potřebovat stejné doklady jako pro podání žádosti o řádný důchod, a sice: Doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo cestovní pas, případně povolení k pobytu.

Kdo muže jít do předčasného důchodu

Abyste mohli odejít do předčasného důchodu, musíte dosáhnout daného věku a získat alespoň takovou dobu důchodového pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta v současné době činí 35 let. Je důležité zmínit, že předčasný důchod nelze přiznat zpětně – nejdříve jej lze přiznat ode dne podání žádosti.

Co obnáší předčasný důchod

Na každý měsíc v předdůchodu je nutné mít naspořenou částku, která odpovídá 30% aktuální hodnoty průměrné hrubé mzdy. V roce 2021 se jedná o částku alespoň 10 633 Kč (průměrná mzda v roce 2021 činí 35 441 Kč, výpočet: 0,3 * 35 441 = 10 633 Kč). Minimální doba vyplácení předdůchodu je 2 roky nepřerušovaně.

Kdo muze vybrat důchod na poště

Obecně platí, že vyzvednout důchod na poště může pouze oprávněný příjemce důchodu (samotný důchodce, opatrovník, zvláštní příjemce důchodu) a na základě průkazu příjemce manžel, pokud ho manželka z přejímání důchodu dopředu písemně nevyloučila (musí být splněna společná domácnost manželů).

Jak si nechat posílat důchod na účet

Aby bylo možné zařídit výplatu důchodu na bankovní účet, je nutné České správě sociálního zabezpečení doložit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky).

Co dělat když nemám odpracované roky na důchod

V takovém případě je nejlepším řešením pracovat o něco déle, abyste počet odpracovaných let zaokrouhlili a dosáhli zákonem požadované doby. Existuje dokonce i možnost, že se na zbývající čas přihlásíte na úřad práce a doslova si počkáte na splnění podmínky důchodu.

Co se nepočítá do důchodu

Do důchodu se počítají pouze pracovní příjmy, ze kterých se platí sociální pojištění. Pokud ale máte v určitém období pouze kapitálové příjmy nebo příjmy z pronájmu (například bez samostatné výdělečné činnosti), tak se to nepočítá.

Kdo vyplácí důchod

Důchody jsou vypláceny z důchodového pojištění, to znamená, že jednou ze základních podmínek pro vznik nároku na důchod je získání potřebné doby pojištění. Většinu důchodů vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Kdy požádat o předčasný důchod bez výplaty

Bylo-li účelem vzdání se výplaty starobního či předčasného starobního důchodu jeho budoucí zvýšení za další výdělečnou činnost, avšak vy jste neodpracoval alespoň 90 dnů a další výdělečnou činnost neplánujete, můžete si požádat o zpětné doplacení důchodu ode dne, kdy vám byla výplata důchodu na vaši žádost zastavena.

Jak dlouho předem žádat o důchod

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv. U předčasného starobního důchodu však platí, že jej nelze přiznat zpětně, ale nejdříve od data podání žádosti. Podat žádost o důchod je možné v kterýkoliv úřední den.